SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT20 Harjoittelu, 6.00 op, 160 h
Työikäisen terveydenhoitotyö
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16001
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
VastuuopettajaMeinilä Arja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2016 - 09.01.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija harjoittelee käytännön työelämässä työterveydenhuollon toimipisteissä perehtyen työyhteisöön osana terveydenhuoltojärjestelmää.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Jakson aikana opiskelija tekee kirjallisen tehtävän jostakin merkityksellisestä tapahtumasta asiakkaan terveyden edistämisessä ja ohjauksessa (Terveyden edistämisen menetelmät -opintojakson ja työterveyshuollon harjoittelun yhteinen tehtävä).

Jakson aikana opiskelijat tekevät ergonomiatarkastuksia amkin osaamisaloilla.

Opiskelijan työviikon pituus on aina 40 tuntia, josta 36 tuntia/viikko tehdään harjoitteluyksiköissä. Harjoitteluun liittyvien tehtävien tekemiseen on varattu aikaa 4 tuntia/viikko. Harjoittelussa noudatetaan työehtosopimusten mukaista työaikaa ja poissaolosäännöksiä. Arkipyhien alle jääviä tunteja ei korvata. Sairauspoissaoloista toimitetaan sairauslomatodistus harjoittelupaikkaan ja ohjaavalle opettajalle. Poissaolojen korvaamisesta neuvotellaan ohjaajan ja opettajan kanssa, lähtökohtana ovat jakson tavoitteiden saavuttaminen. Työelämäyhteistyössä tehtävät tunnit ovat osa työharjoittelua ja ne kirjataan normaalisti työvuorotaulukkoon.

Työvuorolistassa tulee näkyä sekä suunniteltu neljän viikon periodi että toteutuksen aikana mahdollisesti tulleet muutokset. Alkuperäinen työvuorolista allekirjoitetaan harjoittelupaikassaja opiskelija tuo sen koululle harjoittelu päätyttyä.

Opiskelijalla on käytössään sähköinen lääkehoitopassi, johon kerätään lääkehoitoon liittyviä oppimiskokemuksia, jotka ohjaaja merkitsee hyväksytyksi.

Materiaali
Sisältö
 • Osallistuu työterveyshuollon moniammatillisiin työryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa.

 • Osaa toimia työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädännön, muiden keskeisten työterveyshuoltoa ohjaavien säädösten sekä työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti.

 • Toimii hyvän työterveyshuoltokäytännön sekä työterveyshuollollisesti painotetun sairaanhoidon periaatteiden mukaisesti.

 • Osallistuu työpaikkaselvitysten toteuttamiseen ja tunnistaa työympäristön fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altisteita ja fyysisiä ja psykososiaalisia kuormitustekijöitä ja osaa arvioida niiden merkitystä työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille yhdessä työterveyshuollon asiantuntijoiden kanssa.

 • Tekee itsenäisesti terveystarkastuksia ja laatii yhteenvedon tarkistuksista yhdessä ohjaajan kanssa. Tukee työntekijöiden, työyhteisöjen työhyvinvointia, työkykyä ja työssä selviytymistä.

 • Tarvittaessa osallistuu työntekijän hoitoon, ohjausprosessiin, työkykyä ylläpitävään toimintaan ja kuntoutuksen ohjaukseen.

 • Tietää työikäisen väestön keskeiset kansansairaudet, työperäiset sairaudet ja ammattitaudit ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle sekä motivoimaan työntekijöitä ja työyhteisöjä niiden ehkäisyyn.

 • Edistää ympäristön, työyhteisön ja työntekijöiden terveyttä ja bio-psyko-sosiaalista toimintakykyä

Arviointi

HARJOITTELUN ARVIOINTI

Harjoittelujakso arvioidaan asteikolla: Hyväksytty / hylätty. Harjoittelujakson ohjaava opettaja vastaa opintojakson arvosanan antamisesta opiskelijan itsearvioinnin, ohjaajien arvioinnin ja vertaisarvioinnin (dialoginen keskustelu) pohjalta.

Arvioinnin osa-alueet:

 • Opiskelijan oppimisprosessi
 • Eettinen osaaminen
 • Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Opetus- ja ohjausosaaminen
 • Päätöksenteko-osaaminen
 • Hoitotyön kliininen osaaminen

Harjoittelujakson hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä (kts. Ohjatun harjoittelun työkirja):

 • Ammatilliset valmiudet 
 • Yhteistyökykyisyys
 • Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet

 Palaa In English