SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäRA51M17S/Maanmittaustekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR501ML16 Communication Skills in English, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusMonimuotototeutus/18002
ToimipisteRantavitikka (Jokiväylä 11) Rovaniemi
ToteutusajankohtaKevät1/2018-2019, Kevät2/2018-2019
VastuuopettajaLampela Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Valmis
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.01.2019 - 20.05.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika01.09.2018 - 31.10.2018
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Opiskelija pystyy vuorovaikutteiseen kommunikointiin englanniksi maanmittausalalla toimivan insinöörin työnvaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa esitellä koulutustaan ja kykenee valmistelemaan ja pitämään ammattimaisen esityksen. Hän kykenee hoitamaan työasioita puhelimitse ja sähköpostitse. Hän osaa kirjoittaa muistioita, raportteja, tiivistelmiä sekä muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä ja käyttää kuhunkin tilanteeseen sopivaa tyyliä. Opiskelija osaa laatia työnhakuun liittyviä dokumentteja, selviytyy työhaastattelusta sekä osaa toimia haastattelijana englanniksi. Opiskelija hallitsee yritysenglannin peruskäsitteistöä ja pystyy esittelemään oman alansa yrityksen toimintaa. Hän ymmärtää oman alansa tekstejä ja osaa käyttää maanmittausalan terminologiaa. Opiskelija huomioi monikulttuurisuuden viestinnässä.

Teemat

 • Insinöörin suulliset ja kirjalliset viestintätilanteet englanniksi
 • Tekniikan, talouselämän ja kiinteistötekniikan englanninkielinen terminologia

Opintojakson sisältöjä integroidaan lukukauden projektiin.

 
Arviointikriteerit

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito).

Opintojakson arviointi perustuu lähiopetuksessa, suullisissa ja kirjallisissa tehtävissä ja tentissä annettuihin näyttöihin, joiden pitää olla hyväksyttyjä.

Integroitujen tehtävien arvioinnissa noudatetaan asiantuntijuuden periaatetta. Kielenopettaja arvioi tehtävät kieli- ja viestintätaidon ja ammattiaineen opettaja sisällön kannalta.

Tyydyttävä

(1)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse, vaikka kielitaito rajoittaa viestintää. Kirjoittaa ymmärrettäviä sähköposteja, dokumentteja ja muita insinöörin ammattiin liittyviä tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee joitakin keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Tyydyttävä (2)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää jonkin verran huomiota asianmukaiseen tyyliin. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä apuvälineitä käyttäen. Hallitsee keskeisiä tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa, vaikka kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää.

Hyvä (3)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti asianmukaisella tyylillä ilman väärinkäsityksiä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää monipuolisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Kiitettävä (5)

Esittelee koulutustaan, työtehtäviä ja alansa yrityksiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti, tehokkaasti ja sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Kirjoittaa selkeitä ja hyvin jäsenneltyjä insinöörin ammattiin liittyviä dokumentteja, raportteja ja muita tekstejä. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

 
Pedagogiset järjestelyt
 • Etäopetusta (Adobe Connect) ja lähiopetusta
 • Ohjattua itsenäistä opiskelua (itseopiskelutehtävien tekeminen, oppitunneille valmistautuminen, näyttöihin ja tentteihin valmistautuminen)
 • Ryhmä- ja parityöskentelyä
Materiaali
 • Moodlessa oleva materiaali
 • Digitaaliset oppimispelit ja multimediatehtävät
Sisältö
 • Maanmittaustekniikan insinöörin koulutuksesta kertominen
 • Maanmittausalasta ja maanmittausinsinöörin työstä kertominen
 • Puhelin- ja sähköpostiviestintä
 • Yritysesittelyt ja yritysenglannin peruskäsitteistöä
 • Tuote- ja laite-esittelyt ja niihin liittyvä terminologia
 • Työpaikkahakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu
 • Työelämän terminologia
 • Maanmittausalan tekstit ja terminologia
 • Kuuntelu- ja puheharjoitukset
 • Kulttuuritietous
Arviointi

Suullisen ja kirjallisen englannin taidon arviointi perustuu ammattikorkeakoulujen englannin taitotasokuvauksiin ja yleiseen eurooppalaiseen kielitaidon viitekehykseen (Common European Framework, CEFR). Taitotasovaatimus on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito). Kielitaidon tasojen kuvausasteikko (CEFR).

Arviointi perustuu seuraaviin osioihin, jotka on suoritettava hyväksytysti.

 • Kirjallinen tentti: Hylätty - kiitettävä 5
 • Suullinen tentti: Hyväksytty/hylätty
 • Esitys: Hylätty - kiitettävä 5
 • Oppimispelien ja digitehtävien tekeminen: Hyväksytty/hylätty
 • Jatkuva näyttö: aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen/etätunneille, itseopiskelutehtävien tekeminen: Hyväksytty/hylätty

Arviointiasteikko: Hylätty - Kiitettävä 5

Palaute

 • Välipalaute kerätään opintojakson puolivälissä Moodlessa. Se käsitellään ryhmän kanssa ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.
 • Loppupalaute kerätään SoleOPSissa. Opettaja tutustuu siihen ja tekee johtopäätökset ja reagoi palautteeseen tarpeen mukaan.
 In English