SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäK53S16S/Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (Kemi)
Opintojakso3S1552 Sähkökoneet, 3.00 op, 80 h
SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN AMMATILLISET OPINNOT
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/17002
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatPetäjäjärvi Aila
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2018 - 13.03.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2017 - 30.12.2017
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät 16.04.2018 klo 16:30-19:30, 14.05.2018 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pyörivien sähkökoneiden rakenteet ja toimintaperiaatteet, tuntee 1- ja 3-vaihemuuntajien ominaisuudet, osaa laskea muuntajien ominaisarvoja sekä ymmärtää sähkökoneiden käytön ja merkityksen sähkön tuotannon ja käytön osana ja osaa taajuusmuuttajaohjattujen moottorikäyttöjen periaatteet. Oppilas saa selkeän kuvan siitä miten sähköenergia muutetaan kiinteän pyörivän moottorin avulla takaisin liike-energiaksi. Keskeisimpinä asioina ovat: teho, hyötysuhde, momentti sekä moottorin käynnistys ja pyörimisnopeuden säätö. Lisäksi perehdytään eri suureiden laskentaa varten epätahtimoottorinja tahtikoneen sijaiskytkentään. Sähkökoneiden rakenne, toiminta ja huolto, mittaukset, sijaiskytkentä,sähkömoottorin käynnistys ja pyörimisnopeuden säätömenetelmät, erikoismoottorit.

 
Arviointikriteerit

Koe ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 0 - 5.
Kiitettävä (5): Opiskelija tuntee sähkökoneiden toimintaperiaatteet, hallitsee opintojakson keskeisen ydinaineksen,osaa suorittaa ominaisarvoihin liittyviä laskelmia ja soveltaa oppimaansa teoriaa käytäntöön opintojaksoon liittyvissä laboraatiossa itsenäisesti.
Hyvä (4-3): Opiskelija tuntee sähkökoneiden toimintaperiaatteet, osaa opintojakson keskeisen ydinaineksen, osaa suorittaa ominaisarvoihin liittyviä laskelmia ja ymmärtää teorian yhteyden käytäntöön opintojaksoon liittyvissä laboraatiossa.
tyydyttävä (2-1): Opiskelija tuntee sähkökoneiden toimintaperiaatteet, osaa tyydyttävästi opintojakson keskeisen opiskeltavan sisällön, osaa suorittaa ominaisarvoihin liittyviä laskelmia ja tuntee teorian yhteyden käytäntöön opintojaksoon liittyvissä laboraatiossa ohjatusti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot ja teorian oppiminen käytännön harjoituksissa ja mitoitus ja laskuharjoitukset, ryhmätyöt oppimisalustoissa (Gafe, iLinc, Moodle ym )

Materiaali

Luentomonisteet, Aura-Tonteri; Sähkökoneet, Hietalahti; Muuntajat ja sähkökoneet, manuaalit ja valmistajien laitespesifikaatiot ja nettisivut.

Sisältö

Kolmevaihemuuntajat rakenne, kytkentäryhmät, toimintaperiaate, ominaisuudet, käyttökohteet

Epätahtikoneet: moottorit ja generaattorit, toimintaperiaate, ominaisuudet, käyttökohteet

Tahtikoneet:moottorit ja generaattorit, toimintaperiaate, ominaisuudet, käyttökohteet

Tasavirtakoneet, moottorit, toimintaperiaate, ominaisuudet, käyttö

Erikoiskoneet

Momentti, teho, hyötysuhde sekä muut sähköiset ominaisuudet laskutehtävien ja mitoitusesimerkkien avulla

Arviointi

Asteikolla 0 - 5. Osallistuminen, harjoitus- ja oppimistehtävät, ryhmätyöt, tentti

 In English