SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoK702H38 Vastaanottohoitotyön tai kotihoidon ohjattu, 7.00 op, 187 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17005
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaMeinilä Arja
Muut opettajatHolma Kaisa, Orajärvi Sirpa
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 06.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Vastaanottohoitotyön ohjattu harjoittelu

Opiskelija:

 • kehittää itsenäisesti ja kriittisesti ohjausvalmiuksiaan eri-ikäisten asiakkaiden/potilaiden terveyden ylläpitämisessä, edistämisessä ja sairauksien hoidossa asiakaslähtöisesti yksilö-, perhe- ja ryhmätasolla
 • käyttää dialogisen vuorovaikutuksen avulla näyttöön perustuvia terveyden edistämisen työmenetelmiä asiakkaan/potilaan ja heidän läheistensä kokonaisvaltaisessa hoitoprosessissa
 • reflektoi ammatillista osaamistaan akuutti- ja vastaanottohoitotyön eri toimintaympäristöissä työryhmän palautteita hyödyntäen
 • toimii aseptisesti ja osallistuu ohjattuna lääkehoidon toteutukseen
 • noudattaa potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassaan
 • osaa kuvata polikliinisen ja vastaanottohoitotyön toimintaympäristön, palveluprosessit ja harjoittelupaikan osana hoito-, palvelu- ja tukijärjestelmää
 • käyttää lähi-, etä-, verkko- ja liikkuvia palveluja osana vastaanottohoitotyötä

Kotihoidon ohjattu harjoittelu

Opiskelija:

 • osaa kuvata kotihoidon osana eri-ikäisten asiakkaiden hoito-, palvelu- ja tukijärjestelmää
 • löytää ratkaisuja eri-ikäisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävään toimintaan ja osaa hyödyntää erilaisia toimintakykyä edistäviä menetelmiä
 • kykenee tukemaan läheisiä asiakkaan voimavarojen mukaisen ratkaisujen löytymisessä
 • arvioi toimintaansa suhteessa asiakkaan ainutkertaiseen elämänhistoriaan, hoidolliseen vuorovaikutukseen ja vallitsevaan lainsäädäntöön
 • osaa dialogisessa vuorovaikutuksessa arvioida ikääntyvän toimintakykyä arjessa selviytymisessä soveltaen toimintakykyä edistävää ja kuntouttavaa työotetta asiakaslähtöisesti, ikääntymistahtisesti yhdessä ikääntyvän ja läheisten kanssa
 • toteuttaa palliatiivista hoitoa reflektoiden osaamistaan kuolevan hyvän saattamisessa/saattohoidossa sekä kuolevan läheisen ja hoitajien tarpeiden arvioinnissa
 • toteuttaa turvallista lääkehoitoa
 • noudattaa potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden periaatteita toiminnassaan
 • hyödyntää asiakkaiden, läheisten ja ohjaajien palautteita omassa ammatillisessa kehittymisessään
 
Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Arvioinnin menetelmät: Itsearviointi, ohjaajien arviointi, vertaisarviointi dialogisella keskustelulla.

Arvioinnin osaamisalueet:

Opiskelijan oppimisprosessi

Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla. Oppimisprosessin itse- ja vertaisarviointi sekä ohjaajien palaute.

Eettinen osaaminen

Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä

Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen

Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö. Yhteistyö ja vuorovaikutus keskittyy yksikön perustehtävään kuuluvaan tavoitteelliseen toimintaan.

Opetus- ja ohjausosaaminen

Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.

Päätöksenteko-osaaminen

Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.

Hoitotyön kliininen osaaminen

Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien ja välineiden käyttäminen. Hoitosuhdetyöskentely. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Ergonomia. Aseptiikka. Neste- ja lääkehoito.

Hylätyn harjoittelun kriteerit

Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:

Ammatilliset valmiudet

 • eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
 • potilasturvallisuuden vaarantava toiminta

Yhteistyökykyisyys

 • yhteistyötaidoissa puutteita
 • hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
 • epäkollegiaalinen toiminta
 • oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
 • oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa

Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet

 • motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
 • harjoittelun suunnittelemattomuus
 • oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
 • työelämätaidoissa puutteita
 
Pedagogiset järjestelyt
Materiaali
Sisältö
Arviointi
 In English