SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Study unit implementation plan

 Return In English 
RyhmäVAP19-20/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR81ML50CO Matkailu globaalissa ja pohjoisessa toimintaympäristössä, 5.00 op, 133 h
CampusOnline
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020
VastuuopettajaAngeria Mervi
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm09.09.2019 - 30.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 50 
Ilmoittautumisaika26.08.2019 - 09.09.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Teaching schedule (website link)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kyseessä on Campusonline -opinto, jonka ilmoittautuminen avautuu 26.8.2019 klo 8:00 --> Campusonline.fi.

Työskentelytavat: Oppimisprosessi perustuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen oppimiseen. Opintojakso rakentuu teemallisista osioista, joihin sisältyy luku- ja oppimateriaaleihin perehtymistä, tiedonhakua sekä erilaisia harjoitustehtäviä ja osaamisen näyttöjä. Opiskelija voi seurata edistymistään Moodlessa ja saa palautetta osaamisestaan ja edistymisestään oppimisprosessin aikana sekä opintojakson päättyessä.

Aikataulutus: Opintojakso toteutetaan virtuaalisena verkkototeutuksena Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti ja itseohjautuvasti. Opiskelija voi tutustua materiaaleihin, tehdä harjoitustehtäviä sekä osaamistestin Moodlessa oman aikataulun mukaan. Kokoava osaamisen näyttö eli soveltava tentti on avoinna Moodlessa 14.-20.10.2019 sekä 25.11.-1.12.2019, jonka jälkeen tentti ja opintojakso arvioidaan.

Tekniset vaatimukset: Opintojakson suorittamiseen tarvitaan tietokone ja internetyhteys.

Edeltävyysehdot: Opintojakso ei edellytä aikaisempia opintoja.

Materiaali

Edelheim, J. & Ilola, H. (toim.) 2018. Matkailututkimuksen avainkäsitteet. Rovaniemi: Lapland University Press. Saatavilla osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-310-952-0.

Fletcher, J. - Fyall, A. - Gilbert, D.& Wanhill, S. 2018. An Introduction to Tourism. Teoksessa J. Fletcher, A. Fyall, D. Gilbert & S. Wanhill (toim.) Tourism: Principles and Practice (6. painos). Harlow: Pearson, 1-19.

UNWTO. 2018. Tourism Highlights 2018. Viitattu 31.5.2019 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876.

Veijola, S. - Ilola, H. & Edelheim, J. 2013. Johdanto matkailun tutkimukseen. Teoksessa S. Veijola (toim.) Matkailututkimuksen lukukirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 16-25.

Sisältö

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa analysoida globaalin toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia matkailutoimialaan ja matkakohteeseen. Opiskelija perehtyy matkailun arktiseen ja pohjoiseen toimintaympäristöön ja osaa arvioida sen tarjoamia mahdollisuuksia ja haasteita vastuullisen matkailun näkökulmasta.

Sisällöt:

  • Matkailun keskeiset käsitteet
  • Matkailun globaali toimintaympäristö
  • Matkailun arktinen ja pohjoinen toimintaympäristö
  • Vastuullinen matkailu
  • Matkailun vaikutuksien arviointi
Arviointi

Arviointikriteerit:

Kiitettävä (5) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet sekä vastuullisen matkailun periaatteet kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa analysoida matkailun vaikutuksia sekä vastuullisen matkailun merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä kattavasti, monipuolisesti ja kriittisesti.

Hyvä (4) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen kattavasti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen sekä kykenee soveltamaan niitä pohjoiseen toimintaympäristöön.

Hyvä (3) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet ja ymmärtää sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä.

Tyydyttävä (2) Opiskelija osaa analysoida yleisimpiä kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet pääpiirteissään. Hän tietää vastuullisen matkailun periaatteet, mutta ymmärtää vain osin sen merkityksen pohjoisessa toimintaympäristössä.

Tyydyttävä (1) Opiskelija osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen hyvin heikosti. Hän osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteet hyvin suppeasti. Hän tietää vastuullisen matkailun perusperiaatteet, mutta ei ymmärrä sen merkitystä pohjoisessa toimintaympäristössä.

Hylätty (0) Opiskelija ei osaa analysoida kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja vaikutuksia toimialaan ja matkakohteeseen. Hän ei osaa kuvata arktisen ja pohjoisen toimintaympäristön peruspiirteitä eikä tiedä vastuullisen matkailun periaatteita.

Arvioinnin perusteet:

  • Harjoitustehtävät (hyväksytty/täydennettävä)
  • Osaamistesti matkailun keskeisistä käsitteistä
  • Soveltava tentti matkailun keskeisten käsitteiden ja toimintamallien kuvaamisesta ja soveltamisesta toimialaan ja matkakohteeseen

 Return In English