SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäR51M17S/Maanmittaustekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501ML17 Land Surveying English, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaAla-Louko Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2020 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi maanmittausalalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen maanmittaustekniikan aiheesta. Hän pystyy toimimaan kokous- ja neuvottelutilanteissa englannin kielellä. Opiskelija tuntee hankintaprosessin ja siihen liittyvää liikeviestintää. Hän pystyy edustamaan alansa yritystä messuilla ja osaa esitellä alansa prosesseja, projekteja, järjestelmiä, tuotteita ja laitteita englanniksi. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Hän ymmärtää oman alansa tekstejä ja osaa käyttää maanmittausalan terminologiaa. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat

 • Insinöörin ja maanmittausalan suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
 • Ammattialan englanninkielisen terminologian syventäminen ja geoinformatiikan terminologiaan perehtyminen

Opintojakson sisältöjä integroidaan lukukauden projektiin.

 
Arviointikriteerit

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.

Tyydyttävä (1)

Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Kielitaito rajoittaa viestintää.

Tyydyttävä (2)

Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen, kun saa valmistella esitystä apuvälineitä käyttäen. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja oman erikoisalansa ammattitermejä. Seuraa neuvotteluita ja osallistuu kokouksiin, mutta tarvitsee tukea aktiiviseen vuorovaikutukseen. Osoittaa tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (3)

Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Tuntee ja käyttää vaativampaakin tekniikan ja maanmittaustekniikan termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)

Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen jäsentyneesti ja asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti vaativampaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa eri rooleissa. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Kiitettävä (5)

Osaa esitellä prosessin, projektin, järjestelmän tai tuotteen lyhyelläkin valmistautumisella jäsentyneesti ja vakuuttavasti asianmukaisella tyylillä.

Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti vaativaakin tekniikan ja oman erikoisalansa termistöä. Toimii kokouksissa ja neuvotteluissa vakuuttavasti eri rooleissa. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

 
Pedagogiset järjestelyt
 • Lähiopetusta
 • Itsenäistä opiskelua (itseopiskelutehtävien tekeminen, lähitunneille valmistautuminen, tenttiin valmistautuminen)
 • Pari- ja ryhmätyöskentelyä
Materiaali

Opintojakson materiaali on Moodlessa.

Sisältö
 • Teknologiayrityksen hankintaprosessi ja siihen liittyvät dokumentit
 • Tekniikan alan messuille osallistuminen
 • Tekniikan alan dokumentit
 • Opinnäytetyön abstrakti
 • Kokoukset ja neuvottelut sekä kokousasiakirjat
 • Maanmittausalan tekstit, ammattikielen ja terminologian syventäminen

Englannin opintojakson sisältöjä integroidaan kausiprojektiin. Integroitavia tehtäviä voivat olla ammattialan englanninkielinen esitys, kokous tai projektipalaveri sekä ammattialan aiheesta kirjoitettu raportti tai tiivistelmä. Integroitavat tehtävät sovitaan ennen opintojakson toteutusta.

Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on 80% (jatkuva näyttö). Tenttiin ei voi osallistua, jos jatkuva näyttö ei ole riittävä.

Arviointiasteikko: Hylätty - kiitettävä 5

 Palaa In English