SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Lapin ammattikorkeakoulu 2019-2020

AMK-tutkintokoulutus

Valitse ryhmä:

Päiväkoulutus

R81M19S

Monimuotokoulutus

RA81M20K

Palvelualat

RA81M20K (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamatriisi

SUORITETTAVA TUTKINTO

Restonomi (AMK) 210 op

Lapin ammattikorkeakoulun matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksessa opiskelet restonomiksi (AMK). Restonomikoulutuksen opinnot tuottavat osaamista matkailualan ja työelämän tarpeisiin. Matkailuala tarvitsee osaajia, joilla on vahva ammatillinen osaaminen matkailuliiketoiminnasta sekä kykyä luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja tiimityöskentelyyn.

Lapin ammattikorkeakoulun restonomikoulutuksessa saat laajan ja monipuolisen matkailualan ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Työtä kuvaavia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi markkinointipäällikkö, myyntipäällikkö tai -assistentti, vastaanottopäällikkö, hotellipäällikkö, ravintolapäällikkö, palveluesimies, kokous- tai kongressipäällikkö, tapahtumakoordinaattori, toiminnanjohtaja, projektipäällikkö tai -koordinaattori ja yrittäjä.

Monipuolinen ja laaja-alainen matkailuliiketoimintaosaaminen ja sen kehittäminen ovat keskeinen osa ammatillista osaamistasi. Myös vieraanvaraisuus-, turvallisuus- ja ennakointiosaaminen sekä vastuullisuus ovat keskeisiä osaamisalueita koulutuksessasi. Opinnoissasi syvennät ja sovellat ammatillista osaamistasi matkailuliiketoimintakonseptien kehittämiseen ja johtamiseen.

Opiskelu ja oppiminen toteutuvat monipuolisesti ja monimuotoisesti erilaissa ympäristöissä. Opinnoissasi kohtaat ja ratkaiset todellisia työelämän ongelmia ja ilmiöitä. Opinnoissa korostuu työn opinnollistaminen, jossa yhdistyy työssä/työelämässä ja ammattikorkeakoulussa tapahtuva oppiminen.

TUTKINNON RAKENNE

Restonomikoulutuksen rakenne:

1) perus- ja ammattiopinnot 145 op

2) vapaasti valittavat opinnot 15 op

3) ammattitaitoa edistävä harjoittelu 30 op

4) opinnäytetyö 20 op, sisältäen kehittävän opinnäytetyön ja asiantuntijaviestinnän opinnot

Perusopintojen tavoitteena on, että tunnet opiskelun työvälineet ja oppimisympäristöt ja saat valmiudet korkeakoulu- ja restonomiopintojen suorittamiseen.

Ammattiopintojen tavoitteena on, että perehdyt alan keskeisiin sisältöihin: matkailualan työ- ja toimintaympäristöihin, matkailualan liiketoimintaosaamiseen, esimies- ja johtamisosaamiseen, käytännön harjoitteluun sekä kieli- ja viestintäosaamiseen siten, että valmistuttuasi kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja yrittäjänä sekä hallitset ammattikorkeakouluasetuksen (1129/2014 7§ ja 481/2003 15§-19§) edellyttämän kielitaidon.

Ammattiopinnoissa syvennät osaamistasi matkailuliiketoimintakonseptien kehittämiseen ja johtamiseen. Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa tapahtuma- ja luontomatkailukonseptien suuntautumisopinnot päiväopintoina sekä Tourism Management and Experience Design –opinnot englanninkielisessä koulutusohjelmassa ryhmäkoon niin salliessa ja opiskelijan kielitaito huomioiden.

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää sinut ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opinnäytetyön tavoitteena on, että kehität valmiuksiasi soveltaa tietoja ja taitoja ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntija- ja kehittämistehtävässä.

Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää ammatillista osaamista. Vapaasti valittavia opintoja voi toteuttaa hankkeissa ja innovaatiotoiminnassa.Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan sisällyttää myös muiden koulutuksien ja muiden korkeakoulujen opintosuorituksia

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Opetussuunnitelmissa on tehty opiskelijoiden oppimisprosessi näkyväksi ja kuvattu opiskelijoiden ammatillinen kasvu perehtyjästä kehittäjäksi vuositeemojen ja niistä johdettujen lukukausiteemojen avulla.

1. Vuositeema: Matkailualan perehtyjä

Ensimmäisen opintovuoden aikana opit vastuulliseksi ja aktiivisesti oppijaksi ja omaksut kehittävän työotteen. Tunnistat matkailualan ja toimintaympäristöjen monimuotoisuuden ja vahvistat alan työtehtävissä tarvittavaa kieli- ja viestintäosaamistasi. Lukuvuoden päättyessä sinulla onoppimiskokemuksia menestyvästä matkailuliiketoiminnasta.                 

2. Vuositeema: Matkailualan harjaantuja

Toisen opintovuoden aikana perehdyt matkailuliiketoiminnan operatiivisiin prosesseihin. Lukuvuoden päättyessä sinulla on osaamista asiakaskokemuksen hallinnasta ja matkailuliiketoimintakonseptien kehittämisestä.

3. Vuositeema: Matkailualan soveltaja

Kolmannen opintovuoden aikana hankit osaamista matkailuliiketoiminnan strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Osaat kehittää osaamistasi restonomin työn ja urakehityksen näkökulmasta. Lukuvuoden päättyessä sinulla on kokemuksia vastuullisissa/esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimimisesta sekä valmiuksia soveltavaan kehittämistyöhön.

4. Vuositeema: Matkailualan kehittäjä

Neljännen opintovuoden aikana syvennät ja laajennat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamistasi. Opintojen päättyessä kykenet työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä.

Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.

Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin (1-5) sekä koulutuskohtaisiin kompetensseihin (6-10). Yhteiset kompetenssit ovat eri koulutuksille yleisiä työelämän osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys vaihtelevat eri ammateissa ja työtehtävissä. Yhteiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yhteisten kompetenssien arviointi toteutuu koulutuskohtaisten kompetenssien arvioinnin yhteydessä.

Osaamisalueet/kompetenssit:

1. Oppimisen taidot

2. Eettinen osaaminen ja vastuullisuus

3. Työyhteisöosaaminen

4. Innovaatio-osaaminen

5. Kansainvälistymisosaaminen

6. Vastuullinen palveluliiketoimintaosaaminen

7. Matkailu- ja ravitsemisalan johtamis- ja esimiesosaaminen

8. Vieraanvaraisuusosaaminen

9. Ennakointiosaaminen

10. Turvallisuusosaaminen

Lapin AMKin opetussuunnitelmiin sisältyy läpileikkaavina osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Restonomin opetussuunnitelmaan sisältyy lisäksi läpileikkaavina osaamistavoitteina Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin toiminnan painopistealueet vastuullisuus, turvallisuus ja vieraanvaraisuus.

Kansainvälisyyttä toteutetaan opetussuunnitelmassa vieraskielisen lähdemateriaalin ja asiantuntijaluentojen hyödyntämisenä opetuksessa sekä kieliopintoina. Voit myös osallistua kansainväliseen opiskeluvaihtoon ja/tai harjoitteluun. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kotikansainvälistymistä tukeviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.

Viestintäosaamisesi kehittyy koko koulutuksen ajan ja sitä arvioidaan vuosittain eri opintojaksoissa.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisesi kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu – ja päätöksentekotaitoja vahvistavien työelämäläheisten oppimis- ja kehittämisprojektien avulla. Oppiminen on yhteisöllistä, yhteistoiminnallista, opiskelijoiden, opettajien ja työelämän aktiivista vuorovaikutusta ja osallistumista yhteisen tiedon rakentamiseen. Opiskelijana olet aktiivinen ja vastuullinen oman oppimisesi subjekti. Opettaja on oppimisen asiantuntija, oppimisen ohjaaja ja mahdollistaja.

Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelu- ja opintosuunnitelmallesi (HOPS), jonka laatimiseen saat ohjausta ryhmäsi opettajatuutorilta.

Oppiminen, tutkiminen ja kehittäminen tapahtuvat monipuolisissa oppimis- ja kehittämisympäristöissä, joita ovat mm. fyysiset ja virtuaaliset ympäristöt, yhteistyökumppaneiden tarjoamat ympäristöt, työelämä ja alan yritysten ja organisaatioiden aidot työelämäympäristöt sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja eri koulutusohjelmien opetustarjonnasta, joka mahdollistaa luonnollisella tavalla monialaisen yhteistyön.

Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Voit hankkia tutkinnossa edellytettävää osaamista tekemällä työtä. Se palvelee sinua ammatillisen kehittymisen kautta ja edistää tutkinnon valmistumista.

Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Arvioinnin perustana ovat osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin, joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa.

Oppimista ja osaamisen kehittymistä arvioidaan lukukausitasolla. Oppimisen arvioinnissa huomioidaan sosiaalinen, reflektiivinen, kognitiivinen sekä operationaalinen oppiminen. Näin saat tietoa henkilökohtaisesta oppimisprosessistasi ja ammatillisesta kehittymisestäsi sekä missä oppimisprosessin vaiheessa arviointi tapahtuu. Oppimisprosessin arvioinnissa keskeisiä työvälineitä ovat itse- ja vertaisarviointi sekä palaute. Oppimisen arviointiin osallistuvat sinä itse, ryhmän muut opiskelijat, lukukauden opettajat sekä työelämän edustaja(t).

Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0). Arvioinnin kohteet ja kriteerit esitetään opintojakson toteutussuunnitelmassa, joka käydään läpi ja tarvittaessa tarkennetaan yhdessä opiskelijoiden, ohjaajien ja työelämän kanssa opintojakson alkaessa.

Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Opiskelijana sinulla on vastuu antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta sekä koulutuksesta ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuoden vuosipalautteena sekä valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS- opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

Ennen koulutusta hankittu osaaminen voidaan sisällyttää osaksi tutkintoasi. Sinulla on mahdollisuus lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Saat ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9).