SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Lapin ammattikorkeakoulu 2018-2019

 Palaa

Ylempi AMK-tutkintokoulutus

Valitse ryhmä:

R81Y18S

Palvelualat

R81Y18S (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamatriisi

SUORITETTAVA TUTKINTO

Restonomi (ylempi AMK), matkailuala (90 op)

Restonomi (ylempi AMK, Master of Hospitality Management) koulutus on suunniteltu restonomi amk tai muun soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden henkilöiden osaamisen kohottamiseen ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin. Koulutus profiloituu matkailukohteen, matkailukohdepalvelujen ja niitä vahvistavien monialaisten verkostojen kehittämiseen ja johtamiseen.

Lapin ammattikorkeakoulun matkailualan osaamisen johtamisenylempi AMK-tutkinto perustuu työelämän tarpeisiin. Työelämän toimintaympäristöjen nopeat muutokset ja kansainvälistyminen sekä taloutemme rakennemuutokset vaativat jatkuvaa panostusta osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen.

Opinnoissa huomioidaan Lapin ammattikorkeakoulun strategiset painotukset poikkialaiseen yhteistyöhön eri alojen (tekniikka, matkailu, hyvinvointi, kauppa ja kulttuuri) välillä ja Lapin maakunnan erityisolosuhteisiin mm. pohjoisiin oloihin ja kylmään ilmanalaan. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen koulutettavan omassa työssä ja sen kehittämisessä. Tutkinto on luonteeltaan ja toteutustavoiltaan monimuototutkinto, jonka keskeisen osan muodostaa ammatillinen opinnäytetyö, kehittämistehtävä. Se perustuu työelämään liittyvän kehittämisidean analysoinnille, suunnittelulle ja toteutukselle. Opinnäytetyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulussa toteutettavan matkailualan osaamisen johtaminen ylempi AMK tutkinnon lähtökohtana on näkemys matkailusta monialaisena, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti verkostoituneena pohjoisena toimintaympäristönä. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa pohjoista kohdeosaamista tarjoamalla laaja-alainen ja syvällinen ymmärrys matkailu- ja ravitsemisalasta. Matkailualan osaamisen johtamisen YAMK koulutus vahvistaa verkostoituneiden toimintaympäristöjen ja työyhteisön kehittämisen, koordinoinnin ja johtamisen edellyttämää osaamista. Koulutus antaa valmiudet toimia matkailu- ja ravitsemisalan vaativissa kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.

Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut opiskelija osaa

 • koordinoida, kehittää ja johtaa työyhteisöään

 • koordinoida, kehittää ja johtaa palveluliiketoimintaa matkailukohteessa

 • toimia monialaisissa verkostoissa niitä rakentaen ja kehittäen

 • analysoida matkailualan toiminta- ja työprosesseja sekä arvioida niiden muutostarvetta ja kestävyyttä verkostomaisessa, alati kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

 • viestiä vuorovaikutteisesti omaan toimialaansa liittyen alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

 • soveltaa matkailualan tutkittua tietoa ja kehittämismenetelmiä uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Koulutuksen painopisteenä on tulevaisuuden matkailun edellyttämän rajattoman pohjoisen toimintaympäristön kehittäminen.

Koulutuksen asiakas- ja sidosryhmän muodostaa pohjoissuomalainen kansallinen ja kansainvälinen matkailutoimiala.

TUTKINNON RAKENNE

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus matkailualalla on 90 opintopistettä ja sen voi suorittaa päätoimisesti puolessa toista vuodessa tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan pidemmässä ajassa päätoimen ohessa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on:

1) laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä;

2) syvällinen kuva omasta ammattialasta, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehitystä;

3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen;

4) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

Pääsyvaatimuksena ylempään ammattikorkeakoulu­tutkintoon johtaviin opintoihin on restonomi amk tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kolmen vuoden työkokemus.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin tulee sisältyä

1) syventäviä ammattiopintoja (50 op),

2) vapaasti valittavia opintoja (10 op) ja

3) opinnäytetyö (30 op).

Opintojen kuormittavuus

Opintojen kuormittavuuden määrittelyssä on lähtökohtana yleiseurooppalaisen ECTS- opintosuoritusten siirto- ja mitoitusjärjestelmän (ECTS-järjestelmän) perusteet. Yksi opintovuosi on 1600 tuntia opiskelijan päätoimista työskentelyä. Se vastaa 60 opintopisteen suoritusta opintovuoden aikana. Yhden opintopisteen työmäärä on noin 27 tuntia. Opintopistettä vastaava työmäärä arvioidaan suhteessa osaamistavoitteisiin. Opinnot suunnitellaan etenemään lukuvuosittain tasaisesti 40 viikon aikana.

AMMATILLISEN KASVUN POLKU - HANKITTAVA OSAAMINEN

Opetussuunnitelmissa on tehty opiskelijoiden oppimisprosessi näkyväksi ja kuvattu opiskelijoiden ammatillinen kasvu kehittämisasiantuntijaksi.

Vuositeemana YAMK opinnoissa on kehittämisasiantuntija. Opintojensa kuluessa opiskelija syventää ja laajentaa osaamistaan matkailu- ja ravitsemisalasta ja kehittyy ”kehittämisasiantuntijaksi”.

Restonomi YAMK-tutkinnon suorittaja kehittyy opintojensa aikana oman alansa asiantuntijuudesta matkailualaa alueellisesti kehittäväksi, monialaisesti verkottavaksi toimijaksi.

 1. Lukukausiteema: Matkailualan asiantuntija

 2. Lukukausiteema: Matkailualan verkostoituja

 3. Lukukausiteema: Matkailualan monialainen kehittäjä

Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut laajat osaamisalueet eli kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet arviointikriteereineen.

Opetussuunnitelmien kompetenssit jakautuvat kaikille YAMK-koulutuksille yhteisiin yleisiin työelämäkompetensseihin ja koulutuskohtaisiin kompetensseihin.

Matkailualan ylempi AMK koulutuksen koulutuskohtainen kompetenssi on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. Restonomi YAMK -koulutuksen koulutuskohtainen kompetenssi.

Koulutuskohtainenkompetenssi

Osaamisalueen kuvaus, ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan osaaminen

 • osaa analysoida, arvioida ja kehittää palvelujärjestelmiä ja -prosesseja, erityisesti pohjoinen toimintaympäristö huomioiden
 • osaa ennakoida pohjoisen matkailualan palvelukulttuurin muutos- ja verkostoitumistarpeita uusimman tutkimustiedon perusteella ja kehittää niitä ennakoivasti ja proaktiivisesti
 • osaa analysoida ja arvioida palvelujen asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä sekä saavutettavuutta
 • osaa tuottaa alalleen sovellettavissa olevaa uutta tietoa, kehittää käsitteistöä ja toimintatapoja
 • kykenee ottamaan vastuuta oman alansa, alueensa sekä pohjoisen toimintaympäristön kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämisestä

Lapin AMKin opetussuunnitelmiin sisältyy osaamistavoitteina Lapin AMKin strategiset painopistealueet etäisyyksien hallinta, turvallisuusosaaminen, arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen, luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen sekä palveluliiketoiminta ja yrittäjyys. Lapin amk:n strategian painopistealueet sisältyvät yhteen kaikille YAMK-opiskelijoille tarjottavaan opintojaksoon ”Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö”. Tämän lisäksi painopistealueet sisältyvät juonteina eri kompetensseihin seuraavasti:

Oppimisen taidot: Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys; etäisyyksien hallinta

Eettinen osaaminen: Turvallisuusosaaminen; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys

Työyhteisöosaaminen: Etäisyyksien hallinta; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys

Innovaatio-osaaminen: Luonnonvarojen älykkään käytön edistäminen; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys

Kansainvälisyys: Arktinen yhteistyö ja rajaosaaminen; Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys

Restonomi YAMK-tutkinnon opetussuunnitelmassa kansainvälisyys toteutuu laajennetusti ymmärrettynä, monimuotoisena, opiskelijoiden osaamista rikastavana jatkumona.

OPINTOJEN TOTEUTTAMINEN JA ARVIOINTI

Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Oppimisen tavoitteena on ammatillisen osaamisen kehittyminen opiskelijakeskeisten ja aktivoivien oppimis- ja ohjausmenetelmien avulla. Ammatillinen osaaminen syvenee myös ongelmanratkaisu – ja päätöksentekotaitoja vahvistavien oppimis- ja kehittämisprojektien avulla.

Osaamis- ja ongelmaperustainen oppimisnäkemys tarkoittaa niitä asioita, joilla oppimista jäsennetään ja organisoidaan (esimerkiksi ongelmaperustainen sykli/vaihemalli, ongelmaperustainen projektioppiminen tai niiden yhdistelmä). Kaikissa oppimisen organisoinnin tavoissa lähtökohtana ovat työelämän ongelmat ja työelämäläheinen toteutus.

Arviointi on välttämätöntä huomioida jo opetussuunnitelman suunnitteluvaiheessa. Opiskelun eri vaiheissa tapahtuvan arvioinnin tulee muodostaa johdonmukainen kokonaisuus, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arvioinnin suunnittelua on hyvä toteuttaa kolmikantaperiaatteella (opiskelija, työelämänedustaja/ohjaaja, opettaja).

Koulutuksen viralliset tavoitteet toimivat oppimista ohjaavina ja motivoivina suunnannäyttäjinä. Opetussuunnitelma toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle opiskelusuunnitelmalle (HOPS), jonka laatimiseen opiskelija saa ohjausta ryhmänsä opettajatuutorilta.

Hankittu osaaminen ja hyväksilukeminen

Tutkintoa suorittaessa opiskelijalla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella (932/2014, 37§9). Menettelystä käytetään nimitystä hyväksiluku.

Kehittävä arviointi huomioi sekä oppimisprosessin että osaamisen eli tuotoksen arvioinnin. Oppimisprosessin arvioinnissa opintojakson tasolla keskeisiä työvälineitä ovat itsearviointi ja palaute. Arviointiperusteiden, menetelmien ja kriteerien lähtökohtana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet, jotka johdetaan koulutuksen kompetensseista. Opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin joiden avulla oppimistulokset voidaan tunnistaa. Opintosuoritukset arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) tai asteikolla hyväksytty (H) – hylätty (0).

Opiskelijoilta kerättävän palautteen avulla kehitetään koulutuksen laatua. Opiskelijalla on mahdollisuus antaa palautetta opintojaksojen toteutuksesta opintojen kuluessa ja/tai valmistumisvaiheessa tutkinnon haun yhteydessä.

Laadunvarmistus

Lain ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä kuuluu Kansallisen koulutuksen arviointineuvoston (KARHI) auditoivaksi.

Lapin amk:n laatujärjestelmä on kuvattu laatuohjelmassa. Koulutuksen laadunhallinta toteutetaan ohjelmassa kuvattujen periaatteiden, prosessien ja menettelytapojen mukaisesti.

Yhtenäinen laadunvarmistusjärjestelmä tuottaa koulutuksen ja tutkintojen laatuun liittyvää tietoa, josta hyötyvät opiskelijat, henkilöstö, työnantajat ja muut sidosryhmät. Matkailualan osaamisen johtamisen YAMK tutkintoon johtavaa koulutusta kehitetään Lapin ammattikorkeakoulun laatuohjelman periaatteiden mukaisesti.

Oppimisympäristöt

Matkailualan osaamisen johtamisen YAMK koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, intensiivijaksoina toteutettuja kesä- ja kansainvälisiä opintoja, ohjattua etäopiskelua virtuaalisissa ja verkko-oppimisympäristöissä sekä itsenäistä opiskelua. Opinnot toteutetaan koulutuskohtaisina, yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun muiden YAMK -tutkintoon johtavien koulutusten kanssa tai matkailu- ja ravitsemisalan YAMK-yhteistyöverkostossa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelman (eHOPS).

Lapin ammattikorkeakoulun matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijat ja henkilökunta ovat osa Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituuttia (MTI). MTIiin kuuluvat myös Lapin yliopiston matkailututkimus ja Lapin matkailuopisto. Usean oppilaitoksen muodostama yhteisö tarjoaa opiskelijoille täydentävän mahdollisuuden hyödyntää Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ohella myös MTIn verkostoja oppimisensa ja kehittämistoimintansa tukena.

Työelämä on keskeinen oppimisympäristö. Opintoihin liittyvä opinnäytetyö (30 op) tehdään työelämää uudistavana kehittämistehtävänä oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun organisaation työelämälähtöisenä toimeksiantona. Opinnäytetyö on koko koulutuksen kestävä prosessi, jonka aikana opiskelija verkostoituu ja kehittää asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea työelämää ja aluekehitystä tuottamalla tietoa sekä kehittämällä ratkaisu- ja toimintamalleja työelämän ja henkilökohtaisen osaamisentarpeisiin. Olennaista on opinnäytetyön hyödynnettävyys työelämässä.

 Palaa