SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 In English 
RyhmäKA54T19S/Tieto- ja viestintätekniikan koulutus (Rovaniemi)
OpintojaksoR504T42 Engineering English, 5.00 op, 133 h
PERUSOPINNOT
ToteutusMonimuotototeutus/19001
Toimipiste
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020, Kevät1/2019-2020, Kevät2/2019-2020
VastuuopettajaAla-Louko Ritva
Muut opettajat
Toteutuksen tilaMenossa

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.08.2019 - 20.05.2020
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika15.04.2019 - 15.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 5 op
T&k-integraatio 0 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat
Opiskelija syventää aikaisemmin hankittua englannin taitoaan perehtymällä tietotekniikan alan kielenkäyttötilanteisiin. Hän kehittää valmiuksiaan selviytyä sekä suullisissa että kirjallisissa ammattialansa viestintätilanteissa kulttuurierot huomioon ottaen. Hän tuntee oman ammattialansa puhetilanteet ja tekstit, ja pystyy viestimään englanniksi vaativissakin ammatillisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän pystyy viestimään tehtävään ja tilanteeseen sopivalla tavalla tyylin ja rekisterin huomioon ottaen. Hän hallitsee tekniikan

englannin rakenteita ja tietotekniikan ammattisanastoa, ja pystyy puhumaan ja kirjoittamaan tietotekniikan alan aiheista englanniksi.

Opiskelija osaa kertoa omasta koulutuksestaan ja tuntee työnhakumenettelyn. Hän osaa kirjoittaa hakemuksen ja selviytyy englanniksi työpaikkahaastattelussa. Hän osaa esitellä tekniikan alan yrityksen, järjestelmän, laitteen tai prosessin, pitää suullisen esityksen tietotekniikan aiheesta, ja kirjoittaa työelämän viestejä englanniksi. Opiskelija pystyy osallistumaan englanninkielellä keskusteluun, ja ymmärtää tietotekniikan aihetta käsitteleviä esityksiä.

Opintojakson taitotaso on B2 – C1.

 
Arviointikriteerit


Tyydyttävä (1)

Osaa pitää yksinkertaisen, mutta ymmärrettävän esityksen oman alansa aiheesta apuvälineitä ja valmista materiaalia käyttäen. Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sekä hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse, kun saa valmistautua riittävän kauan apuvälineitä käyttäen. Tuntee työnhakumenettelyn ja siihen liittyvät asiakirjat. Selviytyy työpaikkahaastattelussa, kun valmistautuu siihen riittävästi. Hallitsee joitakin keskeisiä työelämän, tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita useimmiten oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito kuitenkin rajoittaa viestintää. Osoittaa satunnaisesti tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Tyydyttävä (2)

Osaa pitää ymmärrettävän esityksen oman alansa aiheesta apuvälineitä ja valmista materiaalia käyttäen. Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä pääosin ymmärrettävästi ja kiinnittää huomiota asianmukaiseen tyyliin. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse pääosin ilman väärinkäsityksiä. Tuntee työnhakumenettelyn ja siihen liittyvät asiakirjat. Selviytyy työpaikkahaastattelussa, kun valmistautuu siihen riittävästi. Hallitsee keskeisiä työelämän, tekniikan ja talouselämän sekä oman erikoisalansa ammattitermejä. Käyttää kielen perusrakenteita pääosin oikein ja ääntää ymmärrettävästi. Kielitaito rajoittaa jonkin verran viestintää. Osoittaa melko hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

Hyvä (3)

Osaa pitää selkeän esityksen oman alansa aiheesta ja laatia esitystä tukevaa materiaalia. Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse ilman väärinkäsityksiä. Tuntee hyvin työnhakumenettelyn ja osaa laatia siihen liittyviä asiakirjoja. Selviytyy hyvin työpaikka-haastattelussa ja osaa toimia sekä hakijan että haastattelijan roolissa. Käyttää työelämän, tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita pääosin oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Hyvä (4)

Osaa valmistella ja pitää selkeän, jäsennellyn esityksen oman alansa aiheesta ja laatia esitystä hyvin tukevaa materiaalia. Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse luontevasti ilman väärinkäsityksiä. Hallitsee hyvin työnhakumenettelyn ja osaa laatia siihen liittyviä asiakirjoja ilman kieli- tai tyylivirheitä. Selviytyy sujuvasti työpaikkahaastattelussa ja osaa toimia sekä hakijan että haastattelijan roolissa. Käyttää monipuolisesti työelämän, tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Käyttää kielen rakenteita oikein ja ääntää luontevasti ja selkeästi. Osoittaa hyvää tilannetajua monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa ilman, että kielitaito rajoittaa viestintää.

Kiitettävä (5)

Osaa valmistella ja pitää vakuuttavan, jäsennellyn esityksen oman alansa aiheesta ja laatia esitystä erinomaisesti tukevaa materiaalia. Esittelee koulutustaan, työtehtäviä, alansa yrityksiä, projekteja ja järjestelmiä sujuvasti asianmukaisella tyylillä. Hoitaa työasioita puhelimitse ja sähköpostitse täsmällisesti ja tehokkaasti ilman väärinkäsityksiä. Hallitsee hyvin työnhakumenettelyn ja osaa laatia siihen liittyviä asiakirjoja ilman kieli- tai tyylivirheitä. Selviytyy erittäin sujuvasti ja luontevasti työpaikkahaastattelussa ja osaa toimia sekä hakijan että haastattelijan roolissa. Käyttää taitavasti ja täsmällisesti monipuolista työelämän, tekniikan ja talouselämän perussanastoa sekä oman erikoisalansa termistöä. Käyttää monipuolisia kielioppirakenteita ja hallitsee ne lähes virheettömästi. Ääntää erittäin luontevasti ja selkeästi. Osoittaa erinomaista tilannetajua ja kielitaitoa monikulttuurisessa vuorovaikutuksessa.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opetusjärjestelyt

 • Kontaktiopetusta AC:ssa ja lähijaksolla
 • Ryhmä- ja parityöskentelyä
 • Ohjattua itsenäistä opiskelua, jossa käytetään oppimispelejä ja digitaalisia tehtäviä (Quizizz, Quizlet, EDPuzzle, Educaplay).

Materiaali

Materiaali on saatavissa Moodlessa. Kurssiavain annetaan opintojakson alussa.

Digitaalinen materiaali, mm. oppimispelit ja digitaaliset tehtävät

Opiskelijoiden tuottama materiaali

Sisältö
 • Tietotekniikan alan insinöörin koulutuksesta ja työstä kertominen
 • Puhelin- ja sähköpostiviestintä
 • Esityksen pitäminen
 • Yritysesittelyt ja yritysenglannin peruskäsitteistöä
 • Tuote- ja laite-esittelyt
 • Työnhakeminen, hakemus, ansioluettelo ja työpaikkahaastattelu
 • Työelämän terminologiaa
 • Tietotekniikan alan terminologiaa
 • Suulliset ja kirjalliset näytöt
 • Kulttuuritietous
Arviointi

Opintojakson arviointi perustuu seuraaviin osioihin, jotka on suoritettava hyväksytysti.

 • Suullinen esitys
 • Työpaikkahakemus
 • Kirjallinen tentti
 • Jatkuva näyttö: itsenäinen opiskelu, valmistautuminen tunneille, aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen opetukseen/etätunneille

Taitotasovaatimus: vaadittu englannin taitotaso on B2 (toimiva itsenäinen kielitaito) eurooppalaisella kielitaidon viitekehyksen asteikolla

Arviointiasteikko: hylätty - kiitettävä 5

Palaute

 • Välipalaute kerätään opintojakson puolivälissä Moodlessa. Se käsitellään ryhmän kanssa ja tehdään tarvittavat toimenpiteet.
 • Loppupalaute kerätään SoleOPSissa. Opettaja tutustuu siihen ja tekee johtopäätökset ja reagoi palautteeseen tarpeen mukaan.
 In English