SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
Ryhmä702H11/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
Opintojakso702H21A Ensihoito, päivystys ja laiteteknologia, 5.00 op, 133 h
Ensihoito- ja päivystysosaaminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/11001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2011-2012
VastuuopettajaErola Heikki, X2 Hoitotyö TH ROI
Muut opettajatRintala Johanna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm15.09.2011 - 24.11.2011
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2011 - 30.09.2011
Toteutustapa Avoimen opinnot
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija osaa antaa ensiavun erilaisissa hoito- ja toimintaympäristöissä sekä toimivaltaansa kuuluvan peruselvytyksen ja apuvälinetasoisen peruselvytyksen.  Opiskelija osaa tutkia, arvioida ja ylläpitää vitaalielintoimintoja. Opiskelija ottaa vastuun omasta toiminnastaan osana ensihoidon järjestelmää sekä toimii sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
Opiskelija osaa hyödyntää turvallisesti hyvinvointiteknologiaa omassa työssään.
 

 

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
  Opintojakso toteutetaan syklien 1 ja 2 aikana (syksy 2011). Opetus tapahtuu lähiopetuksena (76h) ja itsenäisenä työskentelynä (49h). Lähiopetukseen sisältyy luentoja, ryhmätyöskentelyä ja  laboraatioharjoittelua Envi/laboraatioluokassa . Laboraatioharjoittelun läsnäolo 100%.

 

Materiaali

 

 

Oppimateriaali, soveltuvin osin:
Sahi, Timo ym., uusin painos. SPR:n Ensiapuopas.

Castren ym. 2008. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY.
Lauri, S. Hoitotyön ydinosaaminen ja oppiminen. 2007.        
Sora, Tuula - Antikainen, Pirjo - Laisalmi, Mirjam - Vierula, Tuula 2002. Sairaanhoidon teknologia
www.kaypahoito.fi
www.spr.fi
Roper, Logan & Tierney , 1997. Hoitotyön perusteet.
Kassara, Paloposki, Holmia, Murtonen, Lipponen, Ketola ja Hietanen, 2004. Hoitotyön osaaminen

Oheislukemistona:
Kuisma, Markku, Holmström, Peter & Porthan, Kari (toim.) 2007. Ensihoito. Tammi.
Castren ym. Ensihoidon perusteet. 2002. Pelastusopisto, Punainen Risti.
Koponen, P. ym. 2005. Potilaan hoito päivystyksessä. Tammi.
Systole
Saranto, k., Ensio. A, Tanttu, K. & Sonninen, A.L. Hoitotietojen systemaattinen kirjaaminen. 2007.
www.terveysportti.fi: Sairaanhoitajan käsikirja ja ensihoito-opas soveltuvin osin.

 

Sisältö

- Hoitotyön periaatteet, hoitotyön keskeiset käsitteet
- Hoitotyön prosessi; hoitotyön tarpeen määrittely ja suunnittelu sovellettuna ensihoitoa vaativan potilaan hoitoprosessiin.

·    Ensihoidon prosessi, toimintaympäristöt ja laiteteknologia
·    Ensihoitoa vaativan potilaan tutkiminen ja kliinisen tilan arviointi
·    Potilaan tilan mukainen siirto ja kuljetus
·    Potilaan vitaalielintoimintojen turvaaminen ja ylläpitäminen

Arviointi
 Tentti ja arvioitava hoitoprosessitehtävä; Arvionti Hylätty (0)- Hyväksytty (1-5). Muiden tehtävien hyväksytty suoritus Optimassa: Hyväksytty-hylätty

 

 In English