SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKESA2018/Kesäopinnot
OpintojaksoLAVV12 Virkamiesruotsi, 5.00 op, 133 h
Kieliopinnot
ToteutusPerustoteutus/17001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaKesä/2017-2018
Vastuuopettaja
Muut opettajatRuottu Martta
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm28.05.2018 - 30.08.2018
Osallistujia min.  
Osallistujia max. 30 
Ilmoittautumisaika15.03.2018 - 15.04.2018
Toteutustapa Virtuaaliopinnot
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 5 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

RUOTSIN AKTIVOINTI

Opiskelija kehittää ja vahvistaa aiemmissa opinnoissa hankkimaansa ruotsin kielen taitoa siten, että hän selviytyy ammattikorkeakoulussa ammattialansa ruotsin opinnoissa. Opiskelija rohkaistuu ja motivoituu käyttämään ruotsin kieltä. Hän kehittää suullisen ja kirjallisen viestinnän taitojaan ja laajentaa sanavarastoaan niin että selviytyy käytännön viestintätilanteista. Opiskelija pystyy tehokkaasti hyödyntämään sanakirjoja ja kielioppeja sekä muita itsenäiseen kielitaidon kehittämiseen tarkoitettuja lähteitä.

VIRKAMIESRUOTSI

Opiskelija ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen osana ammattitaitoaan. Hän osaa kertoa taustastaan, koulutuksestaan ja työstään ruotsiksi sekä selviytyy keskeisistä työelämän ja alan viestintätilanteissa. Hän tuntee ja osaa hakea tietoa alansa keskeisistä tiedonlähteistä sekä tutustuu pohjoismaiseen toimintaympäristöön.

Opiskelija saavuttaa kielitaitolaissa (kielilaki 424/2003) määritellyn suullisen ja kirjallisen taidon. Tavoitteena on sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (A352/2003, 8§).

Opintojakson teemat ovat:

  • Ruotsin suullinen taito
  • Ruotsin kirjallinen taito

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Opiskelu kontaktina Adobe Connectin kautta ja Moodlen oppimisympäristössä. Suullisia ja kirjallisia harjoituksia sekä itsenäistä työskentelyä.

Ensimmäinen kokoontuminen AC:ssä 28.5.2018 klo 15-16.30. AC-tunnit kaksi oppituntia kerrallaan eli 1h30 yleensä 2 x viikossa.

Muut kontaktitunnit ovat tiistaisin ja torstaisin ja viimeinen kokoontuminen on torstaina 21.6. Sitten opinnot jatkuvat Moodlessa. Tunnit pidetään iltapäivällä.

Materiaali

Kurssimateriaali Moodlessa.

Sisältö

Tavoitteena sellainen "ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen." (A352/2003, 8§). Taitotaso B1-B2

Arviointi

Kirjallinen ja suullinen kielitaito arvoidaan erikseen.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottaa luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta. Opiskelija osaa kirjoittaa sujuvasti, lähes virheettömästi ja tilanteeseen sopivalla tavalla.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa viestiä hyvin monipuolisissa työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa pääosin kertoa sanottavansa tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottaa huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on melko sujuvaa eikä viestintä vaadi ponnisteluja kummaltakaan osapuolelta. Opiskelija osaa useimmiten kirjoittaa tilanteeseen sopivalla tavalla ilman merkittäviä virheitä.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa viestiä kohtalaisesti jokapäiväisissä työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää. Opiskelija osaa kirjoittaa johdonmukaista tekstiä, jossa viesti välittyy. Virheet eivät johda väärinkäsityksiin, vaikka ne voivat häiritä lukurytmiä.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa viestiä tyydyttävästi jokapäiväisissä työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa, vaikka viestintä on hidasta, katkonaista ja osin epätarkkaa. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista pääosin yhtenäistä tekstiä. Viesti välittyy, vaikka teksti sisältää virheitä ja sen ymmärtäminen voi olla osin hankalaa.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa viestiä tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän viestintätilanteissa. Hän osaa kertoa sanottavansa pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaista osin epäyhtenäistä tekstiä. Virheet voivat vaikeuttaa ymmärtämistä, mutta ne eivät estä viestin perillemenoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta lain edellyttämää kielitaitoa, eikä siksi selviydy suullisissa eikä kirjallisissa työelämän viestintätilanteissa.

 In English