SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Lapin ammattikorkeakoulu 2013-2014

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkintokoulutus

Valitse ryhmä:

Monimuotokoulutus

TA206K13

Taiteet ja kulttuurialat

TA206K13 (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamatriisi

SUORITETTAVA TUTKINTO

Kuvataiteilija AMK

Kuvataiteilija tekee näkyväksi ja koettavaksi aikansa ilmiöitä ja ajatusmaailmaa. Taiteen ja teknologian toisiaan tukevat ominaisuudet ja kuvan viestinnälliset mahdollisuudet ovat tästä syystä koulutuksen keskiössä.

 

Tavoite ja sisältö

Opiskelija saa sellaiset tiedot ja taidot kuvataiteen alalta, että pystyy itsenäiseen taiteelliseen työhön ja ymmärtää taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä. Teknisesti koulutus painottuu digitaaliseen kuvaan, sen luomiseen ja sovellutuksiin erilaissa käyttöyhteyksissä.

Opiskelija oppii oman aikamme kuvantekokeinojen perusteet ja nykytaiteen monimuotoiset ilmiöt. Ajankohtainen kuvataide on suurelta osin klassisten kuvatekniikoiden oheen ja ohi muodostunutta muuta eli muu -taidetta: digitaalista maalaustaidetta ja grafiikkaa, digitaalista veistoa eli 3D mallinnusta, valokuvausta, kuvankäsittelyä, 2D ja 3D animaatiota, julkaisugrafiikkaa, multimediaa, media- ja verkkotaidetta, installaatioita, tila- tai yhteisötaidetta. Se voi olla usean taidemuodon yhdistelmiä. Digitaaliteknologia lävistää ajankohtaiset kuvataidetuotannot ja -tekniikat, myös klassisen maalauksen, grafiikan ja veiston jossain työprosessin vaiheessa. Se voi toimia toteutuskeinona, apuvälineenä tai julkaisuväylänä ja näyttelyympäristönä.

Opiskelu on prosessimaista työskentelyä sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista taidetuotannoissa. Käytännön taidot opitaan työpajatyöskentelynä. Laajan alakohtaisen ymmärryksen luomiseksi nostetaan koulutuksessa esiin tekniikka- ja aihealueittain se tietotaito, joka kuvataidealalla on käytössä. Näin syntyy mahdollisuus löytää se "oma juttu".

 

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Opinnot etenevät kuvan perusteista monivaiheisiin kuvatuotantoihin vaiheittain:

  1. vaihe: Kuvan ja oman aikamme kuvataiteen tiedolliset ja taidolliset perusteet 
  2. vaihe: Kuvataiteilija, kuva ja kuvataide kulttuurissa ja yhteiskunnassa 
  3. vaihe: Kuvataiteen tutkimus-, kehitys- ja työelämäosaaminen 

Vaativimmat harjoitus- ja tilaustyöt toteutetaan työelämälähtöisesti, ammatinharjoittaminen ja markkinointi huomioidaan työskentelyn osana. Teosten työprosessiin sisältyy taiteellinen suunnittelu: taiteilija visuaalisen tiedon, viestin ja elämyksen tuottajana ja muotoilijana. Suunnittelussa yhdistetään aihekohtaista teoreettista tietoa käytäntöön eli toimintaan ja kokeiluihin. Tutkiva ja kehittävä työote täsmentyy tuotantoihin liittyvillä tieteellisillä opinnoilla: kuvataiteilija oman työnsä tutkijana ja kehittäjänä.

Työtehtävät

Kuvataiteilija käyttää, tutkii ja kehittää kuvataidealan osaamista erilaissa tehtävissä ja asiayhteyksissä. Valmistuttuaan kuvataiteilijat työllistyvät mm. yritysviestinnän ja mainostoimistojen kuvataidetehtäviin, valokuvaukseen ja lehtivalokuvaukseen, näyttely- ja teatteritoimintaan, kulttuuritapahtumiin taiteilijoina ja organisaatioissa sekä alan ammattiaineiden opetustehtäviin (esim. valokuvauksen, animaation jne. opettajina). Usein tehtäviin työllistytään itsenäisinä ammatinharjoittajina, työtehtävät ovat tällöin toimeksiantoja.

Suoritustapa

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu noin 4 vuotta. Kaikille pakollisia opintoja ovat yhteiset perusopinnot (30 op) ja ammattiopinnot (90 op). Näiden jälkeen siirrytään suuntaaviin ammattiopintoihin (60 op). Opintoihin kuuluu lisäksi työharjoittelu (30 op) ja vapaasti valittavia korkea-asteen opintoja (15 op) omasta tai muista soveltuvista oppilaitoksista sekä opinnäytetyö ja siihen liittyvä tutkimustoiminnallinen osuus (15 op). Tietyin edellytyksin vapaasti valittavia opintoja voidaan suorittaa myös muuten henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Kulttuurialan yksikön kansainväliset yhteydet mahdollistavat sen, että osa opinnoista voidaan suorittaa myös vaihto-ohjelmissa.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti