SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M16S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR801M15 Svenska för Gästfrihetsindustrin, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus, sis. aktivoinnin/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
VastuuopettajaVäyrynen Minna
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm27.08.2018 - 06.11.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija pystyy hoitamaan oman alansa työtehtäviä ruotsin kielellä. Hän osaailmaista itseään ja toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Hän osaa hyödyntää pohjoismaista kulttuuritietoutta omassa viestinnässään. Hän osaa kirjoittaa ammattiin liittyvää kielen perusrakenteiden mukaista sisällöllisesti ehyttä tekstiä sekä alaansa liittyviä asiakirjoja.

Opiskelija saavuttaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa(424/2003) määritellyn ruotsin kielen suullisen ja kirjallisen taidon (taitotaso B1 – B2.

 
Arviointikriteerit

           Kiitettävä K5

Opiskelija osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa. Hän hallitsee laajan ja monipuolisen oman alan ja yleiskielen sanaston vaativistakin tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta. Hän osaa ottaa erinomaisesti huomioon kulttuurisidonnaiset tekijät omassa viestinnässään. (Taitotaso: C1)

           Hyvä  H3 - H4

Opiskelija osaa viestiä melko sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa. Hän hallitsee laajan oman alan ja yleiskielen sanaston työelämän tilanteista suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä voi esiintyä satunnaista epätarkkuutta.Hän osaa ottaa hyvin huomioon kulttuurisidonnaiset tekijät omassa viestinnässään.(Taitotaso: B2)

Tyydyttävä T1 -T2

Opiskelija osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi rutiininomaisissa työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa. Hän hallitsee riittävän oman alan ja yleiskielen sanaston rutiininomaisesta tilanteesta suoriutumiseen. Sanojen ja sanontojen käytössä on useita epätarkkuuksia. Hän ottaa jonkin verran huomioon kulttuurisidonnaisuutta omassa viestinnässään. (Taitotaso: B1)

Opintojakson alussa käydään läpi yksityiskohtaiset kansalliset ruotsin kielen ja viestinnän arviointikriteerit (KORU) sekä suullisen että kirjallisen viestinnän osalta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Vapaaehtoinen aktivointiosuus 12 h viikoilla 34 ja 35 etäopetuksena.

Varsinainen opintojakso Svenska för gästfrihetsindustrin:

- etäopetusta yhteensä 22 h

- lähiopetuksena tentti ja suullinen näyttö 4h

Materiaali

Jokisalo, T. - Minni, R. 2006. Flexservice - svenska för högskolor. Helsinki: Otava.

Muu oppimismateriaali tarkentuu opintojakson alkaessa. Sähköistä materiaalia Moodlen oppimisalustalla.

Sisältö
  • Opiskelu ja työelämä
  • Työpaikan haku ja siihen liittyvät asiakirjat
  • Asiakaspalvelu ja liikeviestintä
  • Yrityksen/ organisaation esittely, palveluista ja tuotteista kertominen
  • Pohjoismaiden kulttuuritietous
Arviointi

0 - 5. Opintojakson oppimistehtävät, suulliset näytöt ja kirjallinen tentti suoritettava hyväksytysti.

 Palaa