SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT19 Työikäisen terveydenhoitotyö, 4.00 op, 107 h
Työikäisen terveydenhoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaMeinilä Arja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 18.11.2016
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee työikäisen terveydenhoitotyön suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen toiminnan, jossa painottuvat terveyden edistäminen, terveysongelmien ehkäiseminen ja varhainen toteaminen sekä moniammatillinen yhteistyö. Opiskelija tunnistaa työterveyshuollon keskeiset painopistealueet ja tehtävät. Opiskelija perehtyy lakisääteiseen työterveyshuollon toimintaan sekä työterveyshuoltolähtöiseen sairaanhoitoon ja päihdetyöhön ja hoitoonohjaukseen sekä ympäristön terveyden edistämiseen.

Sisältö: työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädäntö,työterveyshuollon korvausjärjestelmän periaatteet, hyvä työterveyshuoltokäytäntö, työympäristön fyysiset, ja psykososiaaliset terveysriskit, kuormitustekijät ja niiden merkitys työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille, työpaikkaselvitykset, työhyvinvoinnin edistämisen menetelmät, ympäristöterveydenhuolto.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset, tentti/tehtävä, opintokäynti, seminaari,

Luennoilla käsiteltyjen asioiden reflektio ja syventäminen yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen avulla. Oppimisprosessissa tiedon rakentaminen aiemmin opitun ja uuden tiedon avulla siten, että aiempi ja uusi tieto yhdistyvät mahdollistaen opiskelijalle opiskeltavan ilmiön laajentuvan ja syvenevän ymmärtämisen. Luennoilla, harjoituksissa ja yhteistoiminnallisissa tehtävissä saatua tietoa täydennetään kurssin kirjallisuuden, artikkeleiden ja muun tukea antavan materiaalin avulla. VirtuaalisenSkhole ympäristön luentoihin perehdytään itsenäisesti. Ohjatussa harjoittelussa opiskelija testaa oppimaansa tietoa työikäisten hoitotyössä tavoitteellisesti. Työterveyshuollon harjoittelussa opiskelija arvioi kriittisesti sekä toimintaansa hoitotyön käytännössä että teoriatiedon ja käytännöllisen kokemuksen yhteyttä. Ohjatussa harjoittelussa omaa oppimisprosessia testataan ja arvioidaan myös oppimistehtävän avulla. Mahdollisuuksien mukaan toteutetaantyöelämäyhteistyönä ohjaustilanteita.

Materiaali

Tentittävä kirjallisuus: Uitti J. (toim). 2014. Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Työterveyslaitos ja Skhole luennot,luentomateriaali sekä rokotusosaamisen verkkoluennot

Muu kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alkaessa

Sisältö

Sisältö: työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädäntö,työterveyshuollon korvausjärjestelmän periaatteet, hyvä työterveyshuoltokäytäntö, työympäristön fyysiset, ja psykososiaaliset terveysriskit, kuormitustekijät ja niiden merkitys työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille, työpaikkaselvitykset, työhyvinvoinnin edistämisen menetelmät, ympäristöterveydenhuolto. Rokotusosaamisen verkkoluennot 1 op.

Arviointi

Kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet erinomaisesti ja hän pystyy hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa työssään ja tehtävissään. Hän kykenee kriittiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun ja osoittaa toiminnassaan ja kirjallisissa tuotoksissa asian teoreettista hallintaa. Hän työskentelee oma-aloitteisesti ja tavoitteellisesti. Hän suoriutuu erinomaisesti tehtävistään, on aktiivinen oppija ja hallitsee myös oppisisältöjen ulkopuolista tietoa.

Hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson keskeiset tavoitteet hyvin ja pystyy hyödyntämään oppimaansa sekä tentissä että ohjatussa harjoittelussa. Opiskelija esittää toiminnassaan oman oppimisen kommentointia ja liittämistä johonkin teoriassa opittuun. Hän työskentelee yleensä itsenäisesti ja vastuullisesti.

Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson keskeiset tavoitteet ja hän pystyy ajoittain hyödyntämään oppimaansa töissään ja tehtävissään. Hän selviytyy perustehtävistä. Hänen työskentelynsä on suhteellisen passiivista tai vaihtelevaa. Hänen toiminnassaan ei vielä näy teoriassa opittujen asioiden liittäminen käytännön työhön. Yksilöllinen työskentelyote puuttuu.

Vertaisarviointien toteuttaminen opintojaksolla: Toteutetaan seminaareissa ja oppimistehtävien kommentointi. Kiitettävästi toteutuneella harjoittelulla on nostava vaikutus opintojakson arvosanaan.  

 Palaa In English