SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML24 Palveluliiketoimintaosaaminen, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019
VastuuopettajaLiimatta Matti
Muut opettajatLempiäinen Marja, Sipponen Minna
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 18.03.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) https://cloud.timeedit.net/lapinamk/web/public/ri177397X55Z07Q5Z66g7145y70Y6YQ8208gQY5Q56.html
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet. Opiskelija osaa kuvata erilaisia matkailualan liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia. Opiskelija kehittää valmiuksiaan yrittäjyyteen.

Lukukausiteema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä kattavasti, monipuolisesti ja perustellusti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja monipuolisesti perustellen.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä osittain. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja osittain.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä heikosti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja heikosti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Hän ei osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojaksoon sisältyy oppimistehtävät sekä niiden ohjaus, harjoitukset, työpajat, itsenäinen tiedonhaku ja tentti. Opinnon aikana toteutetaan liikeidea-aihion kehittämiseen liittyvä workshop, joka integroidaan Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi -hankkeeseen.

Toteutussuunnitelma:

Vkot 1-2: Ennakkotehtävä

Vko 3: Teema: Liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet.

 • 14.1. Kick off; info lukukauden 2 kokonaisuudesta ja Palveluliiketoimintaosaaminen -opinnon toteutuksesta. Ennakkotehtävän purku.
 • 15.1. Tiedonhakutyöpaja ja lukupiiritehtävän ohjeistus. Itsenäinen työskentely: lukupiiritehtävä "Liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet".
 • 16.1. Itsenäinen työskentely: lukupiiritehtävä.
 • 18.1. Lukupiiritehtävän purku, työpajatyöskentely.

Vko 6: Teema:Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintamallit ja -mahdollisuudet.

 • 4.2. Alustus ja ohjaus aiheeseen sekä oppimistehtävään. Itsenäinen työskentely.
 • 5.2. Itsenäinen työskentely.
 • 6.2. Asiantuntijavieraat ja tentti: aineistopohjainen essee.
 • 8.2. Itsenäinen työskentely.

Vko 9: Teema: Yrittäjyysajattelu ja omien valmiuksien tunnistaminen

 • 27.2. Liikeidea-aihion kehittäminen -workshop monialaisesti Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen opiskelijoiden kanssa.
Materiaali

Viitala, R. & Jylhä, E. 2013 tai uud. Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita.

Länsisalmi, H. 2013. Uudista liiketoimintaa.

Muu opintojen aikana osoitettu materiaali.

Sisältö
 • erilaiset matkailualan liiketoimintamallit ja prosessit konseptoinnin näkökulmasta yritys-, verkosto- ja kohdetasolla
 • liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet:
  ansaintalogiikka, toimintaympäristön tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet, arvoverkot ja -ketjut
 • kestävä ja vastuullinen matkailuliiketoiminta
 • yrittäjyysajattelu ja omien valmiuksien tunnistaminen
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaaminen (tuotos) ja oppiminen (prosessi) arvioidaan erikseen.

Osaamisen arviointi perustuu opintojaksolle määriteltyihin kompetensseihin. Osaamisen arviointikohteet ovat:

 • Opiskelija tuntee liiketoiminta-ajattelun sisällöt ja osaa keskeisten käsitteiden käytön.
 • Opiskelija tuntee matkailualan liiketoimintamalleja ja niihin liittyviä arvoverkkoja ja -ketjuja sekä ymmärtää niiden merkityksen menestyvälle matkailuliiketoiminnalle.
 • Opiskelija tuntee toimintaympäristön tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia matkailuyrittäjyyden lähtökohtana.

Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

 • Lukupiiritehtävä 30% (ryhmätyö)
 • Aineistopohjainen essee 70% (henkilökohtainen tehtävä)

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)
 Palaa