SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M35 Opinnäytetyö, 15.00 op, 400 h
OPINNÄYTETYÖ
ToteutusPerustoteutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaAngeria Mervi
Muut opettajatHäikiö Sisko, Lempiäinen Marja, Liimatta Matti, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm05.08.2019 - 30.11.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 04.08.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Hän osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä johtopäätöksiä. Opiskelija osaa soveltaa laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija osaa toteuttaa ja raportoida opinnäytetyönään tutkimus- tai kehittämishankkeen.

 
Arviointikriteerit

Arviointialueet:

 • Aiheenvalinta ja lähtökohtien määrittely
 • Tietoperustan hallinta
 • Menetelmän hallinta
 • Prosessi
 • Raportointi

Kukin osa-alue arvioidaan numeerisesti ja lasketaan keskiarvo.

Arviointi: asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3–4), tyydyttävä (1–2), hylätty (0).

Katso opinnäytetyöoppaaseen kirjoitetut ja koulutusohjelman arviointikriteerit opinnäytetyölle.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opinnäytetyö alkaa neljä kertaa lukuvuodessa. Voit aloittaa opinnäytetyöprosessin, kun olet suorittanut Opinnäytetyön menetelmäosaaminen tai Kehittävä opinnäytetyö ja asiantuntijaviestintä opintojakson. Opinnäytetyöprosessin aikatauluttaminen on hyvä suunnitella omaan HOPSiin ennen prosessin alkua.

Opinnäytetyöhön sisältyy eri työvaiheita, jotka ovat aiheen valinta ja opinnäytetyön aloittaminen, opinnäytetyön suunnittelu, opinnäytetyön toteutus ja raportointi, viimeistely, esitys sekä palaute ja arviointi.

Opinnäytetyö tehdään pienryhmä, pari- tai yksilötyönä. Opinnäytetyöohjausta toteutetaan ryhmäohjauksena mm. ohjauskeskusteluissa, työpajoissa, suullisena ja/tai kirjallisena palautteena sekä liveohjauksena että AC:ssa. Tarkempi toteutussuunnitelma on Moodlessa ja aikataulu löytyy myös TimeEditistä.

Elokuussa alkavan opinnäytetyöryhmän alustava toteutussuunnitelma (16 viikkoa):

ennen vko 33 Opinnäytetyön aiheen valinta ja tarkastelunäkökulman jäsentäminen sekä kirjoitusprosessin käynnistäminen

vko 33 Opinnäytetyön tehtävän ja tavoitteen jäsentäminen

vko 34 Opinnäytetyön keskeisten käsitteiden määrittely

vko 35 Opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämismenetelmien valinta

vko 36 Osallistuminen Pop up Opari -tapahtumaan ja opinnäytetyösuunnitelman esittäminen (lähipäivä to 5.9.2019 klo 12-16)

vko 36 Kirjallisen opinnäytetyösuunnitelman palautus

vko 37 Tietoperustan rakentaminen ja tiedonhaun syventäminen

vko 38 Perustellun, asiatyylisen opinnäytetyöraportin kirjoittaminen lähteitä käyttämällä

vko39 Tutkimus- ja kehittämismenetelmien käyttö ja tuloksien saavuttaminen

vko 40 Ajantasaisen opinnäytetyöraportin palautus

vko 41 Työn rakenteen jäsentäminen

vko 43 Työn tuloksien esittäminen ja pohdinta

vko 44 Opinnäytetyöraportin viimeistely ja tiivistelmän kirjoittaminen

vko 44 Valmiin työn palautus

vko 45 Valmistautuminen opinnäytetyön esitykseen ja kypsyysnäytteeseen

vko 46 Työn palautus arvioitavaksi

vko 47 Kypsyysnäytteen kirjoittaminen ja työn suullinen esitys Pop up Opari -tapahtumassa (lähipäivä to 21.11.2019 klo 9-15)

vko 48 Opinnäytetyön arviointi ja palaute sekä työn tallentaminen

Materiaali

Opintojakson materiaali ja ohjeet löytyvät Moodlesta.

Sisältö

Opinnäytetyö on ammattikorkeakouluopiskeluun kuuluva opintojakso, jossa suunnittelet, toteutat ja raportoit tutkimus- tai kehittämishankkeen.

Opinnäytetyöskentelyssä opitaan:

 • tunnistamaan, määrittelemään ja rajaamaan työelämän ongelmia/haasteita
 • soveltamaan teoriatietoja luovasti todellisiin työelämän ongelmiin/haasteita
 • hankkimaan ja hallitsemaan työelämän ongelmissa tarvittavaa tietoa
 • työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti
 • toimimaan yhteistyössä ja hallitsemaan projekteja
 • arvioimaan omaa toimintaa kriittisesti ja kehittämään sitä
 • raportoimaan omaa työtä suullisesti ja kirjallisesti

Sisältö:

 • opinnäytetyön aiheenvalinta ja jäsentäminen
 • opinnäytetyösuunnitelman jatoimeksiantosopimuksen laatiminen
 • opinnäytetyön toteutus ja raportointi laaditun suunnitelman pohjalta
 • valmis opinnäytetyö ja sen palautus arvioitavaksi
 • opinnäytetyön suullinen esitys
 • kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Arviointi

Opinnäytetyön arvioinnissa käytetään Lapin ammattikorkeakeakoulun opinnäytetyön arviointikriteerejä. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla K5-T1 tai hylätty. Opinnäytetyön arviointi edellyttää, että kypsyysnäyte on hyväksytty ja opinnäytetyö on hyväksytty ja esitetty Pop up Opari -tapahtumassa.

 Palaa