SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M25 Ammattitaitoa edistävä syventävä harjoittelu, 15.00 op, 400 h
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaSipponen Minna
Muut opettajatLiimatta Matti
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika07.11.2018 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa asettaa harjoittelulle tarkoituksenmukaiset tavoitteet oman ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Opiskelija syventää restonomin työtehtäviin liittyvää osaamistaan ja soveltaa ammattiopinnoista saatuja tietoja ja taitoja työelämässä. Hän osaa toimia luovan ongelmanratkaisun sekä oppivan ja tutkivan toimintatavan mukaisesti. Hän omaksuu arvioivan suhtautumistavan toiminnan kehittämiseen.

Hän osaa reflektoida omaa ammatillista osaamistaan ja asettaa jatkotavoitteet ammatilliselle kehittymiselleen urasuunnitelmansa mukaisesti.

 
Arviointikriteerit

Harjoitteluun orientoituminen ja ohjaukseen osallistuminen, työskentely harjoittelupaikassa ja raportointi .

Harjoittelusuunnitelma, harjoittelusopimus, harjoitteluraportti (sisältää kehittämistehtävän) on tehty asianmukaisesti ja hyväksytysti sekä toimitettu harjoittelupaikan arviointi ja harjoittelu-/työtodistus harjoittelukoordinaattorille.

Hyväksytty – hylätty

 
Pedagogiset järjestelyt

Ennen harjoittelua harjoitteluklinikoille osallistuminen vähintään 2 kertaa. Harjoitteluklinikalla

- harjoittelupaikan hyväksyttäminen
- harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (allekirjoitukset)
- harjoittelusopimuksen hyväksyttäminen (allekirjoitukset)

Harjoittelu (370 tuntia)

Harjoittelun jälkeen:
- harjoitteluraportin kirjoittaminen(15 tuntia)
- harjoittelunohjaajan arvioinnin ja työtodistuksen hankkiminen
- dokumenttien palauttaminen Moodleen annetussa aikataulussa

Materiaali

Harjoittelun ohjeet ja materiaali löytyvät Moodlesta harjoittelu, restonomi työtilasta.

Sisältö
SisältöOsaamistavoite/osaaminen

Vastuullisessa tehtävässä/esimiestehtävässä toimiminen

- osaa toimia monipuolista osaamista edellyttävässä vastuullisessa/esimiestehtävässä ja soveltaa siinä hankkimiaan ammatillisia tietoja ja taitoja

- osaa reflektoida omaa toimintaansa ja kykenee kuvaamaan kehittymisen tarpeet

- tunnistaa yrityksen organisaatiorakenteen ja osaa arvioida sen toimivuutta

- osaa tarkastella yrityksen johtamisjärjestelmää tulos- ja laatujohtamisen näkökulmasta

- tietää kuinka henkilöstövoimavaroja seurataan

Yrityksen tuloksellinen toiminta- tunnistaa, mistä tekijöistä yrityksen menestys rakentuu
Oman uran suunnittelu ja verkostoituminen

- osaa reflektoida omaa ammatillista toimintaansa ja ammatillista kasvuaan

- tuntee organisaation toimintaympäristöt

- verkosto-osaaminen

- osaa tuoda esille oman alan kehittämishaasteita

Arviointi

Harjoitteluklinikoille osallistuminen (vähintään 2 kertaa), työskentely harjoittelupaikassa, raportointi ja harjoittelun reflektointi.

Raportin tulee sisältää osaamistavoitteisiin liittyvää lähdekirjallisuutta, jonka lähdemerkinnät ovat Lapin amkin ohjeistuksen mukaisia.

Harjoittelusuunnitelma, harjoittelusopimus ja harjoitteluraportti ontehty asianmukaisesti ja hyväksytysti sekä toimitettu harjoittelupaikan arviointi ja harjoittelu-/työtodistus.
Arviointi: hyväksytty - hylätty.
 Palaa