SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäVAP17-18/Vapaasti valittavat opinnot, perustutkinnot
OpintojaksoR301LL29 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, 30.00 op, 800 h
Kaupan ja kulttuurin osaamisalan vapaasti valittavat
Vapaasti valittavat opinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaNiemi Hannele
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2018 - 31.12.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaat soveltaa oppimaasi ammatillista osaamista käytäntöön. Osaat kehittää työelämävalmiuksiasi ja perehdyt yrityksen toimintaan sekä uramahdollisuuksiin harjoittelun aikana. Osaat tunnistaa ja arvioida omia vahvuuksiasi ja kehittämistarpeitasi yleisten työelämävalmiuksien suhteen sekä kuvata ja arvioida omien työtehtäviesi merkitystä ja työssä vaadittavaa osaamista. Osaat suunnitella, arvioida ja kehittää omaa työtäsi ja osaamistasi yhteistyössä oman esimiehesi ja kollegoiden kanssa tai kehittää omaa osaamistasi omassa työssä työllistymisen näkökulmasta sekä osaat ennakoida työelämän osaamistarpeita ja päivittää urasuunnitelmasi.

 
Arviointikriteerit

Hyväksytty

Osaat määritellä osaamistasi ja ammattitaitosi kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle sekä osaat analysoida tavoitteiden toteutumista, osaamisesi ja työmenetelmien kehittymistä ja omaa toimintaasi työyhteisön jäsenenä.

Osaat dokumentoida harjoittelusi Lapin ammattikorkeakoulun yleisten ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjeistuksen mukaisesti.

Osaat tehdä oman alan työtehtäviä ja kehittää sekä arvioida omaa osaamistasi harjoittelulle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

 
Pedagogiset järjestelyt

Harjoittelun vaiheet:

HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)

Harjoitteluinfo

Harjoittelusuunnitelman laatiminen (Harjoittelukirja osa 1 - 4 -> palautus Moodleen)

Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava)

Harjoittelusopimuksen laatiminen ja harjoittelun aloituspalaveri kolmikannassa (puhelin/Skype)

Harjoittelun alkaessa opiskelija

 • sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen

Harjoittelun aikana opiskelija

 • hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikanharjoitteluohjaajalta

 • täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

 • laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija

 • sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

 • tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

 • käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

 • työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät

 • työajanseurantaan allekirjoitus työnantajalta

Harjoittelun jälkeen opiskelija

 • opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Materiaali

MY KAUKU HARJOITTELU (syksyllä 2017 tai sen jälkeen harjoittelun aloittavat) salasana: harjoittelu

Sisältö
Arviointi

Prosessiarviointi määrittelee harjoittelun aikana tapahtuvan ohjauksen ja palautteenannon toteutustavan, toimintaympäristöt ja vastuut. Prosessiarviointi toteutetaan seuraavasti:

Toteutustapa

Arviointiympäristö ja arvioinnin ajankohta

Arvioijat

Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen

HOPS/Ura-keskustelu

Ennen harjoittelusuunnitelman laatimista

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava

Työelämätaitojen kehittyminen

Työelämätaitojen arviointikohteet -lomake

Harjoittelupaikalla. Harjoittelun alussa sovitaan arviointikohteet ja tavoitetaso. Harjoittelun puolessa välissä arviointikeskustelu. Harjoittelun aikana jatkuva arviointi ja palaute

Itsearviointi

Työkaverit ja/tai työpaikkaohjaaja, palaute

Liiketalouden alan työtehtävien hoitaminen

Kehityskeskustelu

 • opiskelijan osaamistavoitteet
 • työtehtävien hoitaminen

Harjoittelupaikalla. Harjoittelun puolessa välissä opiskelijan sopimana ajankohtana.

Itsearviointi

Työpaikkaohjaajan palaute

Syventävä harjoittelu arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty. Alla olevassa taulukossa kuvataan arvioinnin kohteet, arviointikriteerit sekä arvioinnin vastuut.

Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Arvioija

Osaamistavoitteiden asettaminen

Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava

Osaamistavoitteiden toteutuminen

Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.

Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminenHarjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.

Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Harjoittelun työpaikkaohjaaja

Itsearviointi
Työelämän osaamisvaatimusten tuntemusTyöelämän osaamisvaatimusten arviointia ei ole harjoittelun aikana tehty. (ks. ohjeet prosessiarvioinnin yhteydessä)Opiskelija tunnistaa alan ja/tai harjoittelupaikan luonteeseen liittyvät osaamisvaatimukset ja ymmärtää mistä ne johtuvat. Hän osaa arvioida omia taitojaan ja omaa osaamistaan suhteessa tunnistettuihin työelämän osaamisvaatimuksiin. Hän tunnistaa kehittymistarpeet ja keinot.

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava
 Palaa In English