SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoVV5N Kivun hoito, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
Toimipiste
ToteutusajankohtaKevät2/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatNousiainen Anna-Leena, Rahkola Erja
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm14.03.2018 - 29.05.2018
Osallistujia min. 20 
Osallistujia max. 24 
Ilmoittautumisaika01.02.2018 - 14.02.2018
Toteutustapa Vapaasti valittavat opinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Oppimistulokset:
Opiskelija tunnistaa kivunhoitoa ohjaavan arvoperustan, sekä tietää kivunhoitoa ohjaavat lait ja asetukset. Hän tietää ja tunnistaa erilaisiin kivun syntymekanismeihin liittyvät oireet ja ilmaukset osana potilaan kipukokemusta. Opiskelija osaa näyttöön perustuvat kivun ja toimintakyvyn arviointimenetelmät. Hän tietää tärkeimmät kivunhoitomenetelmät ja hoitovälineet sekä osaa käyttää niitä omalla substanssialueellaan turvallisesti. Hän osaa toteuttaa kivunhoidon dokumentointia niin, että kivunhoidon suunnittelu ja toteuttaminen on tavoitteellista, tietosuojan- ja turvan mukaista sekä tehokasta. Opiskelija osaa konsultoida kivun hoidon ongelmatilanteissa.
Opiskeltavan opintojakson ydinsisältö:
•Moniulotteinen kipu ja kivunhoidon arvoperusta
•Kivunhoitoa ohjaavat lait, asetukset ja suositukset
•Kivun hoidon palveluketjut
•Moniammatillinen päätöksenteko kivun hoidossa
•Kivun arviointi ja mittaaminen
•Farmakologiset ja ei-farmakologiset kivun hoitomenetelmät
•Kivun hoidon kirjaaminen

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Huom. Opintojakso toteutetaan moniammatillisena toteutuksena. Ilmoittautumisjärjestyksessä ilmoittautuneista kootaan 24 opiskelijan ryhmä, siten että moniammatillisuus toteutuu.

Opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla tulee olla opintorekisterissä tammikuuhun 2018 mennessä 90 opintopistettä.

Opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla on 100% läsnäolovelvollisuus kaikille AC-tunneille.

OPINTOJAKOLLE OSALLISTUMISEN EDELLYTYKSENÄ on hyväksytysti suoritettu ennakkotehtävä (ohjeistus ennakkotehtävään lähetetään opintojaksolle hyväksytyille viikolla 9) --> TEHTÄVÄ PALAUTETAAN MOODLEEN VIIMEISTÄÄN 11.3.2018

Opintojakso toteutetaan PBL- menetelmällä verkko-opintoina AC-järjestelmän kautta. Opintojaksolle osallistuvalla opiskelijalla tulee olla toimiva yhteys (ääni ja puhe- toiminnot).

Toteutusaikataulu

12.3.2018 klo 17.00 - 17.45 OhjeistusAC:n käyttöön

13.3.2018 klo 18.00 - 19.30 Opintojakso INFO, tutoriaaliryhmäjako ja ryhmän säännöt & Aloitustutoriaali Sykli 1

20.3.2018 klo 17.00 - 18.30 AC-lähityöskentely

28.3.2018 klo 16.00 mennessä Tiedonhankitaraporttien palautus

3.4.2018 klo 17.00 - 18.30 Lopetustutoriaali 1 ja klo 18.45 - 20.15 Aloitustutoriaali 2

11.4.2018 klo 18.30 - 20.00 AC-lähityöskentely

13.4.2018 klo 16.00 mennessä Tiedonhankitaraporttien palautus

18.4.2018 klo 17.00 - 18.30 Lopetustutoriaali 2 ja klo 18.45 - 20.15 Aloitustutoriaali 3

24.4.2018 klo 17.00 - 18.30 AC-lähityöskentely

25.4. 2018 klo 17.00 - 18.30 AC-lähityöskentely

3.5.2018 klo 16.00 mennessä Tiedonhankitaraporttien palautus

8.5.2018 klo 17.00 - 18.30 lopetustutoriaali 3 ja klo 18.45 - 19.00 AC-lähityöskentely

18.5.2018 klo 16.00 mennessä Postereiden palautus

23.5.2018 klo 17.00 - 20.15 AC-lähityöskentely

Materiaali

Terveysportti

 • Oppiportin Kivunhoito verkkokurssi

 • Käypä hoito: Kipu

 • Oppiportti. Duodecimin kirja: Fysiatria

 • Oppiportti. Duodecimin kirja: Kipu

 • Oppiportti. muut Duodecimin kirjat soveltuvin osin

 • Lääkärin tietokanta

 • Sairaanhoitajan käsikirja

 • Lääkkeet ja hinnat - tietokanta

LSHP:n hoitoketjut: www.lshp.fi

Granström, V. 2010. Kipu ja mieli. Edita Publishing Oy.

Eslander, A-M. 2003. Kivun psykologia. WSOY.Salanterä, S.,Hagelberg, N., Kauppila, M., Närhi, M. 2006. Kivun hoitotyö. WSOY.

Heikkilä, A. 2009. Siunattu kipu. Rasalas-kustannus.

Kalso, E. ja Vainio, A. 2009. Kipu. Duodecim.

Miranda, H. 2016. Ota kipu haltuun

Parkkinen M-L, Näkymätön kipu

Vainio, A. 2009. Sattuu! Kroonisen kivun hallinta. Duodecim.

Vainio, A. 2007. Nimeä vailla. Kohtaamisia kivun kanssa. Kirjapaja.

Väistö A & Karlsson, J. 2014. Krooninen kipu ja seksuaalisuus

Wall, P. 2000. Kivun anatomia. Art House

Sisältö
 • Moniuloitteinen kipu ja kivun arvoperusta

 • Kivun hoitoa ohjaavat lait ja asetukset sekä suositukset

 • Kivun hoidon palveluketjut

 • Moniammatillinen päätöksenteko kivun hoidossa

 • Kivun arvioiminen ja mittaaminen

 • Farmakologiset ja ei-farmakologiset kivun hoitomenetelmät

 • Kivun hoidon dokumentointi

Arviointi

Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on vaaditun ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen ja palauttaminen Moodlen palautuskansioon viimeistään 11.3.2018

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikille AC-tunneille osallistumisen 100%:sti toimivien AC-yhteyksen avulla, tutoriaalitiedonhakutehtävien suorituksenja hyväksytyn pienryhmätehtävän suorittamisen sekä vertaisarvioinnin

Arviointi: Hyväksytty (H)- Hylätty (0)

 Palaa In English