SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR702H30A Opinnäytetyön suunnitelmavaihe, 5.00 op, 133 h
Opinnäytetyö
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17007
Toimipiste
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaSeppänen Raija
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 16.06.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen olet laatinut ammattialueeltasi itseäsi ja alaasi kehittävän opinnäytetyön. Hallitset kriittisen tutkivan ja kehittävän työotteen opinnäytetyössä käyttämissäsi menetelmissä. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenet itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla.

Teemat:

Opinnäytetyön suunnitelmavaihe

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Projektitoteutus

R702H30A Opinnäytetyö, suunnitelmavaihe.

Moodlessa kuvaus

Sykli 1

R702H30A Opinnäytetyön suunnitelmavaihe (5op, 5opx27t = 135t)

Opiskelija osaa suunnitella opinnäytetyötään, joka voi olla tutkimuksellinen tai se voi liittyä oman ammattialan tuotesuunnitteluun tai sovelluksiin. Se voi olla myös tuote, produktio tai ilmaisullinen työ. Opiskelija arvostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa osana aluekehitystyötä.

Seminaarit, projektiryhmäohjaus.

http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Lomakkeet-ja-ohjeet

http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje/Opinnaytetyon-ohjeet-ja-lomakkeet

Materiaali

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Helsinki:Tammi.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6.uudistettu painos. Latvia: Livonia Print.

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Alan tutkimukset ja kehittämishankkeiden raportit sekä muu ajankohtainen aineisto.

Sisältö

Projektitoteutus, joka tukee näyttöön perustuvaa toimintaa hoitotyössä

Moodlessa tarkempi toteutuskuvaus

Sykli 1

R702H30A Suunnitelmavaihe (5op = 135t))

Kesänaikana tuotetaan hoitotyön ja/tai terveydenhoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaamista vahvistaava ideapaperi ja sen perustalta suunnitelma.

Opinnäytetyön suunnitelmavaihe 5 op sisältää:

  • orientaation opinnäytetyöprosessiin
  • opinnäytetyön aihealueeseen perehtymisen ja ideapaperin laatimisen (1-2 sivua)
  • opinnäytetyön toimeksiantosopimuksen
  • opinnäytetyösuunnitelman laatimisen (10 sivua)
  • opinnäytetyöviestintä, aloitus.
  • suunnitelmaseminaarit

http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Lomakkeet-ja-ohjeet

http://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Opinto-opas,-AMK-tutkinto/Opinnaytetyoohje/Opinnaytetyon-ohjeet-ja-lomakkeet

Arviointi

Arviointi: asteikolla kiitettävä (5), hyvä (3-4), tyydyttävä (1-2), hylätty (0) Lapin AMKin opinnäytetyön arviointikriteerien mukaisesti.

Ideapaperi: hyv-hyl

Suunnitelma ja sen esittely: hyv-hyl

 In English