SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S16K/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S19 Sosiaalityö, 4.00 op, 107 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16004
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017
Vastuuopettaja
Muut opettajatSeppälä Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 13.03.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 30.09.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • osaa kuvata sosiaalityön teoreettista perustaa ja tunnistaa sosiaalityön tavoitteet ja tehtävät erilaisissa toimintaympäristöissä
  • jäsentää sosiaalityön prosessina ja tuntee sosiaalityön keskeiset menetelmät
  • sisäistää arvojen ja etiikan merkityksen sosiaalityössä

Teemat:

Sosiaalityön kehitys, sosiaalityön teoriat ja käytäntö, arvot ja etiikka

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt
Kontaktiopetukseen (sis. keskusteluseminaarin) osallistuminen JA kolmen eri aihekokonaisuuden suorittaminen oheisilla tavoilla:
1) Sosiaalityön perusteet
­Kirjatentti
2) Sosiaalityön tutkimukseen perehtyminen
­Esseen kirjoittaminen ja keskusteluseminaariin osallistuminen
3) Sosiaalityön ammatilliset lähtökohtien soveltaminen
­Kaunokirjallisen teoksen lukeminen ja ryhmätentti
Materiaali
Kirjatentti, jossa tentitään yksi teos seuraavista ; sovitaan opintojakson alussa

1. Laitinen Merja, Pohjonen Anneli 2010; Asiakkuus sosiaalityössä

2. Raunio Kyösti 2009; Olennainen sosiaalityössä

3. Kananoja Aulikki, Lähteinen Martti, Marjamäki Pirjo 2011; Sosiaalityön käsikirja

4. Anneli Pohjola, Merja Laitinen, Marjaana Seppänen 2014 toim. Rakenteellinen sosiaalityö

sekä Talentia Etiikka-opas

Muu opintojaksomateriaali ilmoitetaan Moodlen kurssialustalla.
Sisältö
  • Sosiaalityön perinteet ja kehitys omaksi tieteenalakseen

  • Sosiaalityön työmuodot ja menetelmät

  • Eettiset jännitteet sosiaalityössä

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Opintojakson läsnäolovelvollisuus on 80 % (neljä tuntia voi olla pois)mikä tarkoittaa lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistumista.

Tentin arviointikriteerit

Kiitettävä 5: Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin materiaaliin ja käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti vaadittavia aiheita. Kaikkia keskeisiä osa- alueita on käsitelty analyyttisesti ja kriittisesti.

Hyvä 3- 4: Opiskelija on perehtynyt hyvin materiaaliin. Aihealue on hyvin hallinnassa ja vaadittavat alueet on käsitelty ja ymmärretty.

Tyydyttävä 1- 2: Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään materiaaliin, mutta tuotos on referaatinomainen. Asioiden hallinta on suppeaa tai joitakin keskeisiä osa-alueita ei ole käsitelty lainkaan.

Hylätty 0: Opiskelija esittää vähän näyttöä materiaaliin perehtymisestä ja aihealueen hallinnasta. Asioiden käsittely on pinnallista ja epätarkkaa.

Oppimistehtävän arviointikriteerit

Kiitettävä 5: Työ on selkeä ja johdonmukainen ja vastaa erinomaisesti annettua tehtävää. Opiskelija kykenee hyvin perustellen yhdistämään tietoperustaa käytännön tilanteisiin ja kykenee analysoimaan asioita kriittisesti ja monipuolisesti myös teorian näkökulmasta. Lähteitä on käytetty monipuolisesti ja ne on merkitty asianmukaisesti. Kieliasu on moitteeton.

Hyvä 4 ja 3: Teksti suhteuttaa eri näkökulmia keskenään, se on jäsenneltyä, monipuolista ja reflektoivaa. Työ vastaa hyvin annettua tehtävää. Opiskelija kykenee yhdistämään tietoperustaa käytännön tilanteisiin ja kykenee analysoimaan asioita kriittisesti myös teorian näkökulmasta. Lähteitä on käytetty hyvin ja ne on merkitty asianmukaisesti. Kieliasu on hyvä.

Tyydyttävä 2 ja 1: Teksti on johdonmukainen, mutta näkökulmaltaan melko yksipuolinen ja niukka. Työ vastaa joiltakin osin annettua tehtävää. Tekstissä mainitaan asioita irrallisina. Opiskelija esittää omia näkemyksiä, mutta ei kovin selkeästi tai perustellen tarkasteltuihin teoreettisiin näkemyksiin. Lähteiden käyttö on niukkaa, mutta ne on pääosin merkitty oikein. Kieliasussa on jonkun verran puutteita.

Hylätty 0:Teksti on epäjohdonmukainen ja sirpaleista. Työ on kokonaisuudessa suppea. Työ ei vastaa annettuja ohjeita. Lähteiden käyttö on niukkaa ja niiden merkinnässä on puutteita. Kieliasussa on puutteita.

 In English