SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäVAP18-19/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoLATK1 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät, 5.00 op, 133 h
Kaupan ja kulttuurin tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/18004
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaKarjalainen Lahja
Muut opettajatArkko-Saukkonen Anitra, Korteniemi Paula, Minkkinen Heidi
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm18.03.2019 - 12.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 15.03.2019
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät keskeiset käsitteet sekä menettelytavat. Osaat tunnistaa, määritellä ja rajata tutkimus- tai kehittämistehtävän. Osaat hankkia ja soveltaa teoriatietoja tutkimus- tai kehittämistehtävän ratkaisuun. Osaat soveltaa oman alasi aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Tunnet Lapin ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin, siihen liittyvän ohjeistuksen ja osaat laatia sen mukaisen raportin.

 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä

Hyvä

Kiitettävä

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä tavoitteen, hankkia, soveltaa ja analysoida tietoa. Osaat laatia tutkimusraportin.

Tunnistat tutkimus- tai kehittämistehtäväsi kannalta oleellisen tiedon ja osaat hyödyntää sitä. Osaat tarkoitukseen soveltuvalla tavalla käyttää aineiston hankinta- ja analyysimenetelmiä. Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimusraportin.

Osaat perustellusti valita tutkimus- ja kehittämistehtävään sopivat aineiston hankinta- ja analyysimenetelmät ja osaat käyttää niitä. Osaat monipuolisesti hyödyntää tietoa ja tehdä laadukkaan aineiston analyysin. Osaat arvioida omaa suoritustasi kriittisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Luennot ja ohjaus Adobe Connect (AC) -luokassasekä Moodlessa

Oheislukemisto, luentomateriaalit, nauhoitteet, oppimistehtävät

Oppimistehtävät perustuvat oman opinnäytetyön aiheidean jatkotyöstämiseen, joten aiheidea pitää olla mietittynä ennen opintojakson alkua.

Moodle - työtila: "LATK1 tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä opinnäytetyö", josta myös linkit opintojakson AC-luokkaan sekä nauhoitteisiin löytyy.

Materiaali

Kirjallisuus

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos (tai uudempi). Tammi: Helsinki.

Kananen, J. 2008. Kvali : kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 93.

Kananen, J. 2008. Kvantti : kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 89.

Kananen, J. 2011. Kvantti : kvantitatiivisen opinnäytetyön kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoukuln julkaisuja 118.

Kananen, J. 2014. Case-tutkimus opinnäytetyönä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 143.

Kananen, J. 2014. Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä : miten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe vaiheelta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 176.

Kananen, J. 2015. Opinnäytetyön kirjoittaminen. Näin kirjoitan opinnäytetyön tai pro gradun alusta loppuun. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 202.

Lapin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön malli

Lapin ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyön ohjeet

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät: uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro.

Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004 (tai uudempi). Toiminnallinen opinnäytetyö. Jyväskylä: Tammi.

Luennoilla ilmoitettu muu materiaali

Sisältö

Opinnäytetyön prosessi, Lapin AMK.n opinnäytetyöohje ja Kaukun toteutusmalli

Aihevalinta, tutkimuskysymykset ja tutkimusasetelma

Opinnäytetyön tietoperusta ja tiedonhankinta

TKI-aineiston hankinta ja käsittely

Raportointi

Vertaisarviointi

Arviointi
TuotosArviointikohteetHylättyT1T2H3H4K5
Tutkimus- ja kehittämiskäsitteistön, aineiston hankinnan ja käsittelyn hallinta sekä perustelu

Tutkimuskäsitteistön hallinta

Aineistonkeruu- ja -analysointimenetelmien hallinta

Ratkaisujen perustelu

Raportin tutkimuksellisuus

Lähteiden käyttö

Et osaa käyttää tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä käsitteitä oikein eikä tutkimuksen tai kehittämisen tavoitetta tai aineistoa ja sen hankintaan ja käsittelemiseen käytettäviä menetelmiä ole kyetty valitsemaan ja perustelemaan.

Raportti ei ole sisällöltään eikä rakenteeltaan ohjeistuksen mukainen tutkimussuunnitelma.

Et tunnista tutkimus- ja kehittämistehtävään liittyvää tiedontarvetta. Lähteiden käyttö on niukkaa.

Ymmärrät tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä tavoitteen melko selkeästi mutta aimeiston hankinta- ja analyysimenetelmien valinnassa on merkittäviä puutteita.

Raportin sisällössä ja/tai rakenteessa on selkeitä puutteita tutkimussuunnitelman ohjeeseen nähden.

Osaat muotoilla tiedontarvettasi. Osaat hakea tiedonlähteitä, mutta niitä on vähän ja niiden käyttö on yksipuolista.

Hallitset tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät käsitteet ja menetelmät. Osaat määritellä ja perustella tavoitteen selkeästi, mutta menetelmien valinnassa ja perusteluissa on vielä puutteita.

Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimussuunnitelman, mutta sisällössä tai rakenteessa on vielä jonkin verran puutteita.

Tunnistat oman tiedontarpeesi. Osaat hakea tietoa ja hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä tehtävässä. Lähteiden käyttö on yksipuolista

Tunnistat määrittelemäsi tutkimus- ja kehittämistehtävän kannalta oleelliset käsitteet ja tiedon. Osaat määritellä ja perustella tavoitteen sekä valita siihen soveltuvat menetelmät.

Osaat laatia ohjeistuksen mukaisen tutkimussuunnitelman, jonka rakenne on pääosin ohjeistuksen mukainen ja sisältö tarkoitukseen soveltuva.

Tunnistat oman tiedontarpeesi ja tutkimus- ja kehittämistehtävään soveltuvan tiedon. Osaat valita tiedonhakukanavia ja hyödyntää erilaisia tiedonlähteitä tehtävässä.

Osaat määritellä tarkoituksenmukaisella tavalla tutkimus- tai kehittämistehtäväsi ja osaat hyödyntää olennaista tietoaineistoa monipuolisesti. Osaat valita tutkimus- tai kehittämistehtäväsi kannalta perustellut aineiston hankinta- ja analysointimenetelmät.

Osaat laatia tutkimussuunnitelman, jonka sisältö ja rakenne noudattavat ohjeistusta erittäin hyvin.

Tunnistat oman tiedontarpeesi ja tutkimus- ja kehittämistehtävään soveltuvan tiedon. Osaat valita tiedonhakukanavat ja tiedonlähteet tarkoituksenmukaisesti. Tietoaineisto on monipuolista.

Osaat rakentaa työelämän kehittämistarpeista nousevan tutkimussuunnitelman, jossa kriittisesti alasi tietoaineistoa hyödyntäen määrittelet selkeät tavoitteesi ja tarkoituksenmukaiset menetelmävalintasi.

Osaat laatia tutkimussuunnitelman, jossa osoitat ymmärtäväsi tutkimuskirjoittamisen periaatteet ja noudatat erinomaisesti ohjeistusta raportin sisällön ja rakenteen osalta.

Tunnistat oman tiedontarpeesi ja tutkimus- ja kehittämistehtävään soveltuvan tiedon. Haet ja valikoit tietoa tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tietoaineisto on laadukasta ja hyödynnät lähteitä monipuolisesti.

Opponointi-vertaisarviointi

Valmiin opinnäytetyön kirjallinen opponointi

Opponointiohjeistuksen noudattaminen

Arvioiva ote

Kriittinen ote

HYLÄTTY:

Ei noudata opponointiohjeistusta, opponoinnista puuttuu arvioiva näkökulma tai opiskelija ei ole tutustunut opinnäytetyön arviointikriteereihin.

TÄYDENNETTÄVÄ:

Kirjallisessa opponoinnissa on huomioitu opinnäytetyön keskeiset arviointikohteet mutta arviointi on niukkaa ja siitä puuttuu kriittinen ote.

HYVÄKSYTTY:

Kirjallisessa opponoinnissa on huomioitu opinnäytetyön arviointiin liittyvät kohteet ja arviointi on tehty perustellusti, kehittävällä ja kriittisellä otteella.

 In English