SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA71S18K/Sosiaalialan koulutus (Kemi)
OpintojaksoK701SL22 Monikulttuurinen työ, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18003
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
Vastuuopettaja
Muut opettajatJokela Laura, Vähänikkilä Raimo
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • osaa erotella omaan ja vieraaseen kulttuuriin liittyviä ennakkokäsityksiä, arvoja ja asenteita (TO, AO)
  • tunnistaa keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia (TO, AO)
  • osaa kuvata Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja sen yhteyksiä kansainväliseen politiikkaan (TO, EH)
  • osaa kuvata kotoutumista tukevan palvelujärjestelmän sekä jäsentää kotoutumisprosessia tukevia ja estäviä tekijöitä (EH, TO)
  • löytää ratkaisuja tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja toimintakykyä sekä edistää suvaitsevaisuutta (TO, EH, LO)

Sisältö:

  • kulttuurien välinen viestintä
  • maahanmuuttopolitiikka
  • turvapaikanhakuprosessi
  • akkulturaatioprosessi
  • kotoutuminen
 
Arviointikriteerit

Oppimistehtävät; toiminnallinen projekti ja /tai tehtävä (vertaiskommentointi ja suullinen palaute) sekä tentti (arvioidaan)

Tentin arviointikriteerit:

Kiitettävä (5):

Opiskelija ymmärtää keskeiset kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittävät ulottuvuudet ja osaa soveltaa näitä luovasti kulttuurienvälisessä viestinnässään yksilö -ja yhteisötasolla. Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti kotoutumisprosessia ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän löytää ratkaisuja tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista vaativissa tilanteissa.

Hyvä (3-4):

Opiskelija tunnistaa joitakin keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia ja osaa eritellä niitä kulttuurien välisessä kanssakäymisessä. Opiskelija on perehtynyt hyvin muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn Suomessa. Hän osaa selittää kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

Tyydyttävä (1-2):

Opiskelija osaa kuvata keskeisiä kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja selittäviä ulottuvuuksia mutta niiden hyödyntäminen kulttuurienvälisessä kanssakäymisessä jää puutteelliseksi Opiskelija osaa määritellä muuttoliikkeeseen sekä muuton sääntelyyn liittyvät perusperiaatteet Suomessa. Hän osaa nimetä kotoutumisprosessiin liittyviä tekijöitä ja tuntee maahanmuuttopalveluita. Hän osaa tukea muuttajien toimintakykyä ja kotoutumista.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksoon sisältyy kontaktiopetusta, itsenäistä työskentelyä. Ilmiön tutkiminen omien havaintojen, lähdemateriaalin ja elokuvan kautta. Loppuseminaarit.

Materiaali

Oheiskirjallisuus:

Puhumalla paras ratkaisuja arjen etnisiin ongelmiin.

Martikainen Tuomas, Haikkola Lotta 2010; Maahanmuutto ja sukupolvet

Martikainen Tuomas, Saukkonen Pasi, Säävälä Minna: 2013. Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta

Muu materiaali löytyy Moodlesta.

(mahdolliset muutokset sovitaan opintojakson alussa)

Sisältö

Sosiaalialan työ monikulttuurisissa ympäristöissä.

Sisältö:

peruskäsitteistö: kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus, kulttuurien keskeiset yhtäläisyydet ja erot, pakolaiset, siirtolaiset, maahanmuuttajat, paluumuuttajat jne.
kulttuurienvälisen ohjaus-ja neuvontatyön perusteet
uskonnot ja maailmankatsomukset
maahanmuuttajien elämäntilanne: muutosprosessit, kriisit
pakolaisuutta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö ja ulkomaalaispolitiikka
akkulturaatioprosessi ja kotoutuminen
osallisuus-selviytyminen-vaikuttaminen
maahanmuuttajat osana suomalaista yhteiskuntaa; asiakkaana eri palveluissa, sosiaaliturva

Pääteemat, joita käsitellään kontaktiopetuksessa

1. Kulttuurienvälinen viestintä ja vuorovaikutus

2. Peruskäsitteet, maahanmuuttotyön taustaa.
3. Maahanmuuttajien kotoutuminen ja sen tukeminen; erityisesti luontolähtöiset menetelmät.
4. Maahanmuuttajien elinolot Suomessa.

Arviointi

1.Havaintotehtävä. Toiminta ja tuotokset esitellään loppuseminaarissa. Arviointi hyväksytty/täydennettävä.

2. Tentti. Tentti arvioidaan 0-5.

Arviointikriteerit

Kiitettävä 5: Opiskelija on perehtynyt erittäin hyvin materiaaliin ja käsittelee syvällisesti sekä monipuolisesti vaadittavia aiheita. Kaikkia keskeisiä osa- alueita osataan soveltaa ansiokkaasti.

Hyvä 3- 4: Opiskelija ovat perehtynyt hyvin materiaaliin. Opiskelija osaa selittää tärkeät ja keskeiset aihealueet.

Tyydyttävä 1- 2: Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttään materiaaliin, mutta aiheen käsittely jää määrittelyn tasolle. Asioiden hallinta on suppeaa tai joitakin keskeisiä osa-alueita ei ole käsitelty lainkaan.

Hylätty 0: Opiskelija esittävää vähän näyttöä materiaaliin perehtymisestä ja aihealueen hallinnasta. Asioiden käsittely on pinnallista ja epätarkkaa

 In English