SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäKESA2019/Kesäopinnot
OpintojaksoR801M152 Työelämän turvallisuusosaaminen, 5.00 op, 133 h
Matkailupalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/18001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2018-2019
VastuuopettajaPälli Petri
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm21.05.2019 - 31.07.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2019 - 15.04.2019
Toteutustapa Lähiopetus
Virtuaaliosuus 0 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki) 5.6. työturvallisuuskortti klo 8-16 6.6. työturvallisuuden johtaminen klo 10-16. Myös etämahdollisuus.
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

..

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Toteutuksessa on lähikontaktit, omaehtoista opiskelua ja perehtymistä sekä harjoitustyön laatiminen. Lopullista arviointia ennen opiskelijalla tulee olla tehtynä yrityksen tai muun työpaikan/organisaation riskinarviointi. Jakson voi suorittaa myös 100% etäopiskeluna aikaan ja paikkaan sitomatta.

Materiaali

Ammattiliittojen sivut.

Elinkeinoelämän keskusliitto, yritysturvallisuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö, työturvallisuus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, turvallisuusosaaminen.

Työturvallisuuskeskus, työturvallisuus (eri alat).

Työturvallisuuskeskus, työturvallisuuskorttimateriaali.

Pelastuslaki. Työturvallisuuslaki. Työsuojelun valvontalaki. Työterveyshuoltolaki.

Luentomateriaali.

Sisältö

Sisältö ja osaamistavoitteet:

Työturvallisuus ja sen organisointi työpaikalla
Työntekijän / työsuojeluvaltuutetun / työnantajan / esimihen / työsuojelupäällikön / työterveyshuollon tehtävät ja vastuut
Yritysturvallisuus
Riskien ja vaarojen arviointi
Pelastussuunnitelma
Työturvallisuuskortin suorittamiseen vaadittavat asiat

- Opiskelija ymmärtää turvallisuuden käsitteistön, sen eri ulottuvuudet ja merkityksen työelämässä.

-Opiskelija ymmärtää työsuojelutoiminnan tavoitteet ja hallitsee perustiedot työsuojelusta ja työturvallisuudesta.

- Opiskelija omaksuu yritysturvallisuuden ja työturvallisuuden osatekijät ja osaa huolehtia osaltaan turvallisuuden lakisääteisestä hallinnasta työpaikoilla.

-Opiskelija osaa arvioida työpaikan vaaroja, riskejä ja tuntee riskien arvioinnin menetelmiä.

-Opiskelija saa valmiudet toimia työsuojeluvaltuutettuna, työsuojelupäällikkönä ja työsuojelutoimikunnan jäsenenä.

Huomioitavaa: Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa työturvallisuuskortti (vapaaehtoinen). Hinta Lapin amk:n restonomiopiskelijoille 35 euroa ja muille Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille 50 euroa.

Arviointi

Arviointiin vaikuttavat työturvallisuusjärjestelmän mukaisen kokeen suoritus, tuntiaktiivisuus sekä tehtävien (riskiarviointiraportti) sisältö, palauttaminen sovittujen ohjeiden ja aikataulujen mukaisesti.

K5, H4, H3, Hylätty. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa tulee omata vähintään hyvät tiedot.

Jakson kokonaisarvosana on työturvallisuuskorttitestin ja työpaikan riskinarvioinnin arvosanojen keskiarvo. Kurssin suoritus edellyttää kummankin osuuden hyväksyttyä suoritusta.

Työturvallisuuskorttitestin mukainen koe. Arviointi Hylätty, H3, H4, K5 (Hylätty, alle 75% kysymyksistä oikein, H3 = 75-83 %, H4 = 84- 92%, K5 = 93-100% testin kysymyksistä oikein)

Työpaikan riskinarviointi. Arviointi Hylätty, H3, H4, K5

Työssä hyödynnetään työpaikan riskinarvioinnin työkalua. Lisäksi kirjoitetaan yhteenveto työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden tilasta.

K5 = Riskinarviointi on tehty todelliseen työpaikkaan kartoituskäyntinä. Työntekijöiden ja työnantajan edustajia on haastateltu. Työpaikan vaaran aiheuttajat ja riskit on kartoitettu monipuolisesti. Riskien vakavuus on määritelty ja hallintakeinot kerrottu kattavasti. Riskinarvioinnin lomaketietojen lisäksi yhteenvetoraportti on laadukas.

H4= Riskinarviointi on tehty todelliseen työpaikkaan (oma) tai on haastateltu jonkin työpaikan työntekijää. Riskit on kartoitettu pääosin ja riskien hallintakeinoja kuvattu. Yhteenvetoraportti on tehty.

H3= Riskiarviointi on tehty työkokemuksen perusteella aikaisempaan omaan työpaikkaan. Riskit on kartoitettu pääosin ja riskien hallintakeinoja on kuvattu. Yhteenvetoraportti on tehty.

Hylätty= Riskinarviointi on suppea tai ei perustu todelliseen työpaikkaan. Riskejä ei ole kartoitettu ja perusteltu kuin osittain ja niiden hallintakeinot ovat puutteelliset. Ei yhteenvetoraporttia.

 Palaa In English