SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoHYVO2 Tutkimus-, kehittämis ja innovaatio-osaaminen, 5.00 op, 133 h
Hyvinvointipalveluiden osaamisalan kesäopinnot
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17010
ToimipisteKesäopinnot / Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaSeppänen Raija
Muut opettajatKantola Susanna, Kilpiäinen Seppo, Saarnio Reetta, Tohmola Anniina
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.05.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Tiedät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat. Tiedät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat. Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin.

Osaat tunnistaa ja hyödyntää arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta. Hallitset tiedonhaun yleisimmistä oman alasi tietokannoista. Osaat lukea ja arvioida kriittisesti tieteellisiä julkaisuja.

Teemat ja keskeiset sisällöt:

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi

 • Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus

Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät

 • Tutkimustoiminnan peruskäsitteet
 • Keskeiset omalla alallasi käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät
 • Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät tietokannat, tutkimustiedon haku
 • Tutkimuksellinen kehittäminen

Toiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta

 • Hanketyöskentely ja projektitoiminta
 • Tutkimustiedon hyödyntäminen
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Nimeät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Selität tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät peruskäsitteet sekä tutkimusprosessin eri vaiheet ja niihin liittyvät periaatteet ja valinnat.

Sovellat ja hyödynnät tutkimus-ja kehittämistoimintaan liittyviä peruskäsitteitä tutkimusprosessin eri vaiheissa ja tulkitset niihin liittyvät periaatteet ja valinnat

Nimeät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet sekä yleisimmät tiedonhankinta- ja analysointitavat.

Käytät hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Käytät monipuolisesti hyvää tieteellistä käytäntöä ja tutkimustoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita sekä yleisimpiä tiedonhankinta- ja analysointitapoja.

Kykenet osallistumaan kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin

Osallistut kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin

Osallistut kriittisesti arvioiden kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusprosesseihin

Kuvaat arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Selität arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Osaat hyödyntää ja tulkita arktisen alueen mahdollisuuksia innovatiiviseen, monialaiseen työelämäyhteyksien luomiseen yhteistyöverkostoissa monialaisten projektien kautta.

Haet tietoa yleisimmistä oman alasi tietokannoista

Haet tietoa arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista

Haet tietoa kriittisesti arvioiden yleisimmistä oman alasi tietokannoista

Luet ja hyödynnät tieteellisiä julkaisuja.

Hyödynnät ja arvioit tieteellisiä julkaisuja

Luet kriittisesti arvioiden tieteellisiä julkaisuja

 
Pedagogiset järjestelyt

Virtuaalinen toteutus: tarkempi toteutussuunnitelma tulee Moodleen. Muutosoikeudet pidättää Lapin AMKilla.

Tutoriaalityöskentely

Moodle- ja etäopetusalustatyöskentely

Materiaali

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Helsinki:Tammi.

Kananen, J. 2008. Kvali - kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Jyväskylä.

Kananen, J. 2010. Opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Jyväskylä.

Kananen, J. 2011. Kvantti - kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Jyväskylä.

Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä -Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas.Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja. Jyväskylä.

Stolt, M., Axelin, A. & Suhonen, R. (toim.) 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. 2. korjattu painos. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja Sarja A73/2016. Turku: Turun yliopisto.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6.uudistettu painos. Latvia: Livonia Print.

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Alan tutkimukset ja kehittämishankkeiden raportit sekä muu ajankohtainen aineisto.

Sisältö

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprosessi hoitotyössä (1 op)

 • Tutkimus- ja kehittämisprosessin vaiheet
 • Kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • Tutkimus- ja kehittämistyön etiikka ja luotettavuus

Tavallisimmat tutkimusotteet ja -menetelmät hoitotyössä (3op)

Tutkimustoiminnan peruskäsitteet

Keskeiset hoitotieteessä käytettävät kehittämis- ja tutkimus-ja analyysimenetelmät:

 1. Toiminnallinen opinnäytetyö
 2. Laadullinen tutkimusote
 3. Määrällinen tutkimusote ja tilastomatematiikan lähtökohdat
 4. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus
 5. Tiedonhankinnan menetelmät, keskeisimmät terveystieteiden tietokannat, tutkimustiedon haku: informaatiolukutaito
 6. Tutkimuksellinen kirjoittaminen

Tutkimustiedon hyödyntäminentoiminnallinen kehittäminen ja innovaatiotoiminta hoitotyössä (1 op)

 • Hanketyöskentelyja projektitoiminta
 • Tutkimustiedon hyödyntäminen
Arviointi

Arviointi: T1-K5, hyl (0), tarkemmat kriteerit Moodlessa

 In English