SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Lapin ammattikorkeakoulu 2013-2014

 Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkintokoulutus

Valitse ryhmä:

Päiväkoulutus

K701S13S K701S14K

Monimuotokoulutus

KA701S13 KA701S14

Terveys- ja hyvinvointialat

K701S14K (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamatriisi

SUORITETTAVA TUTKINTO

Sosionomi (AMK) -tutkinto

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Koulutusohjelman profiili

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuaan opiskelija voi työskennellä sosiaalipalvelujen ja muiden yhteiskunnallisten palvelujen asiakastyö-, suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtävissä. Työpaikka voi olla julkisella sektorilla, järjestöissä, hankkeissa ja projekteissa. Sosionomit voivat toimia myös yrittäjinä sosiaalipalveluissa.

Sosionomit työskentelevät

 • varhaiskasvatuksessa lastentarhanopettajana, lastensuojelussa ja perhetyössä ohjaajina ja yksiköiden esimiehinä

 • nuorisotyössä esim. erityisnuorisotyöntekijänä

 • vammaistyössä ja kuntoutuksessa, ohjaajina ja esimiehinä

 • mielenterveys- ja päihdetyössä tai kriminaalihuollossa ohjaajina ja esimiehinä.

 • maahanmuuttajatyössä, pakolaistyöntekijänä ja vastaavina ohjaajina

 • työvoimahallinnossa, sosiaalitoimessa tai Kelassa esim. sosiaaliohjaajana tai työvoimaneuvojana

Keskeiset oppimistulokset

Sosionomi (AMK) -tutkinto rakentuu yleisistä työelämävalmiuksista ja sosiaalialan kompetensseista. Tutkinnon tavoitteena on tuottaa vahva sosiaalialan ammattitaito. Ammattitaito sisältää: asiakastyötaidot, työyhteisössä toimimisen taidot, ohjaamisen ja johtamisen taidot, kehittämis- ja tutkimustaidot. Tutkinto etenee vuositeemoittain siten, että ensimmäisenä vuonna opiskellaan sosiaalialan asiakastyön perusvalmiuksia ja opiskelija tarkastelee omia arvojaan ja ihmiskäsitystään suhteessa sosiaalialan ammatilliseen toimintaan. Toisena opiskeluvuotena opiskelija valitsee kiinnostuksensa mukaan jonkun seuraavista kolmesta vaihtoehtoisesta ammattiopintokokonaisuudesta: 1) varhaiskasvatus ja lastensuojelu, 2) vammaistyö ja kuntoutus tai 3) aikuissosiaalityö ja perusturva. Vaihtoehtoisissa ammattiopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan asiakastyössä. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelija harjoittelee työyhteisö- ja esimiestyötä, sekä tutkimustoimintaa ja kehittämistä.

Osaaminen rakentuu teoriaopintojen ja käytännön harjoittelun tiiviinä yhteistoimintana. Opintoihin kuuluu 45 op harjoittelua. Harjoittelu on jaksotettu niin, että se tukee jokaista vuositeemaa. Opiskelija yhdistää harjoittelukokemuksiaan ja teoriaopintoja jokaisen harjoittelun jälkeen kirjallisessa ammattianalyysissä.

Valmistuneiden työllistymistä kuvaava profiili

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työllistyvät pääosin kuntien, yksityisen sektorin sekä järjestöjen asiantuntijatehtäviin, eniten hoito- ja hoivatehtäviin, ohjaus- ja kasvatustehtäviin sekä johto- ja esimiestehtäviin. Työvoimatilanne sosiaali- ja terveysalalla on hyvä ja välitön työllistyminen valmistumisvaiheessa oli vuonna 2012 72,6 % (OPALA/KTAMK). Vuodesta 2009 työllistymisaste on ollut tasaisessa nousussa ja väestörakenteen muutoksen ja eläköitymisen seurauksena työllistyminen tulee olemaan hyvä.

Jatko-opintokelpoisuus

Ammattikorkeakoulututkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden 3 vuoden työelämässä olon jälkeen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen. Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa.

Kansainvälisyys opetussuunnitelmassa

Kansainvälistymistä tuetaan opintojen vieraskielisellä materiaalilla, rohkaisemalla opiskelijoita harjoittelijavaihtoon ja huomioimalla opintojaksojen sisällöissä toimintaympäristön kansainvälistyminen. Sosiaalialankin toiminnassa ja koulutuksessa on huomioitava yhä enemmän mm. Euroopan unionin päätökset ja normiohjaus.

Vaihtoon tuleville opiskelijoille on tarjolla seuraavat opintojaksot, jotka toteutuvat perusryhmän mukana tai pelkästään vaihtoon tuleville:

Orientation to Finnish society 4 op  (vain vaihtoon tuleville)

English for social services 3 op      (opetussuunnitelman mukaan)

Multicultural work 5 op                   (opetussuunnitelman mukaan toteutus suomi/englanti)

Practical training 10 op -                 (vaihtoon tuleville, harjoittelun laajuus vaihtelee)

Social work 4 op                            (opetussuunnitelman mukaan toteutus suomi/englanti)

Child welfare II 4 op                      (opetussuunnitelman mukaan toteutus suomi/englanti)

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Ammattikorkeakoulututkinnon saamisen edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa opiskeluoikeusaikanaan tutkintoonsa vaaditut opinnot henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Tutkinnon laajuus sosiaalialalla on 210 opintopistettä.

Opinnot jakaantuvat seuraavasti:

 • Perusopinnot 16 op
 • Ammattiopinnot 94 op
 • Vaihtoehtoiset ammattiopinnot 25 op *
 • Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 45 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

* Vaihtoehtoisista ammattiopinnoista opiskelija valitsee yhden 25 op:een laajuisen kokonaisuuden:

1a) Varhaiskasvatus 25 op

 • Varhaiskasvatus ja erityisvarhaiskasvatus 6 op
 • Varhaiskasvatuksen pedagogiikka 4 op
 • Lastensuojelu I 4 op
 • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 4 op
 • Lapsi- ja perhetyön työmenetelmät 4 op
 • Lastenkulttuuri ja taidekasvatus 3 op

1b) Lastensuojelu 25 op

 • Varhaiskasvatus 3 op
 • Lastensuojelu I
 • Lastensuojelu II
 • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 4 op
 • Lapsi- ja perhetyön työmenetelmät 4 op
 • Sosiaalinen nuorisotyö 6 op

2) Vammaistyö ja kuntoutus 25 op

 • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 4 op
 • Kuntoutustoiminta 5 op
 • Osallisuuden tukeminen 6 op
 • Vammaistyön erityiskysymykset 6 op
 • Vammaistyön kehittäminen 4 op

3) Aikuissosiaalityö ja perusturva 25 op

 • Elämäntavan muutokset ja sosiaaliset ongelmat 5 op
 • Nuoriso- ja aikuissosiaalityö 7 op
 • Kuntoutustoiminta 5 op
 • Osallistavat ja aktivoivat työmenetelmät 4 op
 • Työllistymisen tukeminen 4 op

Arviointikriteerit ja menetelmät

Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Arvioinnin tulee olla kannustavaa ja motivoivaa ja haastaa opiskelijaa rakentamaan omalle oppimisilleen tavoitteita. Yksittäisten opintojaksojen lisäksi osaamisen arviointia tehdään suhteessa opetussuunnitelman vuositeemoihin ja sosiaalialan ammatillisiin kompetensseihin kunkin lukuvuoden päättyessä.

Opiskelijan tieto- ja taitotason kehittymistä arvioidaan seuraavasti:

 • Perustason osaaminen, tyydyttävä (1-2)

 • Edistynyt osaaminen, hyvä (3-4)

 • Soveltava ja kehittynyt osaaminen, kiitettävä (5)

Jokaiselle opintojaksolle laaditaan yksityiskohtaisemmat arviointikriteerit, jotka määritellään suhteessa opintojakson tavoitteisiin.

Hyväksytyistä opinnoista annetaan arvosana kiitettävä (5) hyvä (4 ja 3) tai tyydyttävä (2 ja 1). Opintojakso voidaan poikkeustapauksissa arvioida asteikolla hyväksytty (HYV) / hylätty (0). Opintojakson suoritus on hylätty (0), mikäli opiskelija ei saavuta opintojakson läpäisylle asetettuja vähimmäistavoitteita.

Opiskelutapa

Sosiaalialan opiskelussa korostetaan oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä yhteistyötaitoja. Oppimaan oppimisen valmiudet samoin kuin oman toiminnan ja ammattitaidon arviointikyky ovat perusvalmiuksia sosiaalialan työn muuttuvissa olosuhteissa.

Hyvinvointipalveluiden osaamisalalla huomioidaan mahdollisuus monialaisuuden hyödyntämiseen oppimistilanteissa ja uusissa oppimisympäristöissä. Opiskelumuotoina käytetään kontakti-, etä- ja itsenäistä opiskelua. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on keskeinen osa oppimista. Se toteutuu työelämän harjoittelupaikoissa, työelämähankkeissa sekä oppilaitoksen hyvinvointipysäkillä, ONNI-hyvinvointiautossa ja SKY -oppimis- ja kehittämisympäristössä. Harjoittelua voi suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa.

Opintojen vuositeemat ja osaamistavoitteet

                                    OPINTOVUODET, VUOSITEEMAT, OSAAMISTAVOITTEET

1. opintovuosi

Vuositeema:

Sosiaalialan asiakastyö - ammatillisen toiminnan teoreettinen ja käytännöllinen perusjäsennys

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa kuvata sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet
 • opiskelija osaa luoda ammatillisen ja asiakasta osallistavan vuorovaikutussuhteen
 • opiskelija tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän
 • opiskelija harjoittelee reflektiivistä ja tutkivaa työotetta

             2. opintovuosi

Vuositeema:

Sosiaalialan asiakastyöosaamisen syventäminen

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä
 • opiskelija ymmärtää ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten muotoutumisen ja yhteiskunnallisten tekijöiden välisen yhteyden
 • opiskelija osaa soveltaa ja arvioida sosiaalialan erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä

        3. opintovuosi

Vuositeema:

Sosiaalialan palvelujärjestelmä- ja organisaatio-osaaminen, tutkimus- ja kehittämis-osaaminen

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa soveltaa eri palvelujärjestelmien mahdollisuuksia ja hallitsee palvelujen koordinointia
 • opiskelija osaa toimia moniammatillisissa verkostoissa
 • opiskelija tuntee organisaatiotoiminnan ja johtamisen pääperiaatteet
 • opiskelija osaa hahmottaa palveluiden muutoksia ja pystyy osallistumaan niiden kehittämiseen
 • opiskelija tuntee tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteita ja menetelmiä

          4. opintovuosi

Vuositeema:

Kehittämis- ja johtamisosaaminen

Osaamistavoitteet:

 • opiskelijalla on käytäntö-painotteista tutkimuksellista osaamista ja hän osaa tuottaa uutta tietoa
 • opiskelija on valmiuksia toimia työyhteisön lähiesimiehenä
 • opiskelija osaa kehittää sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluja monitoimijaisena/moni-ammatillisena yhteistyönä

1. asiakastyöharjoittelu – orientaatio alalle

2. harjoittelu – asiakastyöosaamisen syventäminen, erilaiset asiakasryhmät

3. harjoittelu – työyhteisön toiminta / organisaatio-osaaminen

 Vaihda esityskieleksi englanti