SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S16S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S29 Monikulttuurinen työ, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17002
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatJokela Laura, Seppälä Leena, Vähänikkilä Raimo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 13.03.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 30.09.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija

  • osaa laajentaa tiedollisia, taidollisia, asenteellisia ja toiminnallisia valmiuksiaan monikulttuuriseen työhön sosiaalialalla
  • osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita sekä tulkita keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia
  • osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan
  • osaa selittää akkulturaatioprosessin ja siihen vaikuttavia tekijöitä
  • osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä
  • soveltaa valmiuksiaan maahanmuuttajien syrjäytymistä ehkäisevässä työssä
  • löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä
  • arvioi suvaitsevaisuuden edistämisenja rasismin vastaisen toiminnan merkitystä sosiaalialan työssä

Teemat:

Maahanmuuttopolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö, erilaiset kulttuurit, kulttuurien kohtaaminen, arvot ja asenteet

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kurssiin sisältyy kontaktiopetusta, ryhmätoimintojen ohjausta, asiantuntijavierailuja/vierailukäyntejä. Pääasialliset opetusmuodot; luento, opetuskeskustelut sekä ohjaus, vierailukäynti, seminaarityöskentely .

Oppimistehtävät:

1.toiminnallinen projekti yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa eri monikulttuurisen työn ympäristöissä. Työskentelyn toteutus sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

2.seminaarityöskentely; oman projekti esittely ja jakaminen koko ryhmälle.

3. ryhmätentti erikseen sovittavan kirjallisuuden pohjalta.

Materiaali
Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:

peruskäsitteistö: kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus, kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot, pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
uskonnot ja maailmankatsomukset
maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa

1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus

2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Arviointi

1. Toiminnallnen projekti; arvioidaan suunnittelua ja toteutusta. Arviointi hyväksytty-hylätty. Erillinen ohje opiskelijoiden itsearviointi sekä vertaisarviointi. Suullinen palaute seminaarissa työelämänedustajalta sekä opettajilta.

2. Ryhmätentti. Arviointi 1-5.

Tentin arviointikriteerit

Kiitettävä 5: Opiskelijat ovat perehtyneet erittäin hyvin annettuun materiaaliin ja käsittelevät syvällisesti sekä monipuolisesti vaadittavia aiheita. Kaikkia keskeisiä osa- alueita osataan soveltaa ansiokkaasti.

Hyvä 3- 4: Opiskelijat ovat perehtyneet hyvin materiaaliin. Opiskelijat osaavat selittää tärkeät ja keskeiset aihealueet.

Tyydyttävä 1- 2: Opiskelijat osoittavat perehtyneisyyttään materiaaliin, mutta aiheen käsittely jää määrittelyn tasolle. Asioiden hallinta on suppeaa tai joitakin keskeisiä osa-alueita ei ole käsitelty lainkaan.

Hylätty 0: Opiskelijat esittävät vähän näyttöä materiaaliin perehtymisestä ja aihealueen hallinnasta. Asioiden käsittely on pinnallista ja epätarkkaa.

 In English