SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK702T13S/Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja (Kemi)
Opintojakso52AT11 Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja johtaminen, 5.00 op, 133 h
Terveydenhoitotyön asiantuntijuus ja kehittäminen
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/16002
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKevät1/2016-2017, Kevät2/2016-2017
Vastuuopettaja
Muut opettajatKauppila Hannele, Meinilä Arja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2017 - 29.05.2017
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika24.11.2016 - 16.01.2017
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät 01.06.2017 klo 16:30-19:30
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija omaksuu terveydenhoitotyötä kehittävän työotteen, sisäistää ja syventää asiantuntijuuttaan terveydenhuollossa ja tuntee vastuun itsensä ja ammattitaitonsa kehittämisestä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hän hallitsee moniammatillisen työryhmä- ja tiimityöskentelyn, niiden johtamisen ja koordinoinnin sekä osaa tehdä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa. Hän osaa soveltaa laadunhallinnan ja terveystaloustieteen menetelmiä terveydenhoitotyössä, osaa toimia hyvän ja toimivan työyhteisön kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi, tuntee työnohjauksen merkityksen oman ammatillisen kasvunsa tukemisessa ja työyhteisön toiminnan kehittämisessä, osaa arvioida kriittisesti työtään ja aktiivisesti seurata sen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja tiedostaa taloudellisen vastuunsa ja ottaa kustannustekijät huomioon omassa toiminnassaan.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opetuskeskustelu, työpajatyöskentely, opetusvideot. Tehtävän integrointi käytännön harjoitteluun ja loppu seminaari.

Materiaali
 • Laaksonen, Hannele & Niskanen, Jouni & Ollila, Seija & Risku, Aija 2010. Lähijohtamisen perusteet terveydenhuollossa. EDITA, Helsinki. Tukee moodlemateriaalia tenttikirjana pidettävissä.
 • Ihmisten erilaisuus. 16-tyyppiä työelämässä. Kari Helin
 • Silvennoinen, Markku & Kauppinen, Risto 2007. Kehity alaisena. Tammi, Jyväskylä.
 • Verkostamateriaaliesimerkiksi http://www.finlex.fi/fi/laki/, www.thl.fi, http://www.kunnat.net/
 • www.taeviisari.fi, www.palveluvaaka.fi , www.valviira.fi www.avi.fi www.stm.fi ,
 • LOPPUTENTTI KIRJA: Haarala, P., Honkanen, H., Mellin, O-K. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2008. Terveydenhoitajan osaaminen. Edita. Helsinki.
 • Vänskä, Laitinen-Väänänen, Kettunen, Mäkelä. 2011. Onnistuuko ohjaus? Edita.

  Pietilä, A-M- ym. 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro.

  Erikson, E., Arnkill, T. 2005. Huoli puheeksi. Opas varhaisista dialogeista. Stakes oppaita 60. Gummerus.

  Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen, Renfors 2007. Ohjaaminen hoitotyössä. WSOY.

Sisältö
 • Suomen terveydenhuoltojärjestelmä
 • Asiakasnäkökulma terveydenhuollossa
 • Prosessinäkökulma terveydenhuollossa
 • Henkilöstönäkökulma terveyden huollossa
 • Talousnäkökulma
  • Työyhteisön /Henkilöstön kehittämisen menetelmät
  • Työyhteisön hyvinvointi
  • Henkilöstön työtä ohjaava säädöstö
 • Asiantuntijuus terveydenhuollossa
 • Terveyden edistäminen ja ohjaus, sen tarpeen arviointi yksilö, yhteisö, kunta ja kansallisella tasolla. Terveyskäyttäytymisen muutosvaihemalli ja valmentava elämäntapaohjaus. Terveyden edistämisen menetelmiä: dialogisuus, asiakaslähtöiset toimintatavat, ryhmätoiminta, verkosto-, ratkaisu- ja voimavarakeskeiset työmenetelmät. Informaatio- ja terveysteknologia asiakkaiden ohjauksessa; esim. nettineuvola toiminta.

Arviointi

Hallinnon tentti, itse- ja vertaisarviointi. 80-100% läsnäolo. Jatkuva näyttö tunnilla voi nostaa tai laskea lopullista arvosanaa.

Terveyden edistämisen menetelmät; Opetukseen osallistuminen väh.80%, ryhmätehtävä, reflektiotehtävä käytännön harjoittelussa. HyväksyttyIhylätty

LOPPUTENTTI arviointi 1-5

 Palaa In English