SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT13 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö, 4.00 op, 107 h
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2016-2017, Syksy2/2016-2017
VastuuopettajaKari Helena
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2016 - 27.11.2016
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2016 - 15.05.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija saa valmiudet toimia äitiyshuoltotyössä eettisesti ja suunnitelmallisesti sekä ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen ja sisäistää äitiyshuoltotyön ennaltaehkäisevän merkityksen yksilön ja koko perheen/ yhteisön kannalta. Opiskelija harjaantuu lasta odottavan perheen terveyden edistämistyöhön.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset, case-työskentely, seminaari,itsenäinen tehtävä. Opintokäynti

Materiaali

Opiskelija: tuntee äitiyshuollon palvelujärjestelmän ja toimii yhteistyössä äitiyshuollon muiden asiantuntijoiden kanssa, tukee kokonaisvaltaisesti lasta odottavan perheen hyvinvointia ja voimavaroja perheen yksilöllisessä elämäntilanteessa, tukee isää ja äitiä vanhemmuuteen kasvussa ja parisuhteessa, omaa valmiudet toteuttaa perhevalmennusta ja imetysohjausta, hallitsee odottavan äidin ja sikiön terveyden seurannan ja siihen liittyvät seulontamenetelmät, toimii erityistarkkailua ja erityistukea vaativien äitien ja perheiden tunnistamisessa, seurannassa, jatkohoitoon ohjauksessa ja hoidossa,tuntee synnytyksen hoidon ja osaa toimia hätäsynnytystilanteessa, hallitsee synnyttävän äidin ja vastasyntyneen lapsen seurannan, ohjauksen ja hoidon sekä tarvoittaessa jatkohoitoon ohjauksen, ohjaa ja tukee asiakkaita seksuaaliterveyteen ja perhessuunnitteluun liittyvissä asioissa.

Tenttikirjallisuus: Äitiysneuvolaopas. Suosituksia äitiysneuvolatoimintaa. 2014. , Paananen, Pietiläinen, Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä (toim.). 2006. Kätilötyö. tai jokin raskaus- synnytys- ja lapsivuodeajan hoitotyön kirja, Halmesmäki, E. Alkoholin suurkuluttajan ja narkomaanin tunnistaminen ja hoito äitiysneuvolassa ja synnytyssairaala, Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2004:1. (Raskaus- ja lapsivuodeajan ravitsemus- osio), Alkio (toim.). Puhutaan seksuaalisuudesta- nuori vastaanotolla. Moodlen materiaali. Hoitotyön suositukset. Tutkimukset.

Sisältö

Perheen terveydenhoitotyö, hoitotyön suunnitelma, dokumentointi, terveystarkastustoiminta ja terveysneuvonta raskauden ja lapsivuodeajan seuranta, seulonnat, sikiön voinnin seuranta, riskiraskauden tunnistaminen, kotikäynti, perhevalmennus- ja pienryhmätoiminta, vauvamyönteisyys, imetysohjaus, sosiaaliturva ja -etuudet, moniammatillinen yhteistyö synnytyssairaalan, terveyskeskuksen työntekijöiden/ asiantuntijoiden ja työterveyshuollon kanssa, parisuhdeohjaus, perhesuunnittelu, joukkotarkastustoiminta, seksuaaliterveysneuvonta, terveyden edistäminen ja laatu avoterveydenhuollon äitiyshuollossa.

Arviointi

Läsnäolo opetuksessa 80 %, Tentti ja tutkimustehtävä. Aktiivinen osallistuminen casetyöskentelyyn ja case purkuun.

 Palaa In English