SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäK71S18S/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL19 Sosiaalityö ja sosiaalipedagogiikka ammatillisina orientaatioina, 10.00 op, 267 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteKosmos (Tietokatu 1) Kemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
Vastuuopettaja
Muut opettajatMuranen Päivi, Seppälä Leena
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa kuvata sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettista perustaa ja tunnistaa niiden tavoitteet ja tehtävät (EH)
  • jäsentää sosiaalityön ja sosiaalipedagogisen työn prosessina ja tuntee keskeiset menetelmät
  • ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogisen ajattelu- ja toimintatavan osana sosionomin ammatillista osaamista (TO)
  • soveltaa sosiaalityön ja sosiaalipedagogista työotetta (LO)

Sisältö:

  • sosiaalityön kehitys, keskeiset teoriat ja käytännöt
  • sosiaalipedagogiikan arvo- ja teoriatausta, käytännöt ja menetelmät
 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5):

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettisen perustan erinomaisesti ja osaa keskeiset työmenetelmät sekä soveltaa niitä asiakastyössä hyvin.

Hyvä (3-4):

Opiskelija ymmärtää sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettisen perustan hyvin ja tuntee keskeiset työmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä asiakastyössä.

Tyydyttävä (1-2):

Opiskelija tunnistaa jossain määrin sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettisen perustan ja keskeiset työmenetelmät sekä osaa soveltaa niitä asiakastyössä ohjatusti.

Hylätty (0):

Opiskelija tunnistaa heikosti sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan teoreettista perustaa ja keskeisiä työmenetelmiä eikä osaa soveltaa niitä asiakastyössä.

 
Pedagogiset järjestelyt
Sosiaalityön osalta kontaktiopetukseen (sis. keskusteluseminaarin) osallistuminen JA kolmen eri aihekokonaisuuden suorittaminen oheisilla tavoilla:
1) Sosiaalityön perusteet
­Kirjatentti
2) Sosiaalityön tutkimukseen perehtyminen
­Esseen kirjoittaminen ja keskusteluseminaariin osallistuminen
3) Sosiaalityön ammatilliset lähtökohtien soveltaminen
harjoitukset
Sosiaalipedagogiikka: luennot, ryhmän hyödyntäminen oppimisessa, itsenäinen työskentely, harjoitteet kentällä
Materiaali
Sosiaalityön osalta kirjatentti, jossa tentitään yksi teos seuraavista ; sovitaan opintojakson alussa

1. Kananoja Aulikki, Lähteinen Martti, Marjamäki Pirjo 2016; Sosiaalityön käsikirja

2. Juhila Kirsi 2018; Aika, paikka ja sosiaalityö

3.Törrönen Marita, Hänninen Kaija etc 2016; Vastavuoroinen sosiaalityö

sekä Talentia Etiikka-opas

Muu opintojaksomateriaali ilmoitetaan Moodlen kurssialustalla.
Sosiaalipedagogiikka:
- Nivala, E & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää yhteiskuntaa. Gaudeamus
- Moodlessa ilmoitettava opiskelumateriaali
Sisältö

Sosiaalityön osalta

  • Sosiaalityön perinteet ja kehitys

  • Sosiaalityön käytännöt, vuorovaikutus

  • Eettiset jännitteet sosiaalityössä

Sosiaalipedagogiikka:

- Sosiaalipedagogiikan teoreettinen perusta

- Sosiaalipedagogiikan käytännöt

Arviointi

Numeerinen arviointi 1-5

 Palaa In English