SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäR81Y18S/Matkailualan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Rovaniemi)
OpintojaksoR801Y2B Matkailualan lainsäädäntö, 5.00 op, 133 h
Matkailualan syventävät ammattiopinnot
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/18002
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2018-2019, Syksy2/2018-2019, Kevät1/2018-2019
VastuuopettajaSvanberg Leena
Muut opettajatKoikkalainen Merja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm18.03.2019 - 18.04.2019
Osallistujia min. 15 
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2018 - 28.02.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opintojakson suorittanut opiskelija ymmärtää lainsäädännön asettamat edellytykset ja velvoitteet osana palveluorganisaation johtamista matkailualalla. Opiskelija perehtyy matkailualan toimintaan ja palvelutuotantoon liittyvään matkailualan lainsäädäntöön sekä lainsäädännön asettamien alan menettelytapojen tuntemiseen. Opiskelija tuntee matkailun kansainvälisen toimintaympäristön ja asiakaskunnan kannalta keskeiset sopimus- ja vastuukysymykset sekä riskienhallintaa koskevat periaatteet ja osaa soveltaa oppimaansa organisaation asettamien vaatimusten suuntaisesti. Hän vahvistaa valmiuksiaan tarkastella pohjoisen toimintaympäristön matkailua ympäristöoikeuden näkökulmasta.

Ydinsisältö

 • vastuukysymykset ja turvavaatimukset matkailupalvelujen hankinnassa ja tuottamisessa
 • pk-yrityksen sopimusoikeus
 • kansainvälisen toimintaympäristön matkailutoimialalle asettamat vaatimukset
 • matkailun oikeudellinen riskienhallinta
 • matkailun ympäristöoikeudellinen näkökulma
 • ajankohtaisia oikeustapauksia ja viranomaisratkaisuja

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1 - T2

Hyvä H3 - H4

Kiitettävä K5

Työ on kaavamainen ja perusteluiltaan puutteellinen.

Tuotoksessa käsitellään vain yhtä tai hyvin harvoja asian kannalta relevantteja seikkoja.

Työn yhteys teoriaan ja käytäntöön ja sen kehittämisulottuvuus on heikko.

Työssä on huomioitu aineellinen ja/tai prosessuaalinen oikeus, mutta niiden sitominen valittuun tehtävänantoon puuttuu.

Työssä käytetään juridisia käsitteitä vain vähäisessä määrin. Työssä on selkeitä asiavirheitä.

Teksti on johdonmukainen. Opiskelija on kyennyt käsittelemään asiaan monista eri näkökulmista, teksti on jäsenneltyä ja monipuolista. Perusteltu yhteys teoriaan ja käytäntöön tulee esille tekstistä.

Opiskelija kykenee ymmärtämään ja analysoimaan teorian ja käytännön välistä yhteyttä ja yhdistämään aineellista ja/tai prosessuaalista tietopohjaa käytännön tilanteisiin.

Työssä käytetään juridista käsitteistöä osoittaen perehtyneisyyttä matkailualan oikeudelliseen sääntelyyn.

Esitys on johdonmukaisesti etenevä, tehtävänantoa toteuttava, juridista ilmaisutavan hallintaa todentava kokonaisuus.

Opiskelija osoittaa monipuolisesti ja perustellen ja arvioiden teorian ja käytännön sekä aineellisen ja/tai prosessuaalisen oikeuden välisen yhteyden. Opiskelija analysoi käsittelemäänsä informaatiota esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai arvioiden niiden merkityksellisyyttä ja vaikuttavuutta.

Työ osoittaa matkailualan juridisen osaamisen hallintaa, itsenäistä ajattelukykyä sekä arvioivaa ja kehittävää työotetta.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan täysin virtuaalisena. Osallistuminen aloitustapaamiseen 18.3.2019 on välttämätöntä.

Materiaali

Opintomateriaali annetaan opintojakson alussa ja löytyy toteutussuunnitelmasta Moodlen työtilasta.

Sisältö

Opintojakson ydinsisältö:

 • vastuukysymykset ja turvavaatimukset matkailupalvelujen hankinnassa ja tuottamisessa
 • pk-yrityksen sopimusoikeus
 • kansainvälisen toimintaympäristön asettamat vaatimukset
 • matkailun oikeudellinen riskienhallinta
 • matkailun ympäristöoikeudellinen näkökulma
 • ajankohtaisia oikeustapauksia ja viranomaisratkaisuja
Arviointi

Opintojaksolla vaaditut suoritukset / tehtävät:

1) Matkailualan yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö kartoitustehtävä ( hylätty, T1-K5) 30%

2) Kehittämistehtävä (hylätty, T1-K5) 70%

3) Keskustelu Moodlen keskustelualueellamatkailun ajankohtaisista oikeudellisista aiheista  (hyv/hyl)

Kaikki tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti.

 Palaa