SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoR702H30B Opinnäytetyön valmistamisvaihe, 5.00 op, 133 h
Opinnäytetyö
Opinnot
ToteutusPerustoteutus/17008
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
VastuuopettajaSeppänen Raija
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm30.05.2018 - 31.07.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen olet laatinut ammattialueeltasi itseäsi ja alaasi kehittävän opinnäytetyön. Hallitset kriittisen tutkivan ja kehittävän työotteen opinnäytetyössä käyttämissäsi menetelmissä. Osaat hakea kattavasti ja systemaattisesti tietoa sekä käyttää tietoa eettisesti oikein. Kykenet itsenäiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn sekä kirjalliseen ja suulliseen raportointiin opinnäytetyöltä edellytettävällä tavalla.

Teemat:

Opinnäytetyön valmistamisvaihe

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Projektitoteutus

Moodlessa toteutus

Sykli 2

R702H30B Valmistamisvaihe (5op = 135t) jatkuen suunnitelmavaiheen jälkeen.

Opiskelijana osaat soveltaa opinnäytetyössäsi alasi teoreettista tietoa ja hyödyntää osaamistasi alueen työelämän kehittämisongelmien ratkaisuun. Osaat hankkia tietoa alasi kansallisista ja kansainvälisistä tietolähteistä sekä kykenet kriittiseen tiedon arviointiin. Hallitset opinnäytetyössäsi käyttämäsi menetelmät.

Seminaarit ja työpajat.

Materiaali

Kankkunen, P. & Vehviläinen-Julkunen, K. 2013. Tutkimus hoitotieteessä. Helsinki: Sanoma Pro Oy.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 18. painos. Helsinki:Tammi.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6.uudistettu painos. Latvia: Livonia Print.

Vilkka, H. 2007. Tutki ja mittaa. Määrällisen tutkimuksen perusteet. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere University Press.

Alan tutkimukset ja kehittämishankkeiden raportit sekä muu ajankohtainen aineisto.

Sisältö

R702H30B Opinnäytetyönvaihe B (5op=135t) sisältää:

  • opinnäytetyön työstämisen suunnitelmasta eteenpäin.
  • opinnäytetyöhön liittyvät ryhmän vertaiskeskustelut
  • osallistumisen Moodle-alustalla vertaiskeskusteluihin

Opinnäytetyön ohjausversiot tuotetaan projektiryhmissä ajallisesti sovitulla tavalla edeten.

Moodlessa toteutus tarkemmin.

Arviointi

Moodlessa opinnäytetyön ohjausversio toimitetaan vertaisryhmälle ja opettajalle ennen esiarviointiversion jättämistä.

Valmistamisvaiheen arviointi hyv-hyl opinnäytetyön arviointikriteereitä noudattaen.

 In English