SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäA702H11/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
Opintojakso702H29B Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu, 10.00 op, 267 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/11004
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2011-2012
VastuuopettajaVatanen Marko
Muut opettajatX2 Hoitotyö SH ROI
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2012 - 31.05.2012
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika14.04.2011 - 31.05.2011
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija ymmärtää kulttuurieroja ja kykenee yhteistyöhön kulttuuriltaan erilaisten henkilöiden kanssa sekäosaa hyödyntää oman alansa kansainvälisiä tietolähteitä. Opiskelija tuntee potilaan hoitoketjut ja ymmärtää tavallisimpien sairauksien etiologian ja lääketieteelliset hoitoprosessit hoitotyön tarpeen määrityksessä.
Opiskelija tukee ja aktivoi yksilöä, perhettä ja ryhmää ottamaan vastuuta terveyden, voimavarojen ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Opiskelija seuraa potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa huomioiden aseptiikan sekä tekee tarvittavat johtopäätökset.
Opiskelija tutkii, arvioi ja ylläpitää peruselintoimintoja. Opiskelija hallitsee lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan ja lääkehoidon perustana olevan keskeisen kliinisen farmakologian tiedon eri-ikäisten hoitotyössä. Opiskelija hallitsee nestehoidon ja potilaan laskimoon annettavan lääkehoidon ja verensiirron valmisteluun liittyvät toimenpiteet, potilaan valmistamisen näihin hoitoihin sekä potilaan tarkkailun nestehoidon ja verensiirron aikana ja niiden jälkeen. Opiskelija osaa kanyloida perifeerisen laskimon ja toteuttaa nestehoidon. Opiskelija toteuttaa sentraaliseen laskimoon annettavan neste- ja lääkehoidon.
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Vaadittavat opinnot:
702H29A, 702H23
Pedagogiset järjestelyt:
Harjoittelu kirurgisen- ja perioperatiivisenhoidon yksiköissä, läsnäolo 100%
Harjoittelu Envissä (1 op), läsnäolo 100%

 

Materiaali

www.kaypahoito.fi, www.lshp.fi
Iivanainen ym. 2006. Sisätauti –kirurginen hoito ja hoitotyö. Tammi, Helsinki.
Lukkari ym. 2007. Perioperatiivinen hoitotyö. WSOY, Helsinki
Oheislukemistona soveltuvin osin:
Erilaiset sähköiset tietokannat (sairaanhoitajan käsikirja, ulkomaiset tietokannat; Medline, Cinahl ja suomalaiset tietokannat; Medic
Holmia ym. 2006. Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö. WS Bookwell Oy, Porvoo Ukkola ym. 2001. Kirurgia. WSOY, Porvoo. Hoitotiede ja Tutkiva hoitotyö lehtien artikkelit
Kassara ym. 2004. Hoitotyön osaaminen. WSOY, Helsinki.
Rautava-Nurmi ym. 2000. Neste- ja ravitsemushoito. WSOY, Helsinki. Kipuviesti lehden artikkelit
Salanterä 2006. Kivun hoitotyö. WSOY, Helsinki
Hautakangas ym. 2003. Hoitotyö päiväkirurgisella osastolla. WSOY, Helsinki.
Väitöskirja: Heino 2005. Päiväkirurgisen polviniveltähystyspotilaan ohjaus potilaan ja perheenjäsenen näkökulmasta (Counselling of a day surgery arthroscopy patient in the patient's and family member's experience) Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 434, Tampereen yliopisto 2005. ISBN 951-44-6290-4, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Sisältö

Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:
Kirurgisenpotilaan hoitoprosessi
Keskeiset kirurgiset sairaudet ja niiden hoitotyö
·    Aseptiikka
·    Kirurgisen haavan hoito
·    Kivun hoito
·    Potilaan elintoimintojen tarkkailu
·    Potilaiden ja omaisten ohjaus
·    Suonen sisäisen nestehoito
·    Perifeerisen laskimon kanylointi

Arviointi

Harjoittelu, oppimispäiväkirja, portfolio, hoitoketjukuvaus Hyväksytty (H)- Hylätty (0)   

 In English