SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81Y18S/Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
OpintojaksoR801Y1A Asiantuntijuus ja itsensä johtaminen, 5.00 op, 133 h
Soveltava asiantuntijuus ja johtaminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019
VastuuopettajaKoikkalainen Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm25.08.2018 - 13.09.2018
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 31.08.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 2 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida omaan elämäänsä vaikuttavia tekijöitä sekä ratkaista voimaannuttavasti itsensä johtamiseen liittyviä haasteista muuttuvissa tilanteissa. Opiskelija osaa suunnitella ja rakentaa omaa ja kollektiivista asiantuntijuuttaan toimintaympäristön ja tulevaisuuden tarpeet ennakoiden. Hän osaa organisoida ja kehittää asiantuntijatietoa ja sitä generoivia työympäristöjä.

Opintojakson ydinsisältö

  • Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
  • Asiantuntijuuden osatekijät
  • Kollektiivinen asiantuntijuus
  • Asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
  • Asiantuntijuuden merkitys liiketoiminnan menestystekijänä
  • Osaamistarpeiden ennakointi ja osaamisen jatkuva kehittäminen
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Opiskelija tunnistaa oman toimintaympäristönsä vaikuttavia tekijöitä sekä omaan osaamisensa kehittämistarpeita.

Opiskelija kehittää tavoitteellisesti oman erityisalansa asiantuntijuutta.

Opiskelija osaa arvioida omaa ja työyhteisönsä toimintaa osaamistarpeet tunnistaen ja niihin soveltuvia ratkaisumalleja etsien.

Opiskelija osaa hyödyntää ennakointitietoa ja tunnistaa, mitä osaamista tarvitaan organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Opiskelija tunnistaa ja analysoi toimintaympäristöään sekä sen vaikutuksia omaan toimintaansa ja oman osaamisensa kehittämiseen.

Opiskelija osaa kehittää asiantuntijuuttaan tavoitteellisesti toimintaympäristön asettamia rajoitteita ja mahdollisuuksia analysoiden ja muuttuviin tilanteisiin sopeuttaen.

Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaan ja työyhteisönsä toimintaa ennakoivasti osaamistarpeita tunnistanen.

Opiskelija osaa arvioida ja hyödyntää ennakointitietoa sekä tunnistaa, mitä osaamista tarvitaan organisaation vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten tarvittavaa osaamista hankitaan, hallitaan ja käytetään.

Opiskelija analysoi toimintaympäristöään ja siinä tapahtuvia muutoksia reflektoiden ja ennakoiden  niiden yhteisö- ja toimijatasoisia vaikutuksia.

Opiskelija vahvistaa matkailualan laaja-alaista näkemystään sekä syventää asiantuntijuuttaan tulevaisuuden toimintaympäristön mahdollisia muutoksia ennakoivasti  huomioiden.

Opiskelija osaa hankkia tietoa, arvioida ja kehittää työyhteisöään tavoitteellisesti sen vahvuudet ja osaamistarpeet ennakoivasti huomioiden.

Opiskelija osaa hyödyntää ja kriittisesti arvioida ennakointitietoa sekä tunnistaa, mitä osaamista tarvitaan organisaation vision, strategian ja tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten tarvittavaa osaamista hankitaan, hallitaan, käytetään. ja kehitetään niin liiketoiminnan kuin yksilöiden näkökulmasta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Vuorovaikutteista kontaktiopetusta 25.8.18 ja 13.9.2018. Opintojakso sisältää alustuksia,tiedonhankintaa, esseetehtävät ja työpajan.

Materiaali

Vahvistetaan opintojakson toteutussuunnitelmassa.

Sisältö
Arviointi

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Opiskelija tunnistaa oman toimintaympäristönsä vaikuttavia tekijöitä sekä omaan osaamisensa kehittämistarpeita.

Opiskelija kehittää tavoitteellisesti oman erityisalansa asiantuntijuutta.

Opiskelija osaa arvioida omaa ja työyhteisönsä toimintaa osaamistarpeet tunnistaen ja niihin soveltuvia ratkaisumalleja etsien.

Opiskelija hallitsee asiantuntijuuden vaatimat viestinnän keinot ja tekniset työkalut.

Opiskelija tunnistaa ja analysoi toimintaympäristöään sekä sen vaikutuksia omaan toimintaansa ja oman osaamisensa kehittämiseen.

Opiskelija osaa kehittää asiantuntijuuttaan tavoitteellisesti toimintaympäristön asettamia rajoitteita ja mahdollisuuksia analysoiden ja muuttuviin tilanteisiin sopeuttaen.

Opiskelija osaa hyödyntää asiantuntijuuden vaatimia viestinnän keinoja ja teknisiä työkaluja.

Opiskelija analysoi toimintaympäristöään ja siinä tapahtuvia muutoksia reflektoiden ja ennakoiden niiden vaikutuksia sekä omiin että yhteisön kehittämistarpeisiin.

Opiskelija vahvistaa matkailualan laaja-alaista näkemystään sekä jakaa asiantuntijuuttaan ottamalla ennakoivasti huomioon tulevaisuuden toimintaympäristön mahdolliset muutokset.

Opiskelija osaa luovasti hyödyntää asiantuntijuuden vaatimia viestinnän keinoja ja teknisiä työkaluja.

 Palaa