SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäR702H13S/Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H14 Terveyden edistäminen perheen hoitotyössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/13001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2013-2014
VastuuopettajaHavela Sirkka
Muut opettajatImmonen Anne, Kaukiainen Sirpa, Leppänen Tero, Pinola Ritva, Tolvanen Taimi, Trast Marika
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2014 - 29.05.2014
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika02.09.2013 - 15.09.2013
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen osaat selittää lapsen, nuoren ja perheen kehitysvaiheet sekä perheen muutosten ja kriisien tuomat haasteet vanhemmuudelle. Osaat soveltaa ohjattuna hoitotyön suunnitelmaa raskaana olevan ja synnyttäneen perheen sekä lapsen, nuoren ja hänen perheensä hoidossa. Osaat rakentaa asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monikulttuurista yhteistyösuhdetta yksilön ja perheen voimavarat huomioiden sekä kertoa moniammatillisesta yhteistyöstä perheen hoitotyössä. Opiskelijana osaat turvallisesti käyttää terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön menetelmiä äitiyshuollossa ja lapsiperheen hoitotyössä. Lisäksi osaat soveltaa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön periaatteita hoitaessasi ja ohjatessasi yksilöitä ja perheitä. Osaat tukea perhettä lapsen kasvua ja kehitystä edistävissä elintavoissa. Osaat käyttää ohjattuna hoitotyön menetelmiä vanhemmuuden ja perheen osallisuuden tukemisessa sekä kuvata yhteiskunnan tarjoamat tukimuodot lapselle, nuorelle ja perheelle.

Opintojakso R702H22 Äitiyshuollon ja lapsiperheen hoitotyön harjoittelu toteutuu samoilla osaamistavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teemat:

  • Vauvaperheen hoitotyö
  • Lapsiperheen hoitotyö

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1–2)Hyvä (3–4)Kiitettävä (5)

Opiskelija nimeää lapsen ja nuoren kehitysvaiheet sekä perheen muutosten ja kriisien tuomat haasteet vanhemmuudelle

Opiskelija selittää lapsen ja nuoren kehitysvaiheet sekä perheen muutosten ja kriisien tuomat haasteet vanhemmuudelle

Opiskelija selittää perustellen lapsen ja nuoren kehitysvaiheet sekä perheen muutosten ja kriisien tuomat haasteet vanhemmuudelle

nimeää ja kuvaa hoitotyönsuunnitelman eri vaiheet lapsen, nuoren ja perheen hoidossaselittää hoitotyönsuunnitelman eri vaiheet lapsen, nuoren ja perheen hoidossa

käyttää hoitotyön suunnitelmaa raskaana olevan ja synnyttäneen perheen sekä lapsen, nuoren ja hänen perheensä hoidossa

kuvaa asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monikulttuurista yhteistyösuhdetta huomioiden yksilön, perheen ja yhteisön voimavarat sekä moniammatillisen perheiden palvelujärjestelmänselittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monikulttuurista yhteistyösuhdetta huomioiden yksilön, perheen ja yhteisön voimavarat sekä moniammatillisen perheiden palvelujärjestelmänrakentaa perustellen asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monikulttuurista yhteistyösuhdetta huomioiden yksilön, perheen ja yhteisön voimavarat sekä osaa perustella moniammatillisen perheiden palvelujärjestelmän toiminnan
nimeää turvallisia terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön menetelmiä sekä kertoo lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön periaatteista hoitaessaan ja ohjatessaan yksilöitä ja perheitäkeskustelee turvallisista terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön menetelmistä esimerkein sekä arvioi lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön periaatteita hoitaessaan ja ohjatessaan yksilöitä ja perheitäkäyttää turvallisesti terveyden edistämisen ja kliinisen hoitotyön menetelmiä sekä perustelee niiden käytön hoitamisessa sekä soveltaa lasten, nuorten ja perheiden hoitotyön periaatteita hoitaessaan ja ohjatessaan yksilöitä ja perheitä
tunnistaa hoitotyön menetelmiä vanhemmuuden ja perheen osallisuuden tukemisessa sekä nimeää yhteiskunnan tukimuotoja ja niiden merkitystä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville perheille.valitsee tilanteeseen sopivia hoitotyön menetelmiä vanhemmuuden ja perheen osallisuuden tukemisessa sekä selittää yhteiskunnan tukimuotoja ja niiden merkitystä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville perheille.käyttä&au
 
Pedagogiset järjestelyt

PBL -toteutus: tutoriaalit, itsenäinen tiedonhaku

Materiaali

Nurmiranta, H., Leppämäki,P. & Horppu, S. 2009. Kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen. Helsinki: Kirjapaja

Aalberg, V. & Siimes, M.A. 2007. Lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä:Gummerus

Koistinen,P.,  Ruuskanen, S. & Surakka, T. 2005. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja.Helsinki: Tammi

Nurmi, J-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L., Ruoppila, I. 2006. Ihmisen psykologinen kehitys.WSOY: Helsinki

Ivanoff, P., Risku, A., Kitinoja, H., Vuori, A. & Palo, R.  2006. Hoidatko minua? Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyö. WSOY:Helsinki.

Seksuuali- ja lisääntymisterveyden edistäminen. Toimintaohjelma 2007-2011. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11. Verkkojulkaisu.

Eskola, K. & Hytönen, E. 2008. Nainen hoitotyön asiakkaana. Helsinki: WSOY.

Pietilä A-M., Hakulinen, T., Hirvonen, E., Koponen, P. Salminen, E_M:, Sirola, K. (toim.)2002. Terveyden edistäminen. Uudistuvat työmenetelmät. WS Book Well: Juva.

World Health Organization 2005. ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus. Ohjeita ja luokituksia 4. Stakes. Gummerus Kirjapaino Oy: Jyväskylä.

Sisältö
  • Vanhemmuus, vauvan odotus ja synnytystapahtuma
  • Vauvaperheen hoitotyö
  • Leikki-ikäisen lapsen ja hänen perheensä hoitotyö
  • Kouluikäisen ja nuoren sekä heidän perheidensä hoitotyö
Arviointi

Kiitettävä (K5)-hylätty (0)

 

 

 

 

 In English