SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Lapin ammattikorkeakoulu 2013-2014

 Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkintokoulutus

Valitse ryhmä:

Päiväkoulutus

K701S13S K701S14K

Monimuotokoulutus

KA701S13 KA701S14

Terveys- ja hyvinvointialat

KA701S13 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamatriisi

SUORITETTAVA TUTKINTO

Sosionomi

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Sosiaalialan koulutusohjelmasta valmistuu ammattilaisia sosiaalipalvelujen sekä muiden yhteiskunnallisten palvelujen kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtäviin sekä eri toiminta-alueiden asiakastyöhön. Sosionomit työskentelevät julkishallinnon, yhteisöjen, järjestöjen sekä yksityissektorin palveluksessa.

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto rakentuu monitieteisesti. Opiskelussa korostuvat teoreettiset, käytännölliset ja eettiset sisällöt.

Sosiaalialan koulutuksen tavoitteena on tuottaa vahva sosiaalialan ammattitaito: yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden tukeminen sosiaalialan ammatillisilla menetelmillä ja niihin liittyvällä verkostoituvalla palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Ammattitaito sisältää:

•asiakastyötaidot

•työyhteisöissä toimimisen, ohjaamisen ja johtamisen taidot

•joustavan, laaja-alaisen osaamisen ja valmiuden kehittää ammattialaa ja omaa työtä

•kehittämis- ja tutkimustaidot

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

•Perusopinnot 30 op

•Ammattiopinnot 80 op

•Suuntaavat ammattiopinnot 70 op

•Vapaasti valittavat opinnot 15 op

•Opinnäytetyö 15 op

Opinnot etenevät vuositeemoittain:

1. vuosi: Sosiaalialan asiakastyö - ammatillisen toiminnan teoreettinen ja käytännöllinen perusjäsennys

2. vuosi: Sosiaalialan asiakastyöosaamisen syventäminen

3. vuosi: Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja organisaatio-osaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen

4. vuosi: Kehittämis- ja johtamisosaaminen

Sosionomin opinnot voi suorittaa myös aikuisryhmässä monimuoto-opintoina, jolloin etäopetusmuotojen käyttö ja itsenäisen työskentelyn osuus painottuvat. Kontaktiopetusta on 3-5 päivää kuukaudessa siten, että 2-3 päivää toteutuu lähiopetuksena ja saman kuukauden aikana 1-2 päivää iLinc-virtuaaliluokassa. Tutkintovaatimukset ovat samat riippumatta opintojen suoritusmuodosta.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Opiskelija valitsee 25 opintopisteen laajuiset suuntaavat ammattiopinnot kolmesta eri vaihtoehdosta: lapsi- ja nuorisotyö, vammaistyö ja kuntoutus sekä yhteisö- ja perusturvatyö. Lisäksi opiskelija suorittaa mielenterveystyöstä, monikulttuurisesta työstä ja päihdetyöstä kuuden opintopisteen opinnot jokaisesta täydentämään ja syventämään suuntaavia opintoja.

Lapsi- ja nuorisotyö 25 op:

 • Varhaiskasvatus ja erityiskasvatus
 • Yksilö- ja perhekohtainen lastensuojelu ja lastensuojelun sijaishuolto
 • Lapsi-, nuoriso- ja perhetyön menetelmät
 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka TAI Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret
 • Lasten kulttuuri TAI Nuorten kulttuuri

Vammaistyö ja kuntoutus 25 op:

 • Vammaisen lapsi ja perhe asiakkaana
 • Vammaisen lapsen ja nuoren kasvun tukeminen
 • Kuntoutus
 • Arjen hallinnan tukeminen
 • Vammaistyön erityishaasteet
 • Vammaistyön kehittäminen

Yhteisö- ja perusturvatyö 25 op:

 • Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat
 • Yhteisöjen uudet mahdollisuudet
 • Sosiaaliturva
 • Työvoimapalvelut
 • Kuntoutustoiminta
 • Yhteisötyön menetelmät

 Vaihda esityskieleksi englanti