SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa In English 
RyhmäRA31L19K/Liiketalouden koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR301LL29A Perusharjoittelu, 10.00 op, 267 h
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU
ToteutusPerustoteutus/20002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2020-2021, Kevät2/2020-2021
VastuuopettajaNiemi Hannele
Muut opettajat
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2021 - 20.05.2021
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2020 - 30.09.2020
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 2 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Harjoittelun vaiheet:

HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa (urasuunnittelu)

Harjoitteluinfo

Harjoittelukirjaan (osiot 1 - 4) harjoittelusuunnitelman laatiminen (palautus Moodleen)

Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen (harjoitteluvastaava hyväksyy)

Aloituspalaveri puhelimitse/Skypellä kolmikannassa. Ennen palaveria opiskelija tekee harjoittelusopimusluonnoksen ja toimittaa sen. Työpaikan ohjaajalle opiskelija toimittaa työelämätaitojen arviointilomakkeen. Aloituspalaveri kestää 10 - 15 min. - sopimuksen läpikäynti, arviointilomakkeen käytön ohjeistus sekä harjoitteluprosessi.

Harjoittelun alkaessa

sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen

Harjoittelun aikana opiskelija

 • hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikan harjoitteluohjaajalta

 • täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

 • laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija

 • sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

 • tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

 • käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

 • työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija

 • opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

 
Arviointikriteerit  
Pedagogiset järjestelyt

Harjoittelun ajankohta opsin mukaan tai hopsin mukaan.

MY KAUKU harjoittelu (2017 tai sen jälkeen harjoittelun aloittavat) (salasana:harjoittelu) on kuvattu harjoitteluprosessi tarvittavine dokumentteineen.

Harjoittelusuunnitelma harjoittelukirjaan ja sopimukset on oltava tehtynä ennen harjoittelun alkua. Jälkikäteen harjoittelu ei hyväksytä.

Materiaali
Sisältö

Harjoittelun vaiheet:

HOPS-keskustelu opettajatuutorin kanssa

Harjoitteluinfo

Harjoittelusuunnitelman laatiminen

Harjoittelusuunnitelman hyväksyttäminen -> harjoitteluvastaava hyväksyy Moodleen palautettavan suunnitelman (harjoittelukirja 1 - 4 -osiot)

Harjoittelusopimuksen laatiminen ja harjoittelun kolmikanta-aloituspalaveri (Skype/puhelin)

- opiskelija tekee sopimusluonnoksen ja lähettää sen ohjaajalle ja harjoitteluvastaavalle

- opiskelija toimittaa ohjaajalle työelämätaitojen arviontikohteet -lomakkeen

Harjoittelun alkaessa opiskelija

 • sopii työelämätaitojen arviointikohteista ja tavoiteltavista osaamistasoista -> palautetaan Moodleen

Harjoittelun aikana opiskelija

 • hakee palautetta oppimisestaan ja osaamisestaan työpaikanharjoitteluohjaajalta

 • täydentää harjoittelukirjaa siinä annettujen ohjeiden mukaan

 • laatii työajanseurantaa

Harjoittelun loppupuolella opiskelija

 • sopii harjoittelun arviointikeskustelun ajankohdan hyvissä ajoin harjoitteluvastaavan ja työpaikan harjoitteluohjaajan kanssa

 • tekee itsearvioinnin työelämätaitojen kehittymisestä ja pyytää vertaisarvioinnintyöpaikan ohjaajalta ja/tai työkavereilta

 • käy arviontikeskustelun (harjoittelija, harjoitteluohjaaja ja harjoitteluvastaava)

 • työpaikan harjoitteluhjaajalta pyydetään harjoittelutodistus, jossa on kuvattu lyhyesti harjoittelun tehtävät.

Harjoittelun jälkeen opiskelija

 • opiskelija täydentää harjoittelukirjan ja toimittaa sen sekä muut vaaditut dokumentit Moodleen viikon sisällä harjoittelun päättymisestä.

Arviointi

Prosessiarviointi määrittelee harjoittelun aikana tapahtuvan ohjauksen ja palautteenannon toteutustavan, toimintaympäristöt ja vastuut. Prosessiarviointi toteutetaan seuraavasti:

Toteutustapa

Arviointiympäristö ja arvioinnin ajankohta

Arvioijat

Henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettaminen

HOPS/Ura-keskustelu

Ennen harjoittelusuunnitelman laatimista

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava

Työelämätaitojen kehittyminen

INNOKOMPPI-barometri

Harjoittelupaikalla. Harjoittelun alussa sovitaan arviointikohteet ja tavoitetaso. Harjoittelun puolessa välissä arviointikeskustelu. Harjoittelun aikana jatkuva arviointi ja palaute

Itsearviointi

Työkaverit ja/tai työpaikkaohjaaja, palaute

Liiketalouden alan työtehtävien hoitaminen

Kehityskeskustelu

 • opiskelijan osaamistavoitteet
 • työtehtävien hoitaminen

Harjoittelupaikalla. Harjoittelun puolessa välissä opiskelijan sopimana ajankohtana.

Itsearviointi

Työpaikkaohjaajan palaute

Syventävä harjoittelu arvioidaan asteikolla hylätty/hyväksytty. Alla olevassa taulukossa kuvataan arvioinnin kohteet, arviointikriteerit sekä arvioinnin vastuut.

Arviointikohde

Hylätty

Hyväksytty

Arvioija

Osaamistavoitteiden asettaminen

Opiskelija ei ole tehnyt harjoittelusuunnitelmaa tai harjoittelusuunnitelmaa ei ole hyväksytty.

Opiskelija on määritellyt harjoittelusuunnitelmaansa ammattitaidon kehittymistä edistävät tavoitteet harjoittelulle.

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava

Osaamistavoitteiden toteutuminen

Harjoittelusuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet eivät toteudu.

Opiskelija ei ole tehnyt harjoitteluraporttia.

Opiskelija osaa harjoitteluraportissaan analysoida osaamistavoitteiden toteutumista, osaamisen ja työmenetelmien hallinnan kehittymistä harjoittelun aikana sekä omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä. Hän osaa kriittisesti arvioida ammattiopintojensa kannalta merkittävien tietojen ja taitojen hallintaa.

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava

Ammattiopintoihin liittyvien työtehtävien hoitaminenHarjoittelun työpaikkaohjaaja ei anna hyväksyvää lausuntoa.Opiskelija on työskennellyt ammattiopintojen kannalta keskeisissä käytännön työtehtävissä ja saanut harjoittelun työpaikkaohjaajalta hyväksyvän lausunnon.

Harjoittelun työpaikkaohjaaja

Itsearviointi
Työelämän osaamisvaatimusten tuntemusTyöelämän osaamisvaatimusten arviointia ei ole harjoittelun aikana tehty. (ks. ohjeet prosessiarvioinnin yhteydessä)Opiskelija tunnistaa alan ja/tai harjoittelupaikan luonteeseen liittyvät osaamisvaatimukset ja ymmärtää mistä ne johtuvat. Hän osaa arvioida omia taitojaan ja omaa osaamistaan suhteessa tunnistettuihin työelämän osaamisvaatimuksiin. Hän tunnistaa kehittymistarpeet ja keinot.

Itsearviointi

Harjoitteluvastaava
 Palaa In English