SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäRA81M19K/Restonomikoulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR81ML42 Menestyvä matkailuliiketoiminta, 20.00 op, 533 h
AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteMTI (Viirinkankaantie 1) Rovaniemi
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaHanni-Vaara Päivi
Muut opettajatAlatalo Kaisa
Toteutuksen tilaTulossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.05.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 20 op
T&k-integraatio 3 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija hallitsee liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet. Hän osaa kuvata erilaisia matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintamalleja ja -mahdollisuuksia.

Opiskelija tuntee asiakasymmärryksen merkityksen matkailuliiketoiminnassa. Hän osaa analysoida asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia ja vaikutuksia matkailuliiketoimintaan ja asiakasymmärrykseen. Opiskelija tuntee palvelujen markkinoinnin ja myynnin periaatteet.

Opiskelija tunnistaa henkilöstön ja osaamisen merkityksen liiketoimintaresurssina. Hän tuntee osaamisen ja voimavarojen johtamisen periaatteet ja osaa huomioida kausiluonteisuuden vaikutuksia työyhteisön kehittämisessä ja henkilöstövoimavarojen suunnittelussa. Opiskelija tuntee henkilöstön operatiivisen johtamisen periaatteet sekä työyhteisön toimintaan ja matkailualan työhön vaikuttavat lait, sopimukset ja ohjeistukset.

Opiskelija tuntee matkailuyrityksen talouden hallinnan eri osa-alueet, keskeiset talouden hallinnan raportit ja laskelmat sekä niiden sisällöt.

Lukukausiteema: Ennakoiva ja vastuullinen matkailuliiketoiminta

 
Arviointikriteerit

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä kattavasti, monipuolisesti ja perustellusti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja monipuolisesti perustellen.

Opiskelija osaa kuvata asiakasymmärrystä matkailuliiketoiminnassa monipuolisesti ja perustellusti. Hän osaa analysoida asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia moniopuolisesti. Opiskelija osaa kuvata palvelujen markkinoinnin ja myynnin periaatteet monipuolisesti ja perustellusti.

Opiskelija osaa kuvata ja arvioida matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää menestyvän toiminnan edellytyksenä. Hän osaa kuvata ja arvioida osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkitystä menestyvän matkailuliiketoiminnan edellytyksenä. Hän osaa hyödyntää erittäin hyvin henkilöstöjohtamisen ja työaikasuunnittelun periaatteita ja työvälineitä. Opiskelija tuntee erityisen hyvin matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia ja osaa huomioida ne omassa ja organisaation toiminnassa.

Opiskelija osaa kuvata talouden hallinnan eri osa-alueita ja niiden muodostaman talouden hallinnan kokonaisuuden. Hän osaa tunnistaa, kuvata ja tulkita talouden hallinnan keskeisiä raportteja ja laskelmia monipuolisesti.

Hyvä (4)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä kattavasti ja monipuolisesti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja monipuolisesti.

Opiskelija osaa kuvata asiakasymmärrystä matkailuliiketoiminnassa monipuolisesti. Hän osaa analysoida asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija osaa kuvata palvelujen markkinoinnin ja myynnin periaatteet monipuolisesti.

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää menestyvän toiminnan edellytyksenä. Hän osaa kuvata osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkityksen menestyvän matkailuliiketoiminnan edellytyksenä. Hän osaa hyödyntää hyvin henkilöstöjohtamisen ja työaikasuunnittelun periaatteita ja työvälineitä. Opiskelija tuntee hyvin matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia ja osaa huomioida ne omassa ja organisaation toiminnassa.

Opiskelija osaa kuvata talouden hallinnan kokonaisuuden ja siihen liittyviä osa-alueita. Hän osaa tunnistaa ja kuvata talouden hallinnan keskeisiä raportteja ja laskelmia monipuolisesti.

Hyvä (3)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja.

Opiskelija osaa kuvata asiakasymmärrystä matkailuliiketoiminnassa. Hän osaa kuvata asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija osaa kuvata palvelujen markkinoinnin ja myynnin periaatteet.

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää. Hän osaa kuvata osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkitystä matkailuliiketoiminnassa. Hän osaa hyödyntää henkilöstöjohtamisen ja työaikasuunnittelun periaatteita ja työvälineitä. Opiskelija tuntee matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia ja osaa huomioida ne omassa ja organisaation toiminnassa.

Opiskelija osaa kuvata talouden hallinnan kokonaisuuden. Hän osaa tunnistaa ja kuvata talouden hallinnan keskeisiä raportteja ja laskelmia.

Tyydyttävä (2)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä osittain. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja osittain.

Opiskelija osaa kuvata asiakasymmärrystä matkailuliiketoiminnassa pääpiirteissään. Hän tunnistaa asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija tunnistaa palvelujen markkinoinnin ja myynnin periaatteet.

Opiskelija osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen osa-alueita. Hän osaa kuvata osaamisen ja inhimillisten voimavarojen merkitystä matkailuliiketoiminnassa pääpiirteissään. Hän osaa hyödyntää jonkin verranhenkilöstöjohtamisen ja työaikasuunnittelun periaatteita ja työvälineitä. Opiskelija untee jonkin verran matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia ja osaa huomioida ne omassa ja organisaation toiminnassa.

Opiskelija osaa kuvata talouden hallinnan eri osa-alueita, mutta ei tunnista talouden hallinnan kokonaisuutta. Hän osaa tunnistaa ja kuvata talouden hallinnan raportteja ja laskelmia.

Tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä heikosti. Hän osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja heikosti.

Opiskelija tunnistaa asiakasymmärrystä matkailuliiketoiminnassa heikosti. Hän tunnistaa joitakin asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija tunnistaa palvelujen markkinoinnin ja myynnin periaatteita heikosti.

Opiskelija osaa tunnistaa matkailuliiketoiminnan johtamisen osa-alueita. Hän tunnistaa osaamisen ja inhimillisten voimavarojen sisältöjä osana matkailuliiketoimintaa. Hän osaa hyödyntää henkilöstöjohtamisen ja työaikasuunnittelun periaatteita ja työvälineitä vähän. Opiskelija tuntee vähän matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia ja osaa huomioida ne omassa ja organisaation toiminnassa.

Opiskelija osaa kuvata talouden hallinnan eri osa-alueita. Hän tunnistaa talouden hallinnan raportteja ja laskelmia.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata ja käyttää liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä. Hän ei osaa kuvata ja soveltaa matkailualan liiketoimintamalleja, -mahdollisuuksia ja –prosesseja.

Opiskelija ei tunnista asiakasymmärrystä matkailuliiketoiminnassa. Hän ei tunnista asiakaskäyttäytymisen ja toimintaympäristön muutoksia. Opiskelija ei tunnista palvelujen markkinoinnin ja myynnin periaatteita.

Opiskelija ei osaa kuvata matkailuliiketoiminnan johtamisen merkitystä ja tehtävää. Hän ei tunnista osaamisen merkityksen menestyvän liiketoiminnan edellytyksenä. Hän ei osaa hyödyntää henkilöstöjohtamisen ja työaikasuunnittelun periaatteita ja työvälineitä. Opiskelija ei tunne matkailu- ja ravitsemisalan työlainsäädäntöä sekä työehtosopimuksia ja osaa huomioida ne omassa ja organisaation toiminnassa.

Opiskelija ei osaa kuvata talouden hallinnan eri osa-alueita. Hän ei osaa tunnistaa talouden hallinnan keskeisiä raportteja ja laskelmia.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena Adobe Connectissa ja Moodlessa. Opintojaksoon sisältyy liikeidea-aihion kehittämiseen liittyvä oppimisprojekti ja oppimistehtävät sekä niiden ohjaus, harjoitukset, työpajat, itsenäinen tiedonhaku ja opiskelu sekä tentti.

Toteutussuunnitelma:

Vko 21: Kick off; info lukukauden 2 kokonaisuudesta

Vko 35: Liiketoiminta-ajattelun perusteet ja keskeiset käsitteet; Matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintamallit ja -mahdollisuudet

Vko 37: Asiakasymmärryksen merkitys matkailupalveluiden markkinoinnissa

Vko 39: Henkilöstön ja osaamisen sekä niiden johtamisen merkitys liiketoiminnassa; Työyhteisön toimintaan ja matkailualan työhön vaikuttavat lait ja sopimukset

Vko 40: Verkkotentti: liiketoiminnan käsitteet

Vko 41: Lähipäivät; opintomatka

Vko 43: Matkailuyrityksen talouden hallinnan eri osa-alueet; Keskeiset talouden hallinnan raportit ja laskelmat sekä niiden sisällöt

Vko 45: Oppimisprojektin täsmentäminen; ohjaus

Vko 47: Oppimisprojektin esitys

Materiaali
Sisältö
Arviointi
 Palaa