SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML27 Henkilöstö osaamisresurssina, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaSipponen Minna
Muut opettajatMaaninka Tanja
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 30.09.2018
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee johtamisen roolin ja tehtävät organisaatiossa sekä osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkityksen matkailuliiketoiminnassa. Opiskelija osaa ennakoida tulevia osaamistarpeita työyhteisön kehittämisessä ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa.

Lukukausiteema: Vastuullinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää menestyvän toiminnan edellytyksenä. Hän osaa kuvata ja arvioida osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkitystä menestyvän matkailuliiketoiminnan edellytyksenä.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää menestyvän toiminnan edellytyksenä. Hän osaa kuvata osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkityksen menestyvän matkailuliiketoiminnan edellytyksenä.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää. Hän osaa kuvata osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkitystä matkailuliiketoiminnassa.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen osa-alueita. Hän osaa kuvata osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkitystä matkailuliiketoiminnassa pääpiirteissään.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa tunnistaa matkailuliiketoiminnan johtamisen osa-alueita. Hän tunnistaa osaamisen ja inhimillisten voimavarojen sisältöjä osana matkailuliiketoimintaa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää. Hän ei tunnista osaamisen merkityksen menestyvän liiketoiminnan edellytyksenä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso sisältää opiskelua itsenäisesti ja ryhmässä erilaisin pedagogisin menetelmin: työpajat, luennot, vierailu ja ohjaus.
Opetus perustuu ongelmalähtöiseen oppimisnäkemykseen. Asioita käsitellään työelämälähtöisten ongelmien kautta ja ongelmat ratkaistaan tiedonhakutehtävien avulla. Toimeksianto "esimiehen työkalupakki" PAM.

Opintojakson tehtävät ovat:
Tutoriaalitehtävä 50 %
Esimiehen työkalupakki 50 %.
Osallistuminen esityksiin (poissaolosta korvaava tehtävä) ja työpajaan "päivä esimiehenä".

Materiaali

Hyppänen,R. 2007. Esimiesosaaminen. Liiketoiminnan menestystekijä. Edita PrimaOy. Helsinki.

Kauhanen, J. 2010. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOYpro Oy. Helsinki.

Viitala, R. 2009. Henkilöstöjohtaminen. Stateginen kilpailutekijä. Edita PrimaOy. Helsinki

Muu materiaali

Sisältö
 • Johtamisen roolit
 • Johtamisen tehtävät organisaatiossa
 • Osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkitys matkailuliiketoiminnassa
 • Tulevien osaamistarpeiden ennakointi työyhteisön kehittämisessä ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa
Arviointi

Arvioinnin perustana ovat lukukauden kompetenssit. Osaaminen (tuotos) ja oppiminen (prosessi) arvioidaan erikseen.

Osaamisen arviointi perustuu opintojaksolle määriteltyihin kompetensseihin. Osaamisen arviointikohteet ovat:

 • Opiskelija tuntee johtamisen roolin ja tehtävät organisaatiossa
 • Opiskelija tuntee osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkityksen matkailuliiketoiminnassa
 • Opiskelija osaa ennakoida tulevia osaamistarpeita työyhteisön kehittämisessä ja henkilöstövoimavarojen hallinnassa

Osaamisen näytöt ja tuotokset ovat:

Oppimista arvioidaan koko lukukauden ajan ohjauksen ja palautteen avulla. Oppimisen arviointikohteet ovat:

 • Sosiaalinen osaaminen (osallistuminen ja sitoutuminen ryhmän työhön, yhteistyökyky ja muiden huomioon ottaminen, suullinen ja kirjallinen viestintä)
 • Reflektiivinen osaaminen (ongelmanratkaisutaidot, oman ja muiden toiminnan arviointi ja palautteen antaminen)
 • Kognitiivinen osaaminen (tiedon hallinta ja hyödyntäminen)
 • Operationaalinen osaaminen (käytännön työ ja toiminta, vastuullisuus ja ajankäytön hallinta)
 Palaa