SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK71S17S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL24 English for Social Services, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatKursula Eliisa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät

Opintojakson lopussa joko työjärjestykseen merkattuna aikana tai Lapin amk:n uusintatenttipäivinä. Suullisen kielitaidon arviointioppitunneilla ja/ tai videototeutuksena, sovitaan opintojakson alussa opiskelijoiden kanssa

Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa viestiä englannin kielellä suullisesti ja kirjallisesti sosiaalialan työssä ja kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • osaa käyttää alansa perussanastoa ja englannin kielen rakenteita sosiaalialan suullisissa ja kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa soveltaa sosiaalialan englanninkielisistä lähteistä etsimäänsä tietoa
  • laajentaa kuvaansa alansa kansainvälisistä ulottuvuuksista tutustumalla sosiaalialan teemoihin englannin kielellä
  • saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen ammatillisen osaamisen tason B2

Sisältö:

  • sosiaalialan opiskeluun, työhön, ammattialaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät teemat ja sanasto
  • kielitaidon eri osa-alueita kehittävät harjoitukset
 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely, työskentely virtuaalisessa oppimisympäristössä (Moodle).Kontaktiopetuksessa harjoitellaan ja työstetään eri tavoin aktiivisesti sosiaalialaan liittyviä teemoja (esim. tekstinymmärtäminen, puheharjoitukset). Itsenäiseen työskentelyyn sisältyy ennakkoon valmistautumista kontaktiopetuksen harjoituksiin, käsiteltyjen teemojen jatkotyöstämistä, sanaston itsenäistä opiskelua sekä valmistautumista arvioitavaan suulliseen tehtävään ja tenttiin. Osa itsenäisestä työskentelystä tapahtuu Moodlessa olevien tehtävien kautta

Materiaali

Kirjallisuus ja muu materiaali:

Kurssikirja: Saarinen, K & Saarinen, J. 2008. Way to Welfare. English for Social Services. Otava

Oheismateriaali: Sosiaaliturvan sanasto 2002. Huoltajasäätiö. Helsinki.

Sisältö

Puhuttu ja kirjoitettu englannin kieli yleisissä ja sosiaalialaan liittyvissä kielenkäyttötilanteissa. Sosiaalialan ammatissa tarvittavan suullisen kielitaidon harjoittaminen (ymmärtäminen ja tuottaminen), ammattialaan liittyvän kirjallisen materiaalin työstäminen, kirjoitetun tekstin tuottaminen (esim. hakemus, cv), sosiaalialan sanastoon perehtyminen.

Arviointi

Arviointi asteikolla 0-5. Suoritus sisältää aktiivisen osallistumisen kontaktiopetukseen, itsenäisten tehtävien suorittamisen, arvioitavat suulliset tehtävät ja kirjallisen tentin.

Eurooppalaisen viitekehyksen mukainen ammatillisen osaamisen taso (englanti B2).

 In English