SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoK702H40 Vaihtoehtoisten ammattiopintojen ohjattu harjoittelu, 17.00 op, 453 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17003
ToimipisteTerveysala (Meripuistokatu 26) Kemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaOrajärvi Sirpa
Muut opettajatMylläri Birgit, Sliden Marianne
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 31.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija:

 1. Kehittää potilaan/ asiakkaan kokonaisvaltaista hoitotyötä laadullisesti ja taloudellisesti näyttöön perustuen
 2. Syventää monialaisia tietojaan ja taitojaan potilaan/ asiakkaan hoitotyön suunnitelman laadinnassa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 3. Kehittää itseään ja sairaanhoitajan työtä moniammatillisissa verkostoissa
 4. Käyttää erilaisia tietojärjestelmiä hoidon/ asiakastyön apuvälineenä
 5. Muodostaa kokonaisnäkemyksen organisaatioiden hoitotyön hallinnosta ja tunnistaa hallinnollisen toiminnan osaksi potilaan/ asiakkaan kokonaisvaltaista hoitotyötä
 
Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Arvioinnin menetelmät: Itsearviointi, ohjaajien arviointi, vertaisarviointi dialogisella keskustelulla.

Arvioinnin osaamisalueet:

Opiskelijan oppimisprosessi

Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla. Oppimisprosessin itse- ja vertaisarviointi sekä ohjaajien palaute.

Eettinen osaaminen

Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä

Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen

Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö. Yhteistyö ja vuorovaikutus keskittyy yksikön perustehtävään kuuluvaan tavoitteelliseen toimintaan.

Opetus- ja ohjausosaaminen

Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.

Päätöksenteko-osaaminen

Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.

Hoitotyön kliininen osaaminen

Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien ja välineiden käyttäminen. Hoitosuhdetyöskentely. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Ergonomia. Aseptiikka. Neste- ja lääkehoito.

Hylätyn harjoittelun kriteerit

Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yksi seuraavista kriteereistä:

Ammatilliset valmiudet

 • eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
 • potilasturvallisuuden vaarantava toiminta

Yhteistyökykyisyys

 • yhteistyötaidoissa puutteita
 • hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
 • epäkollegiaalinen toiminta
 • oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa
 • oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa

Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet

 • motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
 • harjoittelun suunnittelemattomuus
 • oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
 • työelämätaidoissa puutteita

 
Pedagogiset järjestelyt

Suuntaavien opintojen harjoittelun voi aloittaa, kun kaikki 1. - 5. lukukauden kurssit ja harjoittelut on suoritettuna.

Harjoittelu 11 viikkoa, josta 1 viikko Training campissä ja 10 viikkoa itse valitussa harjoittelupaikassa/-paikoissa

Vaihtoehtoisesti sairaanhoitajaopiskelija voi suorittaa viimeisen lukukauden harjoittelujakson/jaksot toimimalla sairaanhoitajan sijaisena, muttaTraining campiin on osallistuttava. Asiasta tulee sopia etukäteen viimeisen lukukauden opettajan kanssa, jolloin opiskelija saa myös jaksoon liittyvät ohjeet ja kirjalliset tehtävät ja työn vastaavuudesta vaihtoehtoisten ammattiopintojen hoitotyön harjoittelun tavoitteisiin pääsemiseen sovitaan opettajan kanssa.

Materiaali

Ohjatun harjoittelun työkirja

Lääkehoitopassi

Sisältö

HARJOITTELUN ARVIOINNIN OSAAMISALUEET

Opiskelijan oppimisprosessi:

Opiskelijan harjoittelujaksolle asettamien tavoitteiden saavuttaminen, suunnitelmallisuus, itseohjautuvuus, tiedon hankkiminen ja toiminnan perusteleminen teoriatiedolla. Oppimisprosessin itse- ja vertaisarviointi sekä ohjaajien palaute.

Eettinen osaaminen:

Vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen, lakien ja säädösten, hoitotyön arvojen ja periaatteiden noudattaminen omassa työssään, turvallinen työskentely, vastuullisuus, hoidollinen suhtautuminen asiakkaaseen / potilaaseen / omaisiin / yhteistyö- ja oppimisverkostoon. Vastuu omasta ammatillisesta kehittymisestä

Yhteistyö- ja vuorovaikutusosaaminen:

Kyky aloittaa ja ylläpitää ammatillista työhön kuuluvaa vuorovaikutusta: potilas-/asiakassuhteet, alaistaidot, kollegiaalisuus, työryhmässä työskentely, parityöskentely, moniammatillinen toiminta, hoito- ja palveluyksiköiden, verkostojen välinen yhteistyö. Yhteistyö ja vuorovaikutus keskittyy yksikön perustehtävään kuuluvaan tavoitteelliseen toimintaan.

Opetus- ja ohjausosaaminen:

Opiskelija ohjaa ja tukee erilaisia potilaita / asiakkaista heidän omaisiaan ja läheisiään ja ryhmiä sekä yhteisöjä. Ohjaa ja tukee asiakasta itsehoidossa ja potilaan oman terveysongelman hallinnassa. Terveyden edistämisen osaaminen.

Päätöksenteko-osaaminen:

Hoitotyön prosessi, raportointi, tiedottaminen ja kirjaaminen, koordinointi. Itsensäjohtamisosaaminen; tietoisuus, itsenäisyys, myönteisyys, selkeys, luovuus, vastuullisuus.

Hoitotyön kliininen osaaminen:

Potilaan /asiakkaan / potilaan lähiverkoston biopsykososiaalisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen. Potilaan kokonaiselämän kartoitus. Hoitotyön toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi. Hoitotyön menetelmien ja välineiden käyttäminen. Hoitosuhdetyöskentely. Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet. Ergonomia. Aseptiikka. Neste- ja lääkehoito.

Arviointi

Arviointi ja palautteen saaminen on jatkuvaa koko harjoittelun ajan suhteessa tavoitteisiin ja sairaanhoitajan kompetensseihin. Opiskelija laatii itselleen tavoitteet ja pohtii tavoitteisiin pääsemistään ja oman osaamisen kehittymistä harjoitteluun sisältyvän reflektiotehtävän avulla. Reflektiotehtävä palautetaan Vaihtoehtoisten ammattiopintojen opettajalle sovittuna aikana ja liitetään mukaan kopiot harjoittelun työvuorolistasta. Opiskelija huolehtii että saa palautetta koko harjoittelun ajan.

Arviointi: Hyväksytty / Hylätty

HYLÄTYN HARJOITTELUN KRITEERIT

Menetelmät:                Itsearviointi, ohjaajien arviointi, vertaisarviointi dialogisella keskustelulla.

Harjoittelun/työssä oppimisen hylkääminen perustuu ammatillisiin, yhteistyöhön liittyviin sekä kehittymis- ja kehittämisvalmiuksien kriteereihin. Hylkäämisen perusteeksi riittää yhden kriteerin alainen kohta.

Hylätyn kriteerit

Perustelu

Arvioija

Ammatilliset valmiudet

 • eettisten periaatteiden, ohjeiden ja lakien noudattamatta jättäminen
 • potilasturvallisuuden vaarantava toiminta
 • oleelliset puutteet hoitotyön tiedoissa ja taidoissa

Yhteistyökykyisyys

 • yhteistyötaidoissa puutteita
 • hoitosuhteisiin sitoutumattomuus
 • epäkollegiaalinen toiminta
 • oleellisia puutteita ammatillisessa vuorovaikutuksessa

Kehittymis- ja kehittämisvalmiudet

 • motivaation ja oma-aloitteellisuuden puuttuminen
 • harjoittelun suunnittelemattomuus
 • oman toiminnan arvioinnissa ja reflektoinnissa puutteita
 • työelämätaidoissa puutteita

 In English