SoleOPS 3.13.0, ©2005-2018Solenovo Oy

Opintojakson toteutussuunnitelma

 Palaa
RyhmäK71Y19S/Sosiaalialan osaamisen johtaminen, ylempi AMK (Kemi)
OpintojaksoY9992C Työelämän kehittämismenetelmät, 5.00 op, 133 h
Työelämän monialainen kehittäminen
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
ToteutusPerustoteutus/19001
ToimipisteYhteiset opinnot
ToteutusajankohtaSyksy1/2019-2020, Syksy2/2019-2020
VastuuopettajaMäkimurto-Koivumaa Soili
Muut opettajatElo Satu, Viinamäki Leena
Toteutuksen tilaPäättynyt

Kuvauksen tila Muokattavana
  
Opetuskieli suomi
Alkamis- ja päättymispvm01.10.2019 - 31.12.2019
Osallistujia min.  
Osallistujia max.  
Ilmoittautumisaika22.08.2019 - 30.09.2019
Toteutustapa
Virtuaaliosuus 4 op
T&k-integraatio 4 op
Tentin uusintapäivät
Koulutuksen aikataulu (www-linkki)
Kuvauksen kieli suomi 
Osaamistavoitteet ja teemat

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa soveltaa alansa käsitteellistä tietoa ja osaamista työelämän kehittämisongelmien ratkaisussa. Hän tuntee ja osaa arvioida kehittämistyön eri menetelmiä ja niiden soveltuvuutta työelämän kehittämisennäkökulmasta uusia ratkaisuja ja käytänteitä luoden sekä luotettavaa uutta tietoa tuottaen.

Hän tunnistaa ja osaa hyödyntää työelämän kehittämisen erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Opiskelija osaa toimia aloitteellisesti monialaisissa kehittämisverkostoissa sekä toteuttaa erilaisia työelämän kehittämisprojekteja. Opiskelija kykenee viestimään kehittämistehtävien tuloksista eri sidosryhmille.

Opintojakson ydinsisältö/teemat:

  • Työelämän tutkimuksellinenkehittäminen
  • Osallistavat tutkimus- ja kehittämismenetelmät
  • Työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuudet
  • Viestintä työelämän kehittämistehtävissä.
 
Arviointikriteerit

Tyydyttävä T1-T2

Hyvä H3-H4

Kiitettävä K5

Osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään työelämän kehittämisen menetelmiä. Tietää työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista.

Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään monipuolisesti työelämän tutkiimuksellisia kehittämisen menetelmiä.Osaa hyödyntäätyöelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista selkeästi.

Osaa johtaa itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtamaa työelämän kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuuksia ja viestiä vakuuttavasti työelämän kehittämisestä.

 
Pedagogiset järjestelyt

Opintojakso on osa opintokokonaisuutta "Työelämän monialainen kehittäminen". Se toteutetaan tutkivan oppimisen pedagogiikkaa hyväksikäyttäen. Opiskelijat suorittavat itsenäisen tiedonhankinnan ja tuottavat yhteisiä tuotoksia monialaisissa ryhmissä.

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea vaan on kaikille pakollinen. Sen sijaan opiskelija voi valita etukäteen SoleOpsiin ilmoittautumalla osallistuuko Rovaniemen vai Kemin toteutukseen.

Opintojakso toteutetaan kolmessa vaiheessa: lähijakso 11.10.2019, virtuaalisen työskentelyn vaihe ja lähijakso 7.11.2019.

Materiaali

Ojasalo, Katri, Moilanen, Teemu & Ritalahti, Jarmo 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan.

Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.

Vilkka, Hanna 2015. Tutki ja kehitä. 4. uudistettu painos.

Sekä muu kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuus.

Sisältö

Oppimistehtävä ryhmätehtävänä: essee, posterin laadinta + esittely.

Muut lähiopiskelupäivillä annetut tehtävät.

Itsenäinen lopputehtävä

Arviointi

Opintojakson oppimista arvioidaan koko sen keston ajan sekä prosessuaalisesti että tuotoksellisesti. Opiskelijoiden ryhmätuotoksen arviointi suoritetaan numeraalisena.

Opiskelijat laativat kirjallisen itse- ja vertaisarvioinnin.

Opintojaksolta kerätään opiskelijoiden palaute Lapin amk:n opintojaksopalautejärjestelmän kautta. Palautteesta kehitetyt kehitysideat huomioidaan opintojakson seuraavassa toteutuksessa.

Viisiportainen arviontitaulukko:

Tyydyttävä T1

Tyydyttävä T2

Hyvä H3

Hyvä H4

Kiitettävä K5

Osaa yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään työelämän kehittämisen menetelmiä. Tietää työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista.

Osaa melko hyvin yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee melko hyvin käyttämään työelämän kehittämisen menetelmiä. Tietää melko hyvin työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa melko hyvin viestiä tuloksista.

Osaa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee käyttämään monipuolisesti työelämän tutkiimuksellisia kehittämisen menetelmiä.Osaa hyödyntäätyöelämän kehittämisenrahoituslähteitä ja osaa viestiä tuloksista selkeästi.

Osaa oikein hyvin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa ja johtaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee oikein hyvin käyttämään monipuolisesti työelämän tutkimuksellisia kehittämisen menetelmiä. Osaa oikein hyvin hyödyntää työelämän kehittämisen rahoituslähteitä ja osaa oikein hyvin viestiä tuloksista selkeästi.

Osaa johtaa itsenäisesti, luovasti ja yhteistyössä muiden kanssa toteuttaa työelämää kehittäviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kykenee itsenäisesti, luovasti ja monipuolisesti johtamaa työelämän kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida työelämän kehittämisen rahoitusmahdollisuuksia ja viestiä vakuuttavasti työelämän kehittämisestä.

 Palaa