SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81M18S/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML32 Työyhteisössä toimiminen, 5.00 op, 133 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020
VastuuopettajaPälli Petri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 22.10.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 1 op
T&k-integraatio 1 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija tuntee vastuullisen työyhteisössä toimimisen periaatteet. Hän tuntee työntekijän ja esimiehen vastuut työyhteisössä sekä työyhteisön toimintaan ja matkailualan työhön vaikuttavat lait, sopimukset ja ohjeistukset. Opiskelija tuntee henkilöstö- ja työaikasuunnittelun periaatteet.

Lukukausiteema: Arjen hallinta ja itsensä johtaminen

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa erinomaisesti kuvata ja soveltaa työtekijän ja esimiehen vastuut työyhteisössä, ja esittää käytännön sovelluksia vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kuvata eriomaisesti eri tilanteiden soveltamista matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädännöllisessä käytännön työtoiminnassa ja kykenee käytännössä soveltamaan ammattieettisten periaatteiden mukaisen toiminnan. Opiskelija osaa käyttää ja toteuttaa käytännössä henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata hyvin sekä soveltaa työtekijän ja esimiehen vastuut työyhteisössä, ja esittää käytännön sovelluksia vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa kuvata eri tilanteiden soveltamista matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädännöllisessä käytännön työtoiminnassa ja huomioida käytännössä ammattieettisten periaatteiden mukaisen toiminnan. Opiskelija osaa käyttää henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata hyvin työtekijän ja esimiehen vastuita työyhteisössä sekä selittää vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa tulkita hyvin matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä käytännön työtoiminnassa ja toimia ammattieettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa hyödyntää hyvin henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata joitakin työtekijän ja esimiehen vastuita työyhteisössä sekä selittää jonkin verran vastuullisen henkilöstöjohtamisen toimintaperiaatteita. Opiskelija osaa tulkita matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä käytännön työtoiminnassa ja toimia joissakin asioissa ammattieettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija osaa hyödyntää joinkin verran henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää, että työtekijällä ja esimiehellä on vastuita työyhteisössä ja henkilöstöjohtaminen on oleellista työyhteisön toiminnassa, mutta ei osaa kuvata eikä selittää niitä. Opiskelija tietää, että matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädännöllä on oma roolinsa käytännön työtoiminnassa, mutta ei osaa selittää eikä kuvata niitä. Opiskelija tietä ammattieettisten periaatteiden mukaisesta toiminnasta, mutta ei saa arvioida tai kuvata, miten käytännössä näyttäytyy. Opiskelija tiedostaa henkilöstö- ja työaikasuunnittelun työyhteisön käytänteissä, mutta ei osaa selittää tai kuvata niitä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata työtekijän ja esimiehen vastuita työyhteisössä eikä henkilöstöjohtamista eikä selittää vastuullisen työyhteisön toimintaperiaatteita. Opiskelija ei osaa tulkita matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä käytännön työtoiminnassa eikä toimia ammattieettisten periaatteiden mukaan. Opiskelija ei osaa hyödyntää henkilöstö- ja työaikasuunnittelua.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot, harjoitukset

Materiaali
  • Työlainsäädäntö, työturvallisuuslainsäädäntö ja marata-alan työehtosopimukset. Työmarkkinajärjestöjen sivut

  • Eräsalo, U. 2011. Käytännön henkilöstöjohtaminen majoitus- ja ravitsemisalalla. Restamark. Vantaa.

  • Kauhanen, J. 2012. Henkilöstövoimavarojen johtaminen. Talentum.

  • Viitala, R. 2013. Henkilöstöjohtaminen Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita Prima Oy.

  • Opintojaksolla annettava materiaali

  • Opiskelijoiden tiedonhaut

  • (työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki (osin sosiaali- ja terveysministeriö, STM), opintovapaalaki, palkkaturvalaki sekä henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoa koskeva lainsäädäntö)

Sisältö

Vastuullinen esimiestyö. Työlainsäädäntö. Ensiapu.

-Työntekijän, työnantajan ja esimiehen vastuut ja tehtävät työlainsäädännön ja työturvallisuuslainsäädännön mukaan.

- Työhyvinvointi

- Strategia henkilöstösuunnittelun ja operatiivisen johtamisen tukena

- Matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntö, liittyen työehtosopimuksiin, työsuhteisiin ja -sopimuksiin

(Vastuullisen esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen keskeiset tehtävät ja taidot osana operatiivista päivittäisjohtamista)

- (Työyhteisöviestintä)

Arviointi

Vastuullinen esimiestyö ja työlainsäädäntö: tentti 0-K5

Ensiapu: Hyväksytty / hylätty. Hyväksiluku 1.9.2019 tai sen jälkeen voimassa olevalla EA1 tai EFR-passilla

 Palaa