SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA72H17K/Sairaanhoitajakoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR702H15 Kliininen osaaminen sisätautipotilaan hoitotyössä, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusA-ryhmä/17003
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018, Kevät2/2017-2018
VastuuopettajaMelamies Sari
Muut opettajatHuczkowski Panu, Immonen Anne, Rautio Anne, Vatanen Marko
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 29.05.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2017 - 17.12.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 6 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät

Ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen osaat määrittää sisätautipotilaan hoitotyön tarpeita, laatia hoitotyön suunnitelman ja toteuttaa hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Osaat arvioida sisätautipotilaan tilassa tapahtuvia muutoksia. Opiskelijana osaat soveltaa anatomian, fysiologian ja patofysiologian tietoperustaa sisätautipotilaan hoidossa. Osaat hyödyntää sisätautipotilaan hoitotyössä näyttöön perustuvaa tietoperustaa terveyttä ja toimintakykyä edistäen. Kykenet ohjattuna toteuttamaan sisätautipotilaan turvallista lääkehoitoa ja osaat tukea potilaan sitoutumista lääkehoitoonsa. Opiskelijana kykenet keskustelemaan moniammatillisessa tiimissä sekä osaat raportoida suullisesti ja kirjallisesti potilaan hoitoon liittyvistä asioista. Osaat toimia potilasturvallisten menetelmien ja toimintatapojen sekä säteilyturvallisuussäädösten mukaisesti. Lisäksi osaat soveltaa hoitotyön eettisiä periaatteita sisätautipotilaan hoitotyössä. Opintojakson jälkeen tunnet ja osaat hyödyntää oman alan keskeisimpiä tietolähteitä ja tietokantoja.

Opintojakso R702H23 Sisätautipotilaan hoitotyön harjoittelu toteutuu samoilla osaamistavoitteilla. Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Teemat:

  • Potilasturvallinen sisätautipotilaan hoitotyö
  • Sisätautipotilaan hoitotyön prosessi

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1 -2)Hyvä (3–4)Kiitettävä (5)
Opiskelija tietää sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustan yksittäisissä tilanteissa ja yksittäisiin tiedonlähteisiin perustuen

Opiskelija tietää ja ymmärtää sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustan asiakokonaisuuksina ja tuntee luotettavan tiedon kriteerit

Opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä sekä tuntee luotettavan tiedon kriteerit ja valitsee tarkoituksenmukaiset tiedonlähteet.
arvioi ohjattuna potilaan tilaa ja hoitotyön tarpeen muutoksiaarvio potilaan tilaa ja selittää hoitotyön tarpeessa tapahtuvia muutoksia anatomian, fysiologian ja patofysiologian tietoperustaa hyödyntäenarvio perustellen potilaan tilaa ja tekee johtopäätöksiä hoitotyön tarpeesta erilaisissa hoitotilanteissa
laatii ohjattuna sisätautipotilaan hoitotyön suunnitelman potilaslähtöisestilaatii sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustaa hyödyntäen potilaslähtöisen hoitotyön suunnitelmanlaatii sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustaa hyödyntäen ja perustellen potilaslähtöisen hoitotyön suunnitelman
toteuttaa ohjattuna sisätautipotilaan hoitotyötä ja turvallista lääkehoitoatoteuttaa pääosin itsenäisesti sisätautipotilaan hoitotyötä ja ohjattuna turvallista lääkehoitoatoimii perustellen ja kykenee yhdistelemään tietoa ja soveltamaan eri auttamismenetelmiä sisätautipotilaan hoitotyössä
viestii ammatillisesti, osin itsenäisesti, mutta pääosin toisiin tukeutuenviestii ammatillisesti ja pääosin itsenäisesti sekä tekee yhteistyötä ja hyödyntää palautettaviestii ammatillisesti, perustellusti, johdonmukaisesti ja itsenäisesti
tunnistaa eettisiä tilanteita ja hyödyntää ohjattuna potilasturvallisuutta edistäviä menettelytapoja sisätautipotilaan hoitotyössätoimii eettisten periaatteiden mukaisesti ja käyttää pääosin itsenäisesti potilasturvallisuuden varmistamiseen tarkoitettuja menetelmiätoimii eettisten periaatteiden mukaisesti sekä käyttää perustellen potilasturvallisuutta edistäviä menetelmiä ja toimintatapoja sisätautipotilaan hoitotyössä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Tutoriaalit

Työpajat ja asiantuntijaluennot

Tutorialitehtävät, skhole-luennot, verkkokurssit, tiedonhaku kirjasto/digiainestot, omaehtoinen itsenäinen harjoittelu ENVIssä.

  • 1 opintopiste on 27h. Opintojakson toteutussuunnitelma käydään läpi opintojakson aloitusinfossa.
Materiaali

Muut myöhemmin ilmoitettavat muut lähteet - mahdollisimman paljon sähköisen materiaalin käyttöä.

Holmia-Murtonen-Myllymäki-Valtonen UUSIN PAINOS: Sisätautien, kirurgisten sairauksien ja syöpätautien hoitotyö

Ahonen-Ekola-Partamies-Sulosaari-Blek-Vehkaluoto-Uski-Tallqvist UUSIN PAINOS: Kliininen hoitotyö

Westergård-Rautava-Nurmi-Henttonen-Ojala-Vuorinen UUSIN PAINOS: Hoitotyön taidot ja toiminnot

www.terveysportti.fi:Akuuttihoito; Akuuttihoidon laitteet, Akuuttihoidon lääkkeet, Teho- ja valvontahoitotyön opas, Peruselintoimintojen häiriöt ja niiden hoito

Nienstedt-Hänninen: Ihmisen fysiologia ja anatomia

Sisältö
  • Potilasturvallinen sisätautipotilaan hoitotyö
  • Sisätautipotilaan hoitotyön prosessi
Arviointi

Tyydyttävä (1 -2)Hyvä (3–4)Kiitettävä (5)
Opiskelija tietää sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustan yksittäisissä tilanteissa ja yksittäisiin tiedonlähteisiin perustuen

Opiskelija tietää ja ymmärtää sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustan asiakokonaisuuksina ja tuntee luotettavan tiedon kriteerit

Opiskelija hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa sisätautipotilaan hoitotyössä sekä tuntee luotettavan tiedon kriteerit ja valitsee tarkoituksenmukaiset tiedonlähteet.
arvioi ohjattuna potilaan tilaa ja hoitotyön tarpeen muutoksiaarvio potilaan tilaa ja selittää hoitotyön tarpeessa tapahtuvia muutoksia anatomian, fysiologian ja patofysiologian tietoperustaa hyödyntäenarvio perustellen potilaan tilaa ja tekee johtopäätöksiä hoitotyön tarpeesta erilaisissa hoitotilanteissa
laatii ohjattuna sisätautipotilaan hoitotyön suunnitelman potilaslähtöisestilaatii sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustaa hyödyntäen potilaslähtöisen hoitotyön suunnitelmanlaatii sisätautipotilaan hoitotyön tietoperustaa hyödyntäen ja perustellen potilaslähtöisen hoitotyön suunnitelman
toteuttaa ohjattuna sisätautipotilaan hoitotyötä ja turvallista lääkehoitoatoteuttaa pääosin itsenäisesti sisätautipotilaan hoitotyötä ja ohjattuna turvallista lääkehoitoatoimii perustellen ja kykenee yhdistelemään tietoa ja soveltamaan eri auttamismenetelmiä sisätautipotilaan hoitotyössä
viestii ammatillisesti, osin itsenäisesti, mutta pääosin toisiin tukeutuenviestii ammatillisesti ja pääosin itsenäisesti sekä tekee yhteistyötä ja hyödyntää palautettaviestii ammatillisesti, perustellusti, johdonmukaisesti ja itsenäisesti
tunnistaa eettisiä tilanteita ja hyödyntää ohjattuna potilasturvallisuutta edistäviä menettelytapoja sisätautipotilaan hoitotyössätoimii eettisten periaatteiden mukaisesti ja käyttää pääosin itsenäisesti potilasturvallisuuden varmistamiseen tarkoitettuja menetelmiätoimii eettisten periaatteiden mukaisesti sekä käyttää perustellen potilasturvallisuutta edistäviä menetelmiä ja toimintatapoja sisätautipotilaan hoitotyössä.

Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty (H), hylätty (0).

Teoria arvioidaan tentillä asteikko: hylätty - K5.

 Palaa In English