SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Suomeksi 
GroupVAP18-19/Free-choice elective studies
Study unitRGCARE10 Green Care -perusteet, 5.00 ECTS credits, 133 h
Lapland UAS Free Choice Electives
Free choice electives
ImplementationPerustoteutus/18002
Unit
Time of implementationSummer/2018-2019
Responsible teacher
Other teachersSipola Reeta
Status of implementationFinished

Description status Ready
  
Language of instruction Finnish
Starting and ending dates27.05.2019 - 12.07.2019
Minimum number of participants 8 
Maximum number of participants 20 
Enrolment period15.03.2019 - 15.04.2019
Implementation method
Virtuality 4 ECTS credits
R&D integration 0 ECTS credits
Resit dates of the exam
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) www.greencarekoulutus.fi
Description language English 
Objectives

1. Opiskelija ymmärtää luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, tuntee vaikuttavuuden taustateorioita sekä luonnon vaikuttavuuden esimerkkejä sekä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtää ohjaustaitojen merkityksen Green Care –toiminnassa.

• Osaa luokitella luonnon tuottamia hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja selittää niiden syntymekanismeja

• Osaa arvioida omaa luontosuhdetta ja valita keinoja sen vahvistamiseen

• Osaa tukea asiakkaan luontosuhteen vahvistumista ammatillisesti ja tavoitteellisesti

2. Opiskelija tuntee Green Care –toimintaa määrittelevät tekijät ja alan laatukriteerit, osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta sekä tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa.

• Osaa analysoida Green Caren kokonaislaatua ja sen osatekijöitä

• Osaa arvioida ja tulkita Green Care -toiminnan erityispiirteitä ja erottaa sen muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä

• Osaa arvioida Green Care -toiminnan merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa

• Osaa kuvata GC-toimijakentän (kansallisen ja kansainvälisen) piirteitä

 
Assessment criteria

Hyväksytty suoritus:

Opiskelija suorittaa jaksolle sisältyvät oppimistehtävät määräajan puitteissa sekä osallistuu webinaariin ja lähipäivään.

Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä luonnon merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, sekä tuntevansa vaikuttavuuden taustateorioita. Opiskelija havainnollistaa osaamistaan esimerkeillä luonnon vaikuttavuudesta sekä hyvinvointivaikutusten soveltamisessa omaan toimintaansa.

Opiskelija tuo esiin havainnoimiaan asioita Green Care -toiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta eri tasoilla yhteiskunnan toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa erilaisia luontosuhteita ja ymmärtävänsä ohjaustaitojen merkityksen Green Gare –toiminnassa.

Opiskelija osoittaa tuntevansa Green Care –toiminnan keskiset tekijät ja laatukriteerit. Opiskelija osaa analyyttisesti tarkastella Green Care –toiminnan erityispiirteitä ja sen eroja suhteessa muihin hyvinvointia edistäviin menetelmiin ja muuhun luontolähtöiseen toimintaan.

Opiskelija tuntee Green Care –toimintakenttää Suomessa ja alan keskeisissä maissa

Hylätty suoritus:

Opiskelija ei suorita jaksolle sisältyviä oppimistehtäviä eikä osallistu webinaariin tai lähipäivään.

Opiskelija ei ymmärrä luonnon merkitystä ihmisen hyvinvoinnille, ei tunne vaikuttavuuden taustateorioita eikä osaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia omassa toiminnassaan. Opiskelija ei tunne erilaisia luontosuhteita eikä ymmärrä ohjaustaitojen merkitystä Green Care –toiminnassa.

Opiskelija ei tunne Green Care –toimintaa määritteleviä tekijöitä eikä alan laatukriteereitä. Opiskelija ei osaa analysoida Green Care -toiminnan erityispiirteitä eikä erota sitä muista hyvinvointia edistävistä menetelmistä ja muusta luontolähtöisestä toiminnasta. Opiskelija ei tunne Green Care –toimintakenttää Suomessa eikä muissa alan keskeisissä maissa.

 
Pedagogical arrangements
Material
Content
Assessment
 Suomeksi