SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M28B Opinnäytetyön menetelmäosaaminen, 5.00 op, 133 h
Matkailu- ja ravitsemisalan soveltava tutkiminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus, toteutus kaikille ryhmille 4 krt vuosi/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019
VastuuopettajaAngeria Mervi
Muut opettajatLiimatta Matti, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm24.09.2018 - 28.10.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 23.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija ymmärtää tutkimus- ja kehittämistoiminnan roolin ja merkityksen osana nykypäivän ammatillista asiantuntijuutta ja ymmärtää restonomin opinnäytetyölle asetetut tavoitteet. Opiskelija hallitsee tutkimus- ja opinnäytetyöprosessin rakenteen ja opinnäytetyön muodot, saa perusvalmiudet aiheanalyysiin ja opinnäytetyösuunnitelman tekemiseen sekä opinnäytetyöprosessin läpiviemiseen.

Hän perehtyy opinnäytetyössä tarvittaviin menetelmiin ja osaa soveltaa niitä omassa työssään. Opiskelija osaa kytkeä kirjoittamisen osaksi opinnäytetyöprosessiaan, hahmottaa opinnäytetyön tekstilajina ja liittää lähteiden tietoa omaan tekstiin korrektisti ja keskustelevasti.

 • Kehittämisprosessi

 • Opinnäytetyö ammattikorkeakoulussa

 • Opinnäytetyömenetelmät

 • Opinnäytetyön viestintä

 • Oman opinnäytetyön aloitus

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan virtuaalisena verkkototeutuksena Adobe Connectissa ja Moodlessa neljä kertaa lukuvuodessa: lokakuussa, tammikuussa, huhtikuussa ja kesätoteutuksena.

Opintojakso liittyy kiinteästi opinnäytetyöprosessiin, minkä vuoksi on suositeltavaa, että opintojaksolle osallistutaan siinä vaiheessa, kun oman opinnäytetyön aloittaminen on ajankohtaista. Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelijalla on projektiosaamiseen liittyvää osaamista ja/tai opintoja (esim. Projektien hallinta 5 op -opintojakso suoritettuna).

Opintojaksossa on sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä. Opintojaksoon sisältyy nauhoitettuja luentoja, oppimistehtäviä sekä ryhmä- ja ohjauskeskusteluja. Toteutuksessa korostuvat opiskelijan itsensä johtaminen ja ajan hallinta sekä vertaisoppiminen. Oppimista ja osaamisen kehittymistä ohjataan oppimistehtävistä annettavien palautteiden avulla.

Alustava toteutussuunnitelma:

vko 38 Ennakkotehtävä: Lue artikkelit Kehittävä ja kehittyvä restonomin opinnäytetyösekä Työelämää kehittävät opinnäytetyöt ja pohdi oman opinnäytetyösi alustavaa aihepiiriä.

vko 39 Opintojakson aloitus 24.9.2018 klo 12.30-16: Opintojakson tavoitteet, ryhmien muodostaminen sekä oman opinnäytetyön aihepiirin jäsentäminen (voit osallistua aloitustapaamiseen livenäluokassa 302 tai Adobe Connectissa)

vko 39-40 Itsenäinen työskentely: Lukumateriaaliin tutustuminen ja oppimistehtävän raportointi

vko 40 Oppimistehtävän 1 palautus Moodleen 7.10.2018 mennessä

vko 41 Ryhmätyöskentely: Ryhmäkeskustelu ja ryhmätuotoksen palautus Moodleen 14.10.2018 mennessä

vko 41-42 Itsenäinen työskentely: Lukumateriaaliin tutustuminen, nauhoitettujen luentojen kuuntelu ja oppimistehtävän raportointi

vko 42 Oppimistehtävän 2 palautus Moodleen 21.10.2018 mennessä

vko 43 Ryhmätyöskentely: Ryhmäkeskustelu ja ryhmätuotoksen palautus Moodleen 28.10.2018 mennessä

Materiaali

Angeria, M.& Häikiö, S.& Liimatta, M. 2016. Kehittävä ja kehittyvä restonomin opinnäytetyö. Lumen 2/2016. Viitattu 4.9.2017 https://blogi.eoppimispalvelut.fi/lumenlehti/2016/09/29/kehittava-ja-kehittyva-restonomin-opinnaytetyo/.

Angeria, M. & Liimatta, M. Työelämää kehittävät opinnäytetyöt. TeoksessaK. Koivunen (toim.) Olemme talenttia. Tarinoita matkailuosaamisen kehittämisestä työelämän ja koulutuksen kohtaamispisteissä. Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja 2017: 1, 36-40. Viitattu 4.9.2017 http://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=55a3f0d5-40b7-4b85-b008-8eb947c4f690.

Hakala, J.T. 2004. Opinnäytetyöopas ammattikorkeakouluille. Helsinki: Gaudeamus.

Hakala, J.T. 2013. Luova laiskuus: anna ideoille siivet. Juva: Bookwell

Moilanen, T.& Ojasalo, K.& Ritalahti, J. 2009 tai 2014. Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: WSOYpro.

Veijola, S. toim. 2013. Matkailututkimuksen lukukirja. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2015. Yhdessä enemmän - kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta 2015-2025.

Restonomi AMK-opinnäytetöitä (lukumateriaali määritellään tarkemmin oppimistehtävässä)

Sisältö
 • kehittämistyö ja -prosessi
 • opinnäytetyö ammattikorkeakoulussa
 • kehittävä opinnäytetyö ja opinnäytetyön osa-alueet
 • oman opinnäytetyön aihepiirin jäsentäminen
 • itsensä johtaminen, ajan hallinta ja verkostoissa toimiminen
Arviointi

Arvioinnin perusteet:

 • Reaktiopaperija ryhmätyöskentely
 • Reaktiopaperi ja ryhmätyöskentely

Arviointikriteerit:

Kiitettävä (5) Opiskelija osaa kuvata, analysoida ja soveltaa kehittämistyön periaatteita ja käsitteitä kattavasti, perustellusti ja innovatiivisesti. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa kehittävän opinnäytetyön eri osa-alueita kattavasti ja monipuolisesti sekä esittää perusteltuja ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia.

Hyvä (4) Opiskelija osaa kuvata, analysoida ja soveltaa kehittämistyön periaatteita ja keskeisiä käsitteitä kattavasti ja perustellusti. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa kehittävän opinnäytetyön eri osa-alueita kattavasti sekä esittää ratkaisu- ja kehittämisehdotuksia.

Hyvä (3) Opiskelija osaa kuvata, analysoida ja soveltaa kehittämistyön periaatteita ja keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa kehittävän opinnäytetyön eri osa-alueita.

Tyydyttävä (2) Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kehittämistyön periaatteita ja keskeisiä käsitteitä pinnallisesti. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida kehittävän opinnäytetyön eri osa-alueita pinnallisesti.

Tyydyttävä (1) Opiskelija osaa kuvata kehittämistyön periaatteita ja keskeisiä käsitteitä. Opiskelija osaa kuvata kehittävän opinnäytetyön eri osa-alueita.

Hylätty (0) Opiskelija ei osaa kuvata, analysoida ja soveltaa kehittämistyön periaatteita, keskeisiä käsitteitä ja kehittävän opinnäytetyön eri osa-alueita.

Sovittujen palautuspäivämäärien jälkeen palautetut oppimistehtävät arvioidaan seuraavan toteutuksen yhteydessä.

 Palaa