SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81Y18S/Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
OpintojaksoR801Y1C Matkailu- ja ravitsemisalan soveltava tutkiminen ja kehittäminen, 5.00 op, 133 h
Soveltava asiantuntijuus ja johtaminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy2/2018-2019, Kevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaKoikkalainen Merja
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm08.12.2018 - 07.06.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 31.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida ja perustella omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan matkailualan kehittäjänä ja määritellä sekä osaamisensa että toimintaympäristönsä kehittämistarpeita. Opiskelija tuntee tutkimus- ja kehityshankkeen prosessin. Opiskelija osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustietoa. Opiskelija tuntee matkailu- ja ravitsemisalan tutkimukselliseen kehittämiseen soveltuvat laadulliset ja määrälliset tutkimusmenetelmät ja osaa arvioida niiden soveltuvuutta suhteessa oman opinnäytetyönsä/ kehittämistehtävänsä tavoitteisiin. Hän osaa tuottaa ja soveltaa tietoa sekä tehdä opinnäytetyössään/kehittämistehtävässään luotettavaksi arvioituun tietoon perustuvia kehittämissuosituksia ja johtopäätöksiä.

Opiskelija osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa ja käyttää hyödyksi erilaisia tiedonhakumenetelmiä hankkiessaan, käsitellessään ja arvioidessaan alansa tietoa. Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti opinnäyteaiheestaan ja työprosessistaan jäsentyneesti, asiantuntevasti ja kohderyhmälähtöisesti sen eri vaiheissa.

Opiskelija tuntee tutkimus- ja tutkimuksellisen kehittämistyön eettisen koodiston ja osaa arvioida sekä soveltaa sitä omassa toiminnassaan.

Opintojakson ydinsisältö:

 • Tutkimus- ja kehittämisasetelman rakentaminen ja tutkimustyön suunnittelu
 • Tutkijan ja kehittäjän monet valinnat: teoriatieto, tietoaineistot ja menetelmät tutkimus- ja kehittämistyössä
 • Erilaiset tutkimusaineistot ja niiden analysointi
 • Tutkimuksellisen kehittämisen periaatteet ja etiikka
 • Tiedon luotettavuus
 • Opinnäytetyön aihepaperi ja opinnäytetyösuunnitelma
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Opiskelija tuntee tutkimuksellisen kehittämisentyön prosessin.

Hän tuntee matkailualan tutkimus- ja kehittämistyössä käytettävien menetelmien ja tiedon luotettavuuden tietoperustan ja osaa tehdä niihin liittyviä valintoja tavoitteellisesti.

Opiskelija osaa laatia ja esitellä oman opinnäytetyönsä aiheen ja suunnitelman argumentoiden siihen prosessiin liittyvät valinnat.

Opiskelija tuntee tutkimustyön eettiset säännöt ja osaa huomioida ne omassa toimissaan.

Opiskelijalla on itseohjautuva, olemassa olevaa tietoa soveltava ja hyödyntävä ote kehittämis-prosessissa. Hän kykenee arvioimaan ja tekemään asetettua tavoitetta tukevia tutkimus-menetelmällisiä valintoja omaksumaansa teoriatietoa hyödyntäen.

Opiskelija viestii jäsentyneesti, asiantuntevasti ja argumentoiden opinnäytetyöprosessistaan eri kohderyhmille.

Opiskelija soveltaa tutkimustoiminnan eettisiä sääntöjä omassa toiminnassaan.

Opiskelijalla on aktiivisesti tietoa omaksuva, arvioiva ja sekä tietoa kriittisesti soveltava ote kehittämisprosessiin.

Opiskelija tekee teoriatietoon tukeutuvia ja toimintaympäristöön soveltuvia luovia ja perusteltuja tutkimusmenetelmällisiä valintoja asetettu tehtävänanto/ kehittämistehtävä huomioiden. Opiskelija viestii kohderyhmälä-htöisesti asiantuntijuuttaan todentaen ja matkailualan sekä aihealueen tuntemusta osoittaen prosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan työskentelyä, tiedonhankintaa ja -tuotantoa ohjaavat ennakoivasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset lähtökohdat.

 
Pedagogiset järjestelyt

Alustuksia, työpajoja, oppimistehtäviä, ryhmäohjausta, seminaareja.

Materiaali
Sisältö
 • Tutkimus- ja kehittämisasetelman rakentaminen ja tutkimustyön suunnittelu
 • Tutkijan ja kehittäjän monet valinnat: teoriatieto, tietoaineistot ja menetelmät tutkimus- ja kehittämistyössä
 • Erilaiset tutkimusaineistot ja niiden analysointi
 • Tutkimuksellisen kehittämisen periaatteet ja etiikka
 • Tiedon luotettavuus
 • Opinnäytetyön aihepaperi
Arviointi

Opinnäytetyön aihepaperi ja sen esittäminen posterina (hyväksytty/täydennettävä)
Oppimistehtävät I - IV  (hyväksytty/täydennettävä)
Itsearviointi ja aktiivinen vertaisarviointi muiden opiskelijoiden aiheista (hyväksytty/hylätty)

 Palaa