SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA71S16S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701S14 English for social services, 3.00 op, 80 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatKursula Eliisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2017 - 24.10.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 15.05.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 3 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
  • Opiskelija
  • osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
  • laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
  • saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Teemat:

  • Sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
  • Kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely, työskentely virtuaalisessa oppimisympäristössä (Moodle, Adobe Connect). Kontaktiopetuksessa harjoitellaan ja työstetään eri tavoin aktiivisesti sosiaalialaan liittyviä teemoja (esim. tekstinymmärtäminen, puheharjoitukset). Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy ennakkoon valmistautumista kontaktiopetuksen harjoituksiin, käsiteltyjen teemojen jatkotyöstämistä, sanaston itsenäistä opiskelua sekä valmistautumista arvioitavaan suulliseen tehtävään ja tenttiin. Osa itsenäisestä työskentelystä tapahtuu Moodlen kautta.

Materiaali

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Kurssikirjallisuus: Saarinen, K & Saarinen, J. 2008. Way to Welfare. English for Social Services. Otava

Oheismateriaali: Sosiaaliturvan sanasto 2002. Huoltajasäätiö. Helsinki.

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Arviointi

Arviointi asteikolla 0-5. Suoritus sisältää aktiivisen osallistumisen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), itsenäisten tehtävien suorittamisen, arvioitavan suullisen ja kirjallisen tentin.

Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen ammatillisen osaamisen taso (englanti B2).

 In English