SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S16S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S19 Sosiaalityö, 4.00 op, 107 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatHjulberg Merja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 24.10.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 15.05.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • osaa kuvata sosiaalityön teoreettista perustaa ja tunnistaa sosiaalityön tavoitteet ja tehtävät erilaisissa toimintaympäristöissä
  • jäsentää sosiaalityön prosessina ja tuntee sosiaalityön keskeiset menetelmät
  • sisäistää arvojen ja etiikan merkityksen sosiaalityössä

Teemat:

Sosiaalityön kehitys, sosiaalityön teoriat ja käytäntö, arvot ja etiikka

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakson laajuus on 4 op, mikä tarkoittaa opiskelijan työtä 107 h.

Opintojakso sisältää lukujärjestyksen mukaisen opetuksen, itsenäisen työskentelyn sekä opintojakson alussa esille tulevat, myös Moodlessa mainitut tehtävät.

Opintojakso sisältää arvioitavan kirjallisen oppimistehtävän, joka edellyttää sosiaalityöntekijän haastattelua. Tämä oppimistehtävä tehdään 2 tai 3 opiskelijan ryhmissä. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi tenttiä kirjan Krisi Juhila: "Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina - sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat" yleisenä tenttipäivänä.

Itsenäinen oppimistehtävä tulee palauttaa Moodleen 12.11.17 mennessä. Opiskelija voi yrittää korottaa yhden kerran hyväksyttyä arvosanaa seuraavan lukukauden eli kevätlukukauden (2018) loppuun mennessä

Materiaali

Moodlessa oleva ja siellä mainittu materiaali.

Sisältö
Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5. Opintojakson läsnäolovelvollisuus on 80 %, mikä tarkoittaa lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen osallistumista.

Oppimistehtävän arviointikriteerit

Kiitettävä 5: Työ on selkeä ja johdonmukainen ja vastaa erinomaisesti annettua tehtävää. Opiskelija kykenee hyvin perustellen yhdistämään tietoperustaa käytännön tilanteisiin ja kykenee analysoimaan asioita kriittisesti ja monipuolisesti myös teorian näkökulmasta. Lähteitä on käytetty monipuolisesti ja ne on merkitty asianmukaisesti. Kieliasu on moitteeton.

Hyvä 4 ja 3: Teksti suhteuttaa eri näkökulmia keskenään, se on jäsenneltyä, monipuolista ja reflektoivaa. Työ vastaa hyvin annettua tehtävää. Opiskelija kykenee yhdistämään tietoperustaa käytännön tilanteisiin ja kykenee analysoimaan asioita kriittisesti myös teorian näkökulmasta. Lähteitä on käytetty hyvin ja ne on merkitty asianmukaisesti. Kieliasu on hyvä.

Tyydyttävä 2 ja 1: Teksti on johdonmukainen, mutta näkökulmaltaan melko yksipuolinen ja niukka. Työ vastaa joiltakin osin annettua tehtävää. Tekstissä mainitaan asioita irrallisina. Opiskelija esittää omia näkemyksiä, mutta ei kovin selkeästi tai perustellen tarkasteltuihin teoreettisiin näkemyksiin. Lähteiden käyttö on niukkaa, mutta ne on pääosin merkitty oikein. Kieliasussa on jonkun verran puutteita.

Hylätty 0:Teksti on epäjohdonmukainen ja sirpaleista. Työ on kokonaisuudessa suppea. Työ ei vastaa annettuja ohjeita. Lähteiden käyttö on niukkaa ja niiden merkinnässä on puutteita. Kieliasussa on puutteita.

 In English