SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opetussuunnitelmat: Lapin ammattikorkeakoulu 2013-2014

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti

AMK-tutkintokoulutus

Valitse ryhmä:

Päiväkoulutus

T202V13S

Taiteet ja kulttuurialat

T202V13S (Julkaistu)

Ryhmän opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmamatriisi

SUORITETTAVA TUTKINTO

Medianomi (AMK)

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuu viestinnän luovan suunnittelun ja toteuttamisen ammattilaisia, jotka osaavat soveltaa monimediaista ja digitaalista tarinankerrontaa erilaisiin viestinnällisiin tarkoituksiin. Modulaarinen koulutustarjonta mahdollistaa medianomin erikoistumisen yhteisö- ja markkinointiviestinnästä aina perinteisempiin joukkoviestinnän toimintaympäristöihin. Koulutuksessa annetaan valmiudet niin perinteisiin kuin uusiin digitaalisiin välineisiin.  Painotus on integroituvassa digitaalisessa toimintaympäristössä.   Osa opinnoista toteutetaan englanniksi. Koulutus huomioi myös pohjoisen kulttuuriset ja mediatuotannolliset erityispiirteet. Teoriassa opittuja tietoja sovelletaan opinnoissa erilaisten harjoitustuotantojen ja työharjoittelun muodossa.


Medianomit työskentelevät moninaisissa viestinnällisissä tehtävissä yritys- ja yhteisöviestinnässä, viestintä- ja mainostoimistoissa, matkailun elämystuotannoissa, verkkoviestinnässä, joukkoviestinnässä, tuotantoyhtiöissä, kulttuurilaitoksissa ja -tapahtumissa, tai mediayrittäjinä.

Viestinnän koulutusohjelman rakenne

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op) ja sen suorittamiseen kuluu noin 4 vuotta. Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, vaihtoehtoisista ammatillisista opinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja opinnäytteestä. Opintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (ECTS, Bolognan prosessi) ja vastaavat kansallisen viitekehyksen (NQF) mukaista tasoa 6. Opintojaksot sisältävät lähi- ja/tai etäopetusta sekä itsenäistä työskentelyä.

Opinnot etenevät vaiheittain:

  1. vaihe: Teknis-ilmaisullinen osaaminen
  2. vaihe: Sisällöllis-ilmaisullinen osaaminen
  3. vaihe: Asiantuntijaosaaminen

Kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on riittävä vastaavuus (sisältö, laajuus ja vaatimustaso) viestinnän koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen kanssa tai suoritettujen opintojen soveltuminen koulutusohjelman vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojen hyväksilukemisesta kerrotaan tarkemmin toimintaohjeessa, joka löytyy mm. toimialan verkkosivuilta.

 Palaa Vaihda esityskieleksi englanti